Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia polska > Filologia Polska - studia I stopnia niestacjonarne

Filologia Polska - studia I stopnia niestacjonarne (WH-FPZ-N-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia na kierunku filologia polska oferują wszechstronne wykształcenie, obejmujące wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Studia polonistyczne prowadzone w UKSW kształtują umiejętność pogłębionego interpretowania i konstruowania rozmaitego typu tekstów oraz rozumienia mechanizmów rządzących językiem i wszelkimi jego wytworami, co przygotowuje absolwentów do świadomego i czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Filologia polska, której podstawowym obszarem i przedmiotem badań jest język i wielostronnie widziane dzieło literackie, stanowi też źródło wiedzy o człowieku w świecie; dostarcza jedynej w swoim rodzaju inspiracji do dogłębnych i źródłowych refleksji o charakterze humanistycznym, pozwala rozpoznać i opisać różne wymiary tożsamości człowieka. Program kształcenia zawiera treści z zakresu wiedzy o literaturze i języku polskim, ujmowane w szerszym kontekście historycznym, filozoficznym i kulturowym; odwołuje się do najlepszych tradycji klasycznego wykształcenia humanistycznego, a zarazem dostarcza studentom nowoczesnych narzędzi pracy filologa i wskazuje możliwości ich wykorzystania w rzeczywistości XXI wieku.

W toku studiów studenci realizują: 1. przedmioty obligatoryjne; 2. lektorat języka nowożytnego; 3. zajęcia ogólnouczelniane z obszaru nauk społecznych; 4. wybrane bloki zajęć fakultatywnych (moduły). Do wyboru są: moduł  edytorski oraz moduł komunikacja w biznesie.

Studia polonistyczne mają bardzo wszechstronny charakter – dostarczają rzetelnej wiedzy humanistycznej oraz kształtują umiejętności ważne społecznie, a także przydatne w różnych sferach życia zawodowego – przygotowują do pracy w edukacji, wydawnictwach, mediach, biznesie, branży reklamowej i public relations, jak również w rozmaitych instytucjach kulturalnych i upowszechniających kulturę.
W toku studiów przekazuje się wiedzę, kształtuje się umiejętności i kompetencje społeczne odpowiadające współczesnym potrzebom społeczno-gospodarczym. Studia filologiczne uczą rozwiązywania złożonych problemów teoretycznych i praktycznych związanych z szeroko rozumianą komunikacją, obecną w różnych sferach działalności człowieka (edukacja, wydawnictwa, media, biznes, instytucje kultury itp.). Oferowane na polonistyce wykształcenie pozwala absolwentom sprostać ważnym współczesnym wyzwaniom życia społecznego – takim jak m.in. ekspansja kultury masowej, niski poziom czytelnictwa i rozumienia tekstów, różnorodne bariery w porozumiewaniu się, nieetyczna komunikacja, a w niektórych środowiskach – wielojęzyczność i związana z nią wielokulturowość. Studia polonistyczne stwarzają również warunki do budowania i przekazywania wiedzy o polskiej tożsamości narodowej oraz kompetencji umożliwiających dialog międzykulturowy.

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych, talentów i pasji nie tylko podczas zajęć, lecz także w ramach działalności Chóru UKSW, Teatru Akademickiego oraz studenckich kół naukowych i kół zainteresowań.
W ramach działalności różnych kół organizowane są studenckie konferencje naukowe, literackie i dialektologiczne wędrówki po Polsce, wspólne wyjazdy na festiwale filmowe itp.
Wszystkie podstawowe zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym miejscu – na wiślanej skarpie, w otoczeniu leśnego rezerwatu na Bielanach, wśród zabytkowych budynków dawnego kościoła i klasztoru kamedułów.

WIEDZA
Absolwent kierunku
- rozumie znaczenie filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej;
- zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa;
- zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa;
- zna podstawową terminologię z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze oraz rozumie główne zjawiska w teatrze współczesnym;
- zna główne fakty z historii Polski, rozumie ich uwarunkowania i wpływ historii na rozwój kultury, zwłaszcza języka i literatury polskiej;
- zna główne osiągnięcia myśli filozoficznej, rozumie ich kontekst historyczny, zna podstawową terminologię z zakresu historii filozofii, rozumie wpływ idei filozoficznych na rozwój humanistyki;
- zna podstawowy dorobek literatury i kultury antycznej, rozumie wywodzącą się z niej terminologię humanistyczną, zna związki współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą śródziemnomorską i arcydziełami literatury światowej;
- zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok, główne kierunki ich analizy i interpretacji, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny im poświęcony;
- zna kryteria periodyzacji historii języka polskiego oraz główne fakty z historii  polszczyzny, a także podstawowy dorobek naukowy dotyczący dziejów języka;
- zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego;
- zna podstawowe normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej), oraz dobre praktyki życia akademickiego;
- rozumie złożoność i wielofunkcyjność języka, zna metody jego analizy, zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej;
- zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego;
- zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu kształcenia językoznawczego.

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent kierunku
- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje;
- potrafi formułować problemy badawcze, referować literaturę przedmiotu, dobrać metody i narzędzia badawcze, merytorycznie uzasadniać swoje stanowisko, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów, i formułować wnioski;
- potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego;
- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych;
- potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w postaci pracy pisemnej oraz wystąpienia ustnego w języku polskim;
- potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, a także współpracować z innymi w ramach prac zespołowych;
- potrafi posługiwać się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego, potrafi zrozumieć podstawowy tekst napisany w języku łacińskim;
- potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach realizowanego modułu kształcenia literaturoznawczego;
- potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach realizowanego modułu kształcenia językoznawczego;
- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu filozofii i wykorzystać tę umiejętność w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku;
- potrafi wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent kierunku
- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu;
- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy językoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu;
- jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do prawidłowego identyfikowania dylematów zawodu filologa;
- jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o kulturze polskiej;
- jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego;
- jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia językoznawczego przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia polska studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 189/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 189/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Dokumentem wymaganym na studia I stopnia i jednolite magisterskie jest świadectwo dojrzałości (matura). Dokumentem wymaganym na studia II stopnia jest dyplom (licencjata / inżyniera / magistra).