Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia sztuki > Historia Sztuki - studia II stopnia stacjonarne

Historia Sztuki - studia II stopnia stacjonarne (WNHS-HS-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Absolwent studiów magisterskich historii sztuki dysponuje wszechstronną wiedzą z zakresu historii sztuki europejskiej i polskiej od starożytności po współczesność, wiedzą na temat wybranych aspektów sztuki świata, oraz wiedzą na temat współczesnych tendencji artystycznych i miejsca sztuk plastycznych w społeczeństwie. Absolwent ma pogłębioną umiejętność stosowania terminologii z zakresu historii sztuki, zna i umie korzystać z różnorodnych metod badania dzieł sztuki i kultury wizualnej. Absolwent jest przygotowany do prac z zakresu dokumentacji dzieł sztuki, w tym do inwentaryzacji, jest przygotowany do upowszechniania wiedzy o sztuce, do przygotowywania wystaw oraz posiada znajomość rynku sztuki. Absolwent jest przygotowany do pracy w takich instytucjach jak: instytucje kultury, w tym muzea, do pracy w galeriach wystawienniczych i prowadzących obrót dziełami sztuki, w placówkach naukowo-badawczych, urzędach konserwatorskich, a także do współpracy z wydawnictwami branżowymi. Absolwent może pracować także w szkolnictwie po ukończeniu dodatkowego kursu pedagogicznego uprawniającego do prowadzenia zajęć z historii sztuki i plastyki w szkołach ponadpodstawowych. Absolwent studiów magisterskich jest także przygotowany do podjęcia pracy naukowej.

Wiedza absolwenta

Absolwent ma pogłębioną wiedzę o miejscu historii sztuki wśród nauk humanistycznych i jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi, w tym filozofią i literaturą. Podczas studiów zdobywa uporządkowaną wiedzę szczegółową o wybranych problemach rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne; zna zaawansowaną terminologię oraz metody badawcze historii sztuki. Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma uporządkowaną znajomość teorii i metodologii  stosowanych w historii sztuki oraz zna jej najnowsze osiągnięcia. Posiada uporządkowaną wiedzę o podstawowych pojęciach i zasadach z zakresu prawa autorskiego, a także wiedzę na temat specyfiki kultury wizualnej i jej interpretacji. Jest zorientowany w wybranych zagadnieniach sztuki świata i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

Umiejętności absolwenta

Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać problemy  w zakresie historii sztuki poprzez wyszukiwanie  i selekcjonowanie właściwych informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich  krytyczną ocenę i syntezę. Potrafi w stopniu zaawansowanym posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną do opisu i analizy dzieł sztuki. Posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) formułowanie i analizę problemów w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów in situ; b) dobór metod i narzędzi badawczych lub wypracowanie nowych, wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in. w inwentaryzacji zabytków;  c) opracowanie i prezentację wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. Posiada umiejętność innowacyjnego rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów napotkanych w praktyce zawodowej. Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem samodzielnie wybranych lub opracowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów własnych oraz  innych  autorów i specjalistów. Umie stawiać hipotezy i je weryfikować, a także formułować wnioski i tworzyć syntetyczne podsumowania. Potrafi w zaawansowanym stopniu posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki. Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Kompetencje absolwenta

Absolwent jest gotowy do samodzielnego kształcenia się i korzystania z konsultacji specjalistycznych. Docenia wartość wiedzy ekspertów, ale jednocześnie jest gotów poddać wiedzę ekspercką krytycznej analizie. Jest przygotowany do współpracy i działań inicjatywnych na rzecz środowiska społecznego, w których jest gotów odgrywać rolę lidera. Jest także gotowy ponosić odpowiedzialność za ochronę dziedzictwa kulturowego Polski i Europy, inicjując konieczne działania. Jest świadom skutków własnych działań i związanej z nimi odpowiedzialności w kontekście zmieniających się potrzeb społecznych. Jest przygotowany do samodzielnego podejmowania decyzji wynikających m.in. z krytycznej oceny działań własnych oraz zespołów, w których pracuje bądź nimi kieruje ‒ związanych w szczególności z etyką zawodową oraz inicjowania działań służących jej podtrzymywaniu. Jest gotowy do podjęcia misji wobec społeczeństwa w zasięgu regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne w instytucjach zajmujących się sztuką.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku historia sztuki ma gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu historii sztuki ogólnej i polskiej od czasów starożytnych po sztukę współczesną.Jest przygotowany do pracy naukowej w szkołach wyższych,placówkach badawczych,muzealnych i konserwatorskich,galeriach antykwarycznych,wystawiających i prowadzących obrót dziełami sztuki,redakcjach wydawnictw,czasopism oraz placówkach popularyzujących sztukę

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się dla kierunku Historia sztuki studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 92/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 92/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Historia Sztuki II rokECTSwykćwprsemzal
Fakultety do wyboru dla 2 roku 2 stopnia66030e
Seminarium magisterskie dla 2 roku 2 stopnia3460e
Wykłady monograficzne12180zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)1560zoc
Razem:573003060

1 - Student wybiera przedmioty w sumie za min. 5 ects z grupy zajęć humanistycznych lub społecznych

Kwalifikacja:

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne z dyplomem zagranicznym ukończenia studiów wyższych przystępują do rozmowy kompetencyjnej. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Rozmowę przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób.