Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Pozostałe studia > Kierunek lekarski > Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie niestacjonarne (WMCM-LEN-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
niestacjonarne, 6-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na Kierunku Lekarskim jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu:

 • nauk podstawowych (biofizyki, biologii molekularnej, biochemii z elementami chemii, fizjologii z elementami fizjologii klinicznej, patofizjologii, cytofizjologii, informatyki medycznej i statystyki w badanych medycznych)
 • nauk morfologicznych (anatomii, histologii z embriologią)
 • nauk przedklinicznych (genetyki, mikrobiologii i mikrobiologii klinicznej, immunologii i immunologii klinicznej, farmakologii i toksykologii oraz farmakologii klinicznej, patomorfologii, parazytologii, diagnostyki laboratoryjnej)
 • nauk behawioralnych i społecznych (psychologii dziecięcej, komunikacji lekarz-pacjent, etyki lekarskiej, historii medycyny, języka łacińskiego w medycynie, języka obcego nowożytnego w medycynie)
 • przedmiotów klinicznych zabiegowych i niezabiegowych, które pozwolą na zapoznanie się z poszczególnymi specjalizacjami medycznymi (pediatrii, neonatologii, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej, chirurgii, chirurgii dziecięcej, neurochirurgii, neurologii, psychiatrii, ginekologii i położnictwa, onkologii, anestezjologii i intensywnej terapii, transplantologii, urologii, ortopedii z traumatologią, okulistyki, otolaryngologii, dermatologii, reumatologii, diagnostyki obrazowej, podstawy technik pielęgniarstwa, rehabilitacji)
 • prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny (higieny z epidemiologią, ochrony własności intelektualnej, organizacji ochrony zdrowia, prawa medycznego i medycyny sądowej)

Dodatkowo studenci mają możliwość uczestniczenia w działalności naukowej pracowników Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW w ramach kół naukowych oraz rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę podczas zajęć fakultatywnych organizowanych w obszarze chorób cywilizacyjnych, nowoczesnej diagnostyki medycznej oraz innowacyjnych i interdyscyplinarnych dziedzin medycyny.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w:

 • szpitalach,
 • specjalistycznych przychodniach,
 • uczelniach medycznych,
 • instytucjach badawczych,
 • pracowniach laboratoryjnych,
 • firmach farmaceutycznych
 • organach administracji państwowej.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku lekarskiego, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 4/2018 Senatu UKSW z dnia 18 stycznia 2018 roku z późniejszymi zmianami. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 25/2018 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2018 roku z późniejszymi zmianami.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk2 - Wykład 2
cw2 - Cwiczenia 2
ćw - Ćwiczenia
lab - Laboratorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
sem1 - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Kierunek lekarski I rokECTSwykwyk2cw2ćwlablek_nowprsemsem1zal
Anatomia0208080zal
Anatomia080zal
Historia medycyny215 lub 1020 lub 10e
Historia medycyny115zoc
Język łaciński w medycynie130zoc
Biofizyka310 lub 1515101515e
Biofizyka110zal
Biofizyka110zoc
Podstawy filozofii115zoc
Mikrobiologia120e
Mikrobiologia230zoc
Genetyka115zoc
Genetyka115zoc
Anatomia16208080e
Anatomia1680zoc
Podstawy biologii molekularnej110e
Podstawy biologii molekularnej110zoc
Informatyka medyczna115e
Informatyka medyczna115zoc
Psychologia medyczna130zoc
Pierwsza pomoc315 lub 2020 lub 2515e
Pierwsza pomoc215zoc
Podstawy pielęgniarstwa215zoc
Podstawy pielęgniarstwa215zoc
Parazytologia ogólna110zoc
Parazytologia ogólna125zoc
Praktyki zawodowe po I roku4120zal
Lektoraty460
Zajecia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski niestacjonarny460
Zajęcia Wychowania Fizycznego060
Razem:7513515454801606012018015

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/