Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Education > Education - part-time second-cycle studies

Education - part-time second-cycle studies (WNP-PEZ-N-2)

(in Polish: Pedagogika - studia II stopnia niestacjonarne)
second-cycle programmes
part-time programmes, 2 years
Language: Polish

Cel kształcenia

Celem kształcenia na kierunku pedagogika na UKSW jest zdobycie wiedzy z zakresu wychowania, opieki, wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz pracy resocjalizacyjnej, przygotowanie do pracy na stanowisku wychowawcy czy pedagoga.

Program studiów

Program studiów obejmuje poznanie i zrozumienie terminologii używanej w pedagogice oraz psychologii, specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, specyfiki rozwoju człowieka w różnych aspektach, specyfiki środowisk wychowawczych, założeń pomocy i wsparcia osób, funkcjonowania różnych instytucji oświatowych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych. Program studiów pozwala na wykorzystywanie i integrowanie wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, jak też pracy naukowo-badawczej. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają więc profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Pedagogika, modułu kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do rozumienia procesów wychowania, kształcenia, opieki, terapii i profilaktyki oraz zastosowania ich założeń i zaleceń w praktyce resocjalizacyjnej i opiekuńczej z zakresu:

owspółczesnych koncepcji resocjalizacji

oform pracy resocjalizacyjnej oraz opiekuńczo - wychowawczej

opedagogiki penitencjarnej

ometodyki pracy kuratora sądowego

odiagnozy w pracy opiekuńczo - wychowawczej, profilaktyce społecznej i resocjalizacji

opomocy postpenitencjarnej i readaptacji społecznej

okryminologii i wiktymologii

oprofilaktyki społecznej

Absolwent posiada wiedzę obejmującą zaawansowane teorie i koncepcje oraz metodykę pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczej. Dysponuje specjalistyczną wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnozowania problemów występujących w różnych środowiskach.

Absolwent potrafi samodzielnie projektować i prowadzić badania naukowe oraz konstruować programy działań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i opiekuńczych. Potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych w obszarze wychowania resocjalizującego i pracy opiekuńczo-wychowawczej. Posiada niezbędne w pracy zawodowej kompetencje: etyczne, komunikacyjne, kreatywne.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku pedagogika w ramach modułu kształcenia pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo - wychowawcza posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo - wychowawczych oraz w szkole na stanowisku pedagoga szkolnego.

Czesne

Opłata za usługi edukacyjne wynosi 4000 zł za jeden rok studiów.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Knowledge, ability and competence learning effects for Pedagogy second degree studies were confirmed by University Senate 45/2013 resolution the 25th of April 2013 (Preschool and Early Education with Inclusive Education, Educational Therapy with Inclusive Education), changing the Senate 39/2012 resolution the 26th April 2012 (Pedagogy of Social Rehabilitation and Pedagogy of Care and Upbringing).
The study programme was established by Resolution No. 77/2016/2017 of the Council of the Faculty of Pedagogical Sciences of May 31, regarding the approval of the study program of the Pedagogy in the 2017/2018 academic year.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
pr - Practice
sem - Seminar
war - Workshops
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Pedagogika II rok Specjalność: Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dzieckaECTSlectclkonprsemwarexam
Clinical psychology215e
18zoc
115zoc
Sociology of Social Change215e
Pedeutology215zoc
Andragogy315e
Ecological education/Education for ecology (lecture)18zoc
Health education and health promotion, first aid18zoc
550zoc
Cultural anthropology215e
530e
Comparative pedagogy315zoc
Family law18zoc
315zoc
Methodology of the pedagogue's cooperation with parents and teachers18zoc
Methodology of working with a gifted child18zoc
315zoc
Creativity training18zoc
Contemporary threats at school and prevention18zoc
18zoc
Media Education18zoc
18zoc
1030zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:5212939855030

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Pedagogika II rok Specjalność : Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaECTSlectclkonprsemwarexam
Clinical psychology215e
18zoc
115zoc
Sociology of Social Change215e
Pedeutology215zoc
Andragogy315e
Ecological education/Education for ecology (lecture)18zoc
Health education and health promotion, first aid18zoc
Diploma internship550zoc
Cultural anthropology215e
530e
Comparative pedagogy315zoc
18zoc
Pedagogical therapy of a child in preschool and early school age215e
Working with children with different development and educational needs215zoc
28zoc
Working with a gifted child215zoc
18zoc
Strategies for environmental education in kindergarten and classes I-III (conversation lab)215zoc
18zoc
115zoc
1030zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:5213670605030

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Pedagogika II rok Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawczaECTSlectclkonprsemwarexam
Clinical psychology215e
18zoc
115zoc
Sociology of Social Change215e
Pedeutology215zoc
Andragogy315e
Ecological education/Education for ecology (lecture)18zoc
Health education and health promotion, first aid18zoc
Diploma internship550zoc
Cultural anthropology215e
530e
Comparative pedagogy315zoc
Diagnosis in care and education work215zoc
215zoc
Social work in rehabilitation18zoc
Victimology18zoc
Victimology315zoc
Diagnosis in social prevention and resocialization215zoc
Diagnosis in social prevention and resocialization18zoc
Cryminology315e
Selected issues of mediation215zoc
1030zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:5515139835030

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/