Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Matematyka > Matematyka - studia I stopnia stacjonarne

Matematyka - studia I stopnia stacjonarne (WM-MA-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku Matematyka - studia I stopnia jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia pracy zawodowej lub naukowej. Absolwent potrafi wiązać fakty z zakresu podstawowych działów matematyki, takich jak: analiza matematyczna rzeczywista i zespolona, algebra, geometria, logika i teoria mnogości, matematyka dyskretna, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka oraz równania różniczkowe i zwyczajne. Jednym z tych działów zapoznał się szczegółowo. Zna także podstawowe zagadnienia i narzędzia informatyczne, podstawy analizy algorytmów i metod numerycznych oraz potrafi programować w języku C/C++. Używa programów przeznaczonych do obliczeń symbolicznych, wektorowych i reprezentacji graficznej obiektów matematycznych. Zapoznał się z językiem TeX/LaTeX i biegle obsługuje zaawansowane funkcje arkuszy kalkulacyjnych. Formułuje opisy problemów ilościowych lub geometrycznych w języku matematycznym i prowadzi ich ścisłe rozumowanie, lub stosuje techniki obliczeniowe i narzędzia programowania do rozwiązywania tych problemów. Posiada więc możliwości dalszego kształcenia się oraz twórczego i precyzyjnego myślenia w sytuacjach praktycznych - Potrafi więc dostosować się do zmiennego zapotrzebowania gospodarki rynkowej. 

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w rozwiniętym w kraju i poza jego granicami sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, zarządzaniu produkcją, analityce gospodarczej lub placówkach naukowobadawczych. Kierunek ten może otworzyć ścieżki awansu, jeśli absolwent pracował już w takich instytucjach przed podjęciem studiów.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku matematyka I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 67/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Plan studiów i program kształcenia określono w Uchwale 68/18 Rady Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 19 czerwca 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk2 - Wykład 2
cw2 - Cwiczenia 2
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
lab1 - Laboratorium 1
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Matematyka 1 rokECTSwykwyk2cw2ćwkonlablab1lek_nowprsemzal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Elementy logiki i teorii mnogości63030e
Analiza matematyczna I106060e
Algebra liniowa53060e
Analiza matematyczna II96060e
Matematyka dyskretna63030e
Programowanie strukturalne w C73045e
Geometria z algebrą liniową53030e
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)560zoc
Język polski akademicki1
Razem:58330270154560

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/