Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo wewnętrzne > Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia stacjonarne (WS-PO-BW-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych (politologia, prawo, socjologia, historia) oraz pogłebioną specjalistyczną wiedzę ukierunkowaną na problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Został wszechstronnie przygotowany do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Absolwent otrzymał praktyczne przygotowanie w zakresie sporządzania analiz, prognoz oraz przeprowadzania symulacji zdarzeń. Potrafi identyfikować zagrożenia oraz dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji kryzysowych strategie działania. Jest przygotowany teoretycznie do pracy w administracji publicznej, szczególnie w organach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w państwie, a także w organizacjach gospodarczych.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia zatwierdzone uchwałą nr 48/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 154/2017 Rady WNHiS UKSW z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne I stopnia.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
wf - Wychowanie fizyczne
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Bezpieczeństwo wewnętrzne I rokECTSwykćwkonlekwfzal
Bezpieczeństwo państwa1330e
Bezpieczeństwo państwa1330zoc
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych (II rok)1230zoc
Bezpieczeństwo żywnościowe (III rok)3zoc
Wprowadzenie do ekonomii1330e
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych11,515zoc
Geopolityka1330zoc
Najnowsza historia polityczna Polski12,530e
Najnowsza historia polityczna Polski1215zoc
Historia najnowsza1230zoc
Komunikowanie społeczne1230zoc
Korupcja w życiu publicznymzoc
Logika12zoc
Nauka o prawie1230zoc
Nauka o państwie i polityce1330e
Nauka o państwie i polityce1330zoc
Polityka gospodarcza1230e
Psychologia społeczna1230zoc
Patologie społeczne w polityce wewnętrznej państwa1230e
Statystyka opisowa1230zoc
Wprowadzenie do socjologii1330e
Technologie informacyjne1zal
Współczesne konflikty społeczne12zoc
Zasady kompozycji prac naukowych1zoc
Wszystkie przedmioty językowe360
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych2
Zajęcia do wyboru 2 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st)3
Razem:58360757560

1 - Wymagany do zaliczenia warunkowego.

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rokECTSwykćwkonlekwfzal
Administracja publiczna1230zoc
Bezpieczeństwo informacji w biznesiezoc
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie1230zoc
Bezpieczeństwo społeczne1330zoc
Bezpieczeństwo społeczne1330e
Bezpieczeństwo teleinformatycznezoc
Integracja społeczno-kulturowa imigrantówzoc
Kryminalistyka1e
Konflikty narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniejzoc
Kryminologia1e
Korupcja w życiu publicznymzoc
Metody prowadzenia badań społecznych1zoc
Międzynarodowe stosunki polityczne1230e
Prawo cywilne1e
Prawo karne1e
Przygotowania obronnezoc
Patologie społeczne w polityce wewnętrznej państwa (II r.)1zoc
Rola policji w systemie bezpieczeństwa państwa1330e
Ruchy społeczne1230zoc
Stany wyjątkowe i nadzwyczajne1zoc
Strefa Schengenzoc
Zwalczanie przestępczości1330e
Zarządzanie ryzykiem3zoc
Wszystkie przedmioty językowe460
Zajęcia Wychowania Fizycznego260
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych2
Zajęcia do wyboru 3 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st)6
Zajęcia do wyboru 2 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st)6
Razem:43210306060

1 - Wymagany do zaliczenia warunkowego.

Bezpieczeństwo wewnętrzne III rokECTSwykćwkonlekwfzal
Brak zajęć