Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia polska > Filologia Polska - studia II stopnia stacjonarne

Filologia Polska - studia II stopnia stacjonarne (WH-FP-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia na kierunku filologia polska oferują wszechstronne wykształcenie, obejmujące wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Studia polonistyczne