Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo wewnętrzne > Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia stacjonarne (WS-PO-BW-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają być osobami dojrzałymi do podjęcia
działalności zawodowej i publicznej, zarówno pod względem profesjonalnym, jak i pod
względem wzorowej postawy moralnej. Mają być osobami, które zachowując i doceniając
własną tożsamość, byłyby jednocześnie otwarte na świat i zmiany w nim zachodzące. Mają oni
stanowić nowe elity intelektualne narodu i państwa, być propagatorami nowych idei i wzorców
życia społecznego, jednocześnie respektującymi wartości humanistyczne, chrześcijańskie, patriotyczne i demokratyczne oraz być
gotowymi do podjęcia odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa.
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy obszarowo należącej do dziedziny nauk
społecznych, obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede
wszystkim na poznanie politycznych struktur organizacyjnych oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależnościpodsystemów, w których funkcjonuje człowiek.
Wiedza z zakresu różnych dyscyplin naukowych (której głównym komponentem są nauki o polityce i administracji oraz nauki o
bezpieczeństwie, a także m.in. nauki prawne, nauki socjologiczne oraz historia) zapewnia wszechstronne przygotowanie do działania w
dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Absolwenci otrzymują także praktyczne przygotowanie w zakresie sporządzania analiz,
prognoz oraz przeprowadzania symulacji zdarzeń. Uczą się analizować systemy, procesy i zjawiska, identyfikować zagrożenia oraz dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania.
Uzyskane w procesie kształcenia wiedza, umiejętności i kompetencje dają absolwentowi  kwalifikacje umożliwiające staranie się o
zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo), a także w organizacjach gospodarczych.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych (politologia, prawo, socjologia, historia) oraz pogłebioną specjalistyczną wiedzę ukierunkowaną na problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Został wszechstronnie przygotowany do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Absolwent otrzymał praktyczne przygotowanie w zakresie sporządzania analiz, prognoz oraz przeprowadzania symulacji zdarzeń. Potrafi identyfikować zagrożenia oraz dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji kryzysowych strategie działania. Jest przygotowany teoretycznie do pracy w administracji publicznej, szczególnie w organach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w państwie, a także w organizacjach gospodarczych.

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 183/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 183/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
proj - Projekt
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Bezpieczeństwo wewnętrzne I rokECTSwykćwkonlek_nowprprojsemzal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Nauka o prawie230zoc
Nauka o państwie i polityce330e
Nauka o państwie i polityce - ćw.330zoc
Bezpieczeństwo państwa330zoc
Polityka międzynarodowa - współczesne wyzwania115zoc
Psychologia społeczna230zoc
Statystyka opisowa230zoc
Narzędzia informacyjne w naukach społecznych230zoc
Historia najnowsza230zoc
Wprowadzenie do ekonomii330e
Kompozycja pracy naukowej215zoc
Patologie społeczne w polityce wewnętrznej państwa230e
Wprowadzenie do socjologii330e
Logika i metodologia nauk230zoc
Podstawy ratownictwa medycznego215zoc
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych1,515zoc
Historia organizacji systemów bezpieczeństwa w Polsce330e
Wprowadzenie do kryminalistyki230zoc
Najnowsza historia polityczna Polski - w.2,530e
Najnowsza historia polityczna Polski - ćw.1,515zoc
Polityka polska - współczesne wyzwania115zoc
Komunikowanie społeczne230zoc
Geografia polityczna330zoc
Współczesne konflikty społeczne1,530zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)330zoc
Język polski akademicki1
Razem:6042010515060

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rokECTSwykćwkonlek_nowprprojsemzal
Ochrona własności intelektualnej115zoc
Zwalczanie przestępczości330e
Wprowadzenie do prawa cywilnego230e
Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych330e
Międzynarodowe stosunki polityczne230e
Wstęp do metodologii badań społecznych nad bezpieczeństwem430zoc
Bezpieczeństwo społeczne330e
Bezpieczeństwo społeczne - ćw.330zoc
Ruchy społeczne230zoc
Strategie i systemy zarządzania rozwojem państwa330zoc
Wprowadzenie do prawa karnego230e
Wprowadzenie do kryminologii230e
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie230zoc
Administracja publiczna230zoc
System polityczny RP230zoc
Podstawy prawa międzynarodowego115zoc
Organizacja i zarządzanie315e
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych230zoc
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych230zoc
Współczesne ideologie polityczne215zoc
Projekt badawczy315zoc
Zajęcia do wyboru 2 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st)660zoc
Wszystkie przedmioty językowe660e
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Razem:6143513510560

Kwalifikacja - nowa matura:

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,15   

albo rozszerzony      p1 = 0,25

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,25

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu:historia, geografia, informatyka, WOS.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),

W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),

W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,

p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,

p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Kwalifikacja - stara matura:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,10

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,50

p4 = 0,30

* dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu:historia, geografia, informatyka, WOS.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,

W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,

p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,

p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,

p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Kwalifikacja - matura międzynarodowa:

9. Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

10. Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

11. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

- dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;

- dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

12. Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

13. Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

14. Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.

Kwalifikacja - matura zagraniczna:

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się 
o przyjęcie na określony kierunek studiów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie maturalnym

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 1 - 5

Skala 1 – 6

1

1

100

2

2

80

3

3

55

4

4

30

5

5 – 6

0

Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie

Poziom A
Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii

USA, Wielka Brytania

Irlandia

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Poziom HL Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

A, A+, A*

100

A1

100

A-

94

A2

94

B+

87

B1

88

B

80

B2

82

B-

75

B3

76

C+

67

C1

70

C

60

C2

64

C-

54

C3

58

D+

46

D1

52

D

40

D2

46

D-

33

D3

40

E

25

Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji

Ocena na świadectwie

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 5-2

Skala 5 -1

Skala literowa

Od 2010 r.

Od 2011 r.

5

5

MVG

A

100

B

85

4

4

VG

C

70

D

55

3

3

G

E

40

2

2-1

IG

F

0

Świadectwo maturalne uzyskane we Francji

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

20

100

19

94

18

87

17

80

16

74

15

67

14

60

13

54

12

46

11

40

10

33

Dla świadectw maturalnych z pozostałych krajów do obliczenia wyniku rekrutacyjnego stosuje się proporcję.

2. W przypadku, gdy przedmiotem wymaganym w rekrutacji na dany kierunek jest język polski, odpowiednikiem na świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą jest język ojczysty dla kraju wydania świadectwa.