Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej > Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej - studia II stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej - studia II stopnia stacjonarne (WP-BGC-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Podstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej jest wyposażenie absolwentów w kwalifikacje z zakresu prawa, informatyki i nauk socjologicznych potrzebne do funkcjonowania w wieloaspektowej gospodarce cyfrowej.

Absolwent studiów będzie przygotowany do prowadzenia badań naukowych i rozwojowych nad zjawiskiem gospodarki cyfrowej, a także do pracy na stanowiskach w administracji publicznej oraz podmiotach prywatnych, których działalność jest oparta o technologię.

Na kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej działają moduły: informatyczny, e-administracja, e-usługi, społeczny, zarządzanie bezpieczeństwem, zabezpieczenie danych, e-finanse, e-badania naukowe, e-zdrowie, e-edukacja.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 137/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 137/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej I rokECTSwykćwkonsemwarzal
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Gospodarka cyfrowa a cyberprzestrzeń215e
Ochrona danych w sieciach i systemach komputerowych430e
Ochrona danych w sieciach i systemach komputerowych430zoc
Ochrona danych osobowych i RODO860e
Ochrona danych osobowych i RODO86030zoc
Cyberprzestępczość430e
Podstawy kryptologii330e
Podstawy kryptologii330zoc
UKSW-PO-H-2530e
Seminaria dyplomowe (magisterskie) dla I roku II Bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej215zoc
Moduły dla I roku II stopnia Bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej116301575zoc
Język polski akademicki2
Razem:60300603015105

1 - Po 1 przedmiocie do wyboru z każdego modułu: informatycznego, e-administracji I, e-administracji II, e-usługi I, e-usługi II i społecznego

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II rokECTSwykćwkonsemwarzal
Krajowy system cyberbezpieczeństwa430e
Prawne aspekty chmur obliczeniowych430zoc
Media w gospodarce cyfrowej215e
Media w gospodarce cyfrowej430zoc
Własność intelektualna w gospodarce cyfrowej215e
Ewolucja bankowości: od bankowości tradycyjnej do bankowości otwartej215e
Konsument na rynku cyfrowym215e
Organizacja i zarządzanie430e
Organizacja i zarządzanie215zoc
Moduły dla II roku II stopnia Bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej13210515105zoc
Seminaria dyplomowe (magisterskie) dla II roku II stopnia Bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej660e
Razem:64225451560135

1 - Po 1 przedmiocie do wyboru z każdego modułu: zarządzanie bezpieczeństwem, e-finanse I, e-finanse II, e-badania naukowe, e-zdrowie, e-edukacja oraz 2 przedmioty z modułu zabezpieczenie danych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/