Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Education > Education - part-time second-cycle studies

Education - part-time second-cycle studies (WNP-PEZ-N-2)

(in Polish: Pedagogika - studia II stopnia niestacjonarne)
second-cycle programmes
part-time programmes, 2 years
Language: Polish

KIERUNEK: Pedagogika studia II stopnia (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)
Specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
Warunek utworzenia specjalności min. 20 osób

Absolwent kierunku pedagogika studia II stopnia moduł kształcenia - pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo - wychowawcza po zakończeniu studiów zdobędzie: Wiedzę: z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, andragogiki czy metodologii badań, teorii i metodyki pracy opiekuńczej oraz resocjalizacyjnej, koncepcji resocjalizacji, patologii społecznej, profilaktyki i readaptacji, kryminologii, wiktymologii, podstaw prawnych resocjalizacji, cele i specyfikę funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych a także rodziny. Umiejętności: dobierania środków i metod pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych w obszarze wychowania resocjalizującego i pracy opiekuńczowychowawczej, wykorzystywania i integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej w celu analizy złożonych problemów wychowawczych, opiekuńczych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych, konstruowania i stosowania programów działań profilaktycznych i kompensacyjnych oraz diagnozowania problemów podopiecznych i realizowania programów działań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i opiekuńczych. Kompetencje: pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego dla dobra podopiecznych, utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w zakresie działalności resocjalizacyjnej i opiekuńczowychowawczej, rozwagi, dojrzałości i zaangażowania w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych, utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w zakresie działalności resocjalizacyjnej i opiekuńczowychowawczej, rozwagi, dojrzałości i zaangażowania w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych, pełnienia funkcji pedagogicznych w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych oraz placówkach przez nie prowadzonych działających w obszarze opieki pedagogicznej, terapeutycznej, pomocy społecznej oraz wspierającej rozwój społeczno-kulturalny i duchowy. Atuty kierunku/ specjalności: Absolwenci posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz wysoką świadomość potrzeby ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, a także są przygotowani do pracy naukowo-badawczej. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają więc profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej. Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, jakie odbywa student w wybranych placówkach, wskazanych w regulaminie praktyk. Podstawowym założeniem praktyk jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością pedagogiczną w placówkach, instytucjach oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego. Istotnym bowiem jest nabycie umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką. Uzyskane kwalifikacje /możliwości zatrudnienia: - w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (między innymi: placówki wsparcia dziennego, domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, ogniska, domy samotnej matki, domy pomocy społecznej, bursy, internaty, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem; - w placówkach resocjalizacyjnych (między innymi: zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze, zespoły kuratorskiej służby sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych lub nieletnich, schroniska dla nieletnich, policyjne izby dziecka, organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane są w sposób profesjonalny wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze resocjalizacyjnym)

KIERUNEK: PEDAGOGIKA Studia II stopnia (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)
Specjalność: PEDAGOGIKA PRACY Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM
Warunek utworzenia specjalności min. 20 osób

Absolwent kierunku pedagogika studia II stopnia moduł kształcenia - pedagogika pracy z zarządzaniem personelem po zakończeniu studiów zdobędzie: Wiedzę: z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, andragogiki czy metodologii badań oraz zarządzania zasobami ludzkimi, aktywizacji zawodowej i społecznej, przeciwdziałania patologiom współczesnej pracy zawodowej, asertywności i radzenia sobie ze stresem, mediacji i negocjacji. Umiejętności: projektowania aktywności nie tylko zawodowej, ale i społecznej różnych podmiotów edukacyjnych, organizowania wsparcia w poszukiwaniu pracy zawodowej, rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjno - zawodowych pracowników, rozpoznawania pozytywnych i negatywnych aspektów współczesnej pracy zawodowej i organizowania wsparcia dla pracownika dotkniętego destrukcyjnymi działaniami towarzyszącymi patologiom pracy, wykorzystywania i integrowania wiedzy z zakresu specjalności w celu analizy problemów edukacyjnych i zawodowych, ich diagnozowania i projektowania działań praktycznych dotyczących m.in. decyzji zawodowych, rozmowy kwalifikacyjnej, cv, listu motywacyjnego. Kompetencje: komunikowania i współpracy z osobami potrzebującymi wsparcia w podejmowaniu decyzji zawodowych, poszukujących pracy, aktywizowania dorosłych w dziedzinie kształcenia, ponoszenia odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej, samodoskonalenia. Atuty kierunku/ specjalności: Absolwenci studiów drugiego stopnia mają wysoką świadomość potrzeby ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz są przygotowani do pracy naukowo-badawczej. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają więc profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności wobec osób dorosłych oraz w zakresie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, rozwoju zawodowego człowieka. Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, jakie odbywa student w wybranych placówkach, wskazanych w regulaminie praktyk. Podstawowym założeniem praktyk jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością pedagogiczną w placówkach, instytucjach oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego. Istotnym bowiem jest nabycie umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką. Uzyskane kwalifikacje /możliwości zatrudnienia: - w placówkach, zajmujących się edukacją dorosłych, organizacją czasu wolnego i wypoczynku ludzi dorosłych, placówkach opieki nad osobami dorosłymi i starszymi , innych instytucjach i organizacjach, których beneficjentami są osoby dorosłe; - instytucjach zajmujących się poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, rynkiem pracy, doradztwem zawodowym, orientacją zawodową, rozwojem zawodowym człowieka (między innymi: Wojewódzkich Urzędach Pracy Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy; agencjach pracy tymczasowej; agencjach pośrednictwa pracy na terenie RP, agencjach pośrednictwa pracy za granicą, Akademickich Biurach Karier, gminnych centrach informacji, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego, działach personalnych przedsiębiorstw, w instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia, szkolnych ośrodkach kariery, ośrodkach pomocy społecznej, klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej. Absolwenci tej specjalności nie posiadają przygotowania pedagogicznego.

KIERUNEK: PEDAGOGIKA Studia II stopnia (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)
Specjalność: PEDAGOGIKA SZKOLNA ZE WSPOMAGANIEM ROZWOJU DZIECKA
Warunek utworzenia specjalności min. 20 osób

Absolwent kierunku pedagogika studia II stopnia moduł kształcenia – pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka po zakończeniu studiów zdobędzie: Wiedzę: z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, czy metodologii badań oraz pedagogiki szkolnej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej, metodyki pracy pedagoga szkolnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia dziecka i rodziny, wspomagania rozwoju dziecka, zagrożeń szkolnych, pomocy społecznej i interwencji kryzysowej, diagnozowania zaburzeń rozwoju i trudności szkolnych oraz problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach edukacyjnych. Umiejętności: dostrzegania i identyfikowania zachowań uczniów, problemów w ich funkcjonowaniu w celu projektowania pomocy i stymulowania ich rozwoju poprzez zintegrowane działania własne, nauczycieli i specjalistów, o różnym charakterze, współtworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, przedszkola, podejmowania efektywnych działań związanych z diagnozą, profilaktyką czy terapią, dokonywania wstępnej diagnozy uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, rozpoznawania przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły czy placówki, prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjne oraz inne o charakterze wspomagającym rozwój dziecka, podejmowania działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, współpracować z nauczycielami i rodzicami uczniów. Kompetencje: diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu, diagnozowania sytuacji wychowawczych, udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dotyczących dzieci i młodzieży, minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, inicjowania i prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, wspierania nauczycieli, wychowawców. Atuty kierunku/ specjalności: Absolwenci studiów drugiego stopnia mają wysoką świadomość potrzeby ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz są przygotowani do pracy naukowo-badawczej. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają więc profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej. Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, jakie odbywa student w wybranych placówkach, wskazanych w regulaminie praktyk. Podstawowym założeniem praktyk jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością pedagogiczną w przedszkolach, szkołach, placówkach oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego. Istotnym bowiem jest nabycie umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką. Uzyskane kwalifikacje /możliwości zatrudnienia: - przedszkolach - szkołach - placówkach opieki i wsparcia dzieci i młodzieży

KIERUNEK: PEDAGOGIKA Studia II stopnia (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)
Specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZLONA (Uwaga !! Specjalność tylko dla absolwentów kierunku: Pedagogika specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna)

Warunek utworzenia specjalności min. 20 osób

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach i szkołach podstawowych (oddziały zerowe i klasy I-III. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i filozoficzną oraz socjologiczną niezbędną do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Zna współczesne uwarunkowania, tendencje i paradygmaty pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz edukacji włączającej; posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu wspomagania rozwoju dziecka oraz potrafi tworzyć i organizować warunki rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym poprzez projektowanie, planowanie i twórczą realizację procesu kształcenia zintegrowanego. Jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz prowadzenia wszystkich zajęć wynikających z podstawy programowej w klasach początkowych szkoły podstawowej i w przedszkolach. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności indywidualizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego, diagnozowania, monitorowania i zaspokajania potrzeb dzieci o zróżnicowanym rozwoju w przedszkolu i szkole. Potrafi samodzielnie projektować i prowadzić badania empiryczne dotyczące praktyki edukacyjnej na pierwszym etapie kształcenia. Absolwent zdobywa nauczycielskie kompetencje profesjonalne, potrafi świadomie i refleksyjnie analizować własną praktykę zawodową, doskonalić ją we współpracy z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces edukacji dzieci.

