Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo wewnętrzne > Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia stacjonarne (WS-PO-BW-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunkubezpieczeństwo wewnętrzne jest zapewnienie studentom możliwości zdobycia wiedzy obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede wszystkim na poznanie struktur organizacyjnych państwa oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależności podsystemów, w których funkcjonuje człowiek.

Na studiach I stopnia studenci nabywają wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych (której głównym komponentem są nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie, a także m.in. nauki prawne, nauki socjologiczne oraz historia). Absolwenci potrafią analizować systemy, procesy i zjawiska, identyfikować dysfunkcje i zagrożenia oraz dobierać odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania. Dzięki temu uzyskują wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Studenci otrzymują w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jednolitą, ściśle zintegrowaną ścieżkę kształcenia wzbogaconą o zajęcia do wyboru. Na 4. i 5. semestrze przewidziano realizację praktyk studenckich w łącznym wymiarze 120 godzin.

Po ukończeniu studiów absolwent może starać się o zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo), a także w organizacjach gospodarczych.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 48/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
proj - Projekt
sem - Seminarium
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Bezpieczeństwo wewnętrzne I rokECTSwykćwkonlek_nowprprojsemsemlizal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Nauka o prawie2,530zoc
Nauka o państwie i polityce330e
Nauka o państwie i polityce - ćw.230 lub 15zoc
Bezpieczeństwo państwa33030e
Polityka międzynarodowa - współczesne wyzwania115zoc
Psychologia społeczna230zoc
Statystyka opisowa230zoc
Narzędzia informacyjne w naukach społecznych230zoc
Historia najnowsza230zoc
Wprowadzenie do ekonomii230e
Kompozycja pracy naukowej15zoc
Patologie społeczne w polityce wewnętrznej państwa330e
Wprowadzenie do socjologii230e
Logika i metodologia nauk230zoc
Podstawy ratownictwa medycznego1,515zoc
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych1,515zoc
Historia organizacji systemów bezpieczeństwa w Polsce330e
Wprowadzenie do kryminalistyki230zoc
Najnowsza historia polityczna Polski - w.2,530e
Najnowsza historia polityczna Polski21515zoc
Polityka polska - współczesne wyzwania115zoc
Komunikowanie społeczne330zoc
Geografia polityczna330e
Współczesne konflikty społeczne1,530zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
UKSW-PO-H-1330zoc
Język polski akademicki1
Razem:57,54507516560

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rokECTSwykćwkonlek_nowprprojsemsemlizal
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Zwalczanie przestępczości330e
Wprowadzenie do prawa cywilnego230e
Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych330e
Międzynarodowe stosunki polityczne230e
Wstęp do metodologii badań społecznych nad bezpieczeństwem430zoc
Bezpieczeństwo społeczne330e
Bezpieczeństwo społeczne - ćw.330zoc
Ruchy społeczne230 lub 15zoc
Strategie i systemy zarządzania rozwojem państwa330zoc
Wprowadzenie do prawa karnego230e
Wprowadzenie do kryminologii230e
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie1,530 lub 15zoc
Administracja publiczna330zoc
System polityczny RP330zoc
Podstawy prawa międzynarodowego1,515zoc
Organizacja i zarządzanie215e
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych330zoc
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych230zoc
Współczesne ideologie polityczne215zoc
Projekt badawczy315 lub 30zoc
Zajęcia do wyboru 2 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st)660zoc
Wszystkie przedmioty językowe660e
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Razem:6337512012060

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/