Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kulturoznawstwo > Kulturoznawstwo - studia II stopnia stacjonarne

Kulturoznawstwo - studia II stopnia stacjonarne (WH-KU-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

 Celem kształcenia na kierunku kulturoznawstwo (II stopnia studiów stacjonarnych) jest:

 • nabycie przez Studentów umiejętności niezbędnych do świadomego uczestnictwa w kulturze
 • przygotowanie do realizowania własnych form aktywności społeczno-kulturalnych i upowszechnianie kultury;
 • wykształcenie umiejętności percepcji różnorodnych środowisk kulturowych (polskiego, europejskiego, pozaeuropejskiego)
 • nastawienie na przedsiębiorczość i innowacyjność w sektorze kultury.


Zdobycie wiedzy z zakresu:

 • historii i teorii kultury, rozszerzone o tradycję dyscyplin tworzących podstawy dla teoretycznej refleksji o kulturze (m.in. socjologii, antropologii, filozofii);
 • teorii i historii kultury artystycznej;
 • nauki o komunikacji i mediach artystycznych i użytkowych;
 • ekonomicznych i prawnych uwarunkowań organizacji i zarządzania instytucjami kultury.

Na kierunku dostępne są moduły:

 • Media w kulturze,
 • Film i teatr,
 • Komunikacja w biznesie, 
 • Zarządzanie kulturą,
 • Tożsamość i komunikacja międzykulturowa,
 • Design.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w charakterze badacza kultury animatora i organizatora życia kulturalnego oraz menadżera w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach prasowych, reklamowych i PR-owych

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Kulturoznawstwo, studia stacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 66/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Plan i program studiów określono Uchwałą nr 53/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Kulturoznawstwo II stopnia rok 1ECTSwykćwkonsemzal
Metodologia badań kulturoznawczych430zoc
Metodologia badań kulturoznawczych215zoc
Kultura cyfrowa330zoc
Antropologia współczesności2,530zal
Tożsamość polska230zoc
Seminarium magisterskie330zal
Kanony kulturowe, wzory kulturowe230zoc
Filozoficzne koncepcje kultury cz.I330zoc
Antropologia codzienności2,530zoc
Podstawy dialogu i polilogu kultur330zoc
Przemiany obyczajów w XX i XXI wieku430e
Seminarium magisterskie330zal
Konwersatoria wydziałowe w języku obcym1860zoc
Przedmioty specjalizacyjne dla I roku kulturoznawstwa (studia II stopnia)18180zoc
Język polski akademicki2
Razem:606022524060

1 - Student wybiera 2 konwersatoria z wykazu corocznie ogłaszanej przez Dziekana

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/