Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Fizyka > Fizyka - studia I stopnia stacjonarne

Fizyka - studia I stopnia stacjonarne (WM-FI-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku Fizyka - studia I stopnia jest przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu fizyki. Absolwent potrafi posługiwać się niezbędnym do tego aparatem matematycznym, a także rozumie podstawowe prawa chemii. Opanował ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych działów fizyki: klasycznej, kwantowej, jądrowej, atomowej, ciała stałego i astronomii, z jednym z tych działów zapoznając się szczegółowo. Uzyskaną wiedzę potrafi wykorzystać w celu rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z wykonywaniem zawodu w zakresie fizyki. Potrafi obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie fizyczne i systemy komputerowe związane z badaniami w zakresie fizyki. Potrafi dokumentwać wyniki swoich badań oraz przekazywać je w mowie i piśmie z użyciem języka specjalistycznego. Zna zagrożenia dla zdrowia i środowiska związane z badaniami fizycznymi i potrafi je minimalizować w trakcie pracy. 

Na kierunku dostępne są moduły/specjalizacje: Fizyka teoretyczna, Fizyka projektowa.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w przemyśle, w instytucjach badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych. Posiadając umiejetności analityczne, może też podjąć pracę w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych i związanych z szeroko rozumianą analityką.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Fizyka I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 67/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Plan studiów i program kształcenia określono w Uchwale 66/18 Rady Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 19 czerwca 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
lab1 - Laboratorium 1
lek - Lektorat języków nowożytnych
pok - Pokaz
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Fizyka 3 rokECTSwykćwkonlablab1lekpokprsemzal
Praktyki studenckie4120zal
Wstęp do termodynamiki i fizyki statystycznej53030e
Pracownia specjalistyczna I (LIC zima)510zoc
Seminarium dyplomowe (lic zima)330zoc
Mechanika kwantowa53030e
Warsztaty podstaw przedsiębiorczości115zoc
Pracownia specjalistyczna II (lic lato)560zoc
Pracownia dyplomowa2303030zoc
Seminarium dyplomowe (lic lato)330zoc
Wykłady specjalistyczne FIZYKA III rok136210180
Razem:69270310459012030

1 - Student wybiera jedenz dwóch modułów: Fizyka teoretyczna lub Fizyka projektowa

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/