Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kulturoznawstwo > Kulturoznawstwo - studia II stopnia stacjonarne

Kulturoznawstwo - studia II stopnia stacjonarne (WH-KU-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

 Celem kształcenia na kierunku kulturoznawstwo (II stopnia studiów stacjonarnych) jest:

 • nabycie przez Studentów umiejętności niezbędnych do świadomego uczestnictwa w kulturze
 • przygotowanie do realizowania własnych form aktywności społeczno-kulturalnych i upowszechnianie kultury;
 • wykształcenie umiejętności percepcji różnorodnych środowisk kulturowych (polskiego, europejskiego, pozaeuropejskiego)
 • nastawienie na przedsiębiorczość i innowacyjność w sektorze kultury.


Zdobycie wiedzy z zakresu:

 • historii i teorii kultury, rozszerzone o tradycję dyscyplin tworzących podstawy dla teoretycznej refleksji o kulturze (m.in. socjologii, antropologii, filozofii);
 • teorii i historii kultury artystycznej;
 • nauki o komunikacji i mediach artystycznych i użytkowych;
 • ekonomicznych i prawnych uwarunkowań organizacji i zarządzania instytucjami kultury.

Na kierunku dostępne są moduły:

 • Media w kulturze,
 • Film i teatr,
 • Komunikacja w biznesie, 
 • Zarządzanie kulturą,
 • Tożsamość i komunikacja międzykulturowa,
 • Design.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w charakterze badacza kultury animatora i organizatora życia kulturalnego oraz menadżera w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach prasowych, reklamowych i PR-owych

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Kulturoznawstwo, studia stacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 66/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Plan i program studiów określono Uchwałą nr 53/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/