  przedmioty uzupełniające efekty uczenia się
Absolwent innego kierunku niż Pedagogika / Pedagogika specjalna, zobowiązany jest uzupełnić "efekty uczenia się"  kierunku Pedagogika I stopnia.
Efekty te, uzupełnia się uczestnicząc w wyznaczonych przez Dziekana zajęciach przewidzianych w programie studiów I stopnia kierunku Pedagogika.
Zajęcia te są płatne według liczby punktów ECTS.
tryb studiówopłata za 1 pkt ECTS
studia stacjonarne130 zł
studia niestacjonarne68 zł
Informacja dotyczy następujących specjalności:
- Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
- Pedagogika pracy z zarządzanie personelem
- Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka
Specjalność Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna jest propozycją wyłącznie dla Absolwentów kierunku Pedagogika, specjalność:  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Przedmioty uzupełniające efekty uczenia się


Absolwent innego kierunku niż Pedagogika / Pedagogika specjalna, zobowiązany jest uzupełnić "efekty uczenia się"  kierunku Pedagogika I stopnia.
Efekty te, uzupełnia się uczestnicząc w wyznaczonych przez Dziekana zajęciach przewidzianych w programie studiów I stopnia kierunku Pedagogika.
Zajęcia te są płatne według liczby punktów ECTS.

tryb studiówopłata za 1 pkt ECTS
studia stacjonarne130 zł
studia niestacjonarne68 zł


Informacja dotyczy następujących specjalności:

- Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

- Pedagogika pracy z zarządzanie personelem

- Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka


Specjalność Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna jest propozycją wyłącznie dla Absolwentów kierunku Pedagogika, specjalność:  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.


Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Teaching standards

Knowledge, ability and competence learning effects for Pedagogy second degree studies were confirmed by University Senate 45/2013 resolution the 25th of April 2013 (Preschool and Early Education with Inclusive Education, Educational Therapy with Inclusive Education), changing the Senate 39/2012 resolution the 26th April 2012 (Pedagogy of Social Rehabilitation and Pedagogy of Care and Upbringing).
The study programme was established by Resolution No. 77/2016/2017 of the Council of the Faculty of Pedagogical Sciences of May 31, regarding the approval of the study program of the Pedagogy in the 2017/2018 academic year.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
pr - Practice
sem - Seminar
war - Workshops
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Pedagogika II rok Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimiECTSlectclkonprsemwarexam
Axiological problems of modern education and trainingse
Vocational and social animationzoc
Diagnostics, therapy and social preventione
Diagnostics, therapy and social preventionzoc
Discources in modern pedagogye
Statistics elements for teachers/educatorszoc
Health education and promotion8e
Vocational education institutions10e
Methodology of work with persons in crisiszoc
Methods of person`s pedagogye
Recruitment and selection methods3zoc
Tools for diagnosing qualifications and competencies of an employee8zoc
Legal and organizational bases of education288e
Comparative pedagogy315zoc
Basis of special pedagogye
Third degree trainingszal
Educational systems in world cultureszoc
Modern conceptions of philosophy and ethicszoc
Advisor, coach, development specialists workshopzoc
Modern problems of socjologyzoc
315
615
Total:17418830
Preschool and Early Education with Inclusive EducationECTSlectclkonprsemwarexam
Andragogy315e
Philosophical Anthropology and Philosophy of Culturee
Ecological education/Education for ecology (lecture)18zoc
Voice production1zoc
Music education in kindergarten and grades I-IIIzoc
Philosophical and cultural conditions of the social inclusionzoc
Intercultural competences in pedagogical workzoc
Child's learning competiencies2zoc
Logic210e
Methodology of pedagogical examinations21515e
Design of mathematical in kindergarten and grades I-IIIzoc
Clinical psychology - classes215zoc
Clinical psychologye
Philosophy of education315e
General pedagogy - classeszoc
Teaching practicezal
Assistantt shipszal
Polish studies education strategies in kindergarten and grades I-IIIzoc
Strategies for environmental education in kindergarten and classes I-III (conversation lab)215zoc
Contemporary approaches to preschool education31515e
Contemporary concepts of early school pedagogy215e
Selected problems of pedagogical thought315e
315
315
630
Total:389315603030
(in Polish) Pedagogika II rok Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającąECTSlectclkonprsemwarexam
Axiological problems of modern education and trainingse
Diagnosis and treatment of the child in the preschool and early school210e
Discources in modern pedagogye
Early environmental educationzoc
Elements of Speech Therapy2zoc
Statistics elements for teachers/educatorszoc
Health education and promotion8e
Physical culture in kindergarten and first grade18zoc
Culture of spoken words18zoc
Methodology of corrective - compensation work3zoc
Methods of person`s pedagogye
Designing technical and artistic activities in kindergarten and grades I-III28zoc
Acitivties with talented child18zoc
Legal and organizational bases of education288e
Comparative pedagogy315zoc
Basis of special pedagogye
Diploma trainingszal
Educational systems in world cultureszoc
Creativity training2zoc
Modern conceptions of philosophy and ethicszoc
Modern problems of socjologyzoc
Rules for constructing teaching and educational programs2zoc
615
315
Total:3041162430
(in Polish) Pedagogika I rok Specjalność: Terapia pedagogiczna z edukacją włączającąECTSlectclkonprsemwarexam
Andragogy315e
Philosophical Anthropology and Philosophy of Culturee
Diagnosis of the Educational Environment with the Elements of Educating Parentszoc
Diagnosis and Case Law of the Developmental Disorders of Students and of School Failures2zoc
Ecological education/Education for ecology (lecture)18zoc
Voice productionzoc
Philosophical and cultural conditions of the social inclusionzoc
Intercultural competences in pedagogical workzoc
Logic210e
Methodology of pedagogical examinations21515e
Methodology of the Child Development Creativity2zoc
Clinical psychology - classes215zoc
Clinical psychologye
Philosophy of education315e
General pedagogy - classeszoc
Psychological and Pedagogical Foundations of Therapy2e
Assistantt ships350zal
Teaching practicezal
Selected problems of pedagogical thought315e
Supporting of the Psychosocial Development of the Child2zoc
Supporting of the Psychosocial Development of the Childzoc
315
315
630
Total:39781515503030
(in Polish) Pedagogika II rok Specjalność: Terapia pedagogiczna z edukacją włączającąECTSlectclkonprsemwarexam
zoc
Axiological problems of modern education and trainingse
Discources in modern pedagogye
Elements of Speech Therapy2zoc
Elements of statistics for teachers/educators115zoc
Education and upbringing in the cultures of the worldzoc
Health Education and Health Promotione
Construction and Evaluation of Educational Therapy Programs215zoc
Methodology of Corrective and Compensatory Classes for Children with Special Educational Needs215e
Methodology of Work with Children with Behavioural and Emotional Disorders18zoc
Pedeutology215zoc
Legal and organizational bases of education288e
Comparative pedagogy315zoc
Diploma Internship460zoc
Developmental Psychology with the Elements of Child Psychotherapy28zoc
Therapy of Specific Difficulties in Acquiring Language Skills215zoc
Therapy of Specific Learning Difficulties in Mathematics215zoc
Modern conceptions of philosophy and ethicszoc
Contemporary Trend in Special Education215e
Contemporary Problems of Sociologyzoc
615zoc
315zoc
Total:366868166030
(in Polish) Pedagogika I rok Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawczaECTSlectclkonprsemwarexam
Andragogy315e
Philosophical Anthropology and Philosophy of Culturee
Diagnosis in social prevention and resocialization28e
Diagnosis in social prevention and resocialization28zoc
Ecological education/Education for ecology (lecture)18zoc
Philosophical and cultural conditions of the social inclusionzoc
Intercultural competences in pedagogical workzoc
Cryminology38 or 15e
Logic210e
Methodology of pedagogical examinations21515e
Family educationzoc
Clinical psychology - classes215zoc
Clinical psychologye
Philosophy of education315e
General pedagogy - classeszoc
Legal basis of resocialization38 or 15e
Assistantt shipszal
Teaching practicezal
Socio-cultural determinants of carezoc
Contemporary ideas of resocialization31515zoc
Selected problems of pedagogical thought315e
315
315
630
Total:419323383030
(in Polish) Pedagogika II rok Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawczaECTSlectclkonprsemwarexam
Axiological problems of modern education and trainingse
Educational diagnosis4zoc
Discources in modern pedagogye
Ethical aspects of guardianship, suport and educationszoc
Statistics elements for teachers/educatorszoc
Health education and promotion8e
Methodology of probation officer215zoc
Methods of person`s pedagogye
Organization and management in care and educational activities and social3e
Legal and organizational bases of education288e
Comparative pedagogy315zoc
Basis of special pedagogye
Diploma trainingzal
Prevention and treatment of addictionzoc
Educational systems in world cultureszoc
Theory of social worke
Victimology215zoc
Modern conceptions of philosophy and ethicszoc
Modern problems of socjologyzoc
Selected aspects of mediation28 or 15zoc
615
315
Total:274615830

Admission procedures:

ranking miejsc!

Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych w przypadku zakwalifikowania Kandydata na studia:

- kwestionariusz wydrukowany z Internetowej Rejestracji Kandydatów

- oryginał lub odpis dyplomu wraz z kserokopią potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego w przypadku nie odebrania dyplomu z macierzystej uczelni konieczne jest zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu licencjata, magistra lub równoważne, wraz ze średnią ocen z toku studiów

- kserokopia suplementu (oryginał suplementu do wglądu)

- jeśli suplement nie zawiera średniej z toku studiów, konieczne jest zaświadczenie z macierzystej uczelni ze średnią z toku studiów

- dowód osobisty do wglądu

- potwierdzenie dokonania opłaty za Elektroniczną Legitymację Studenta

- potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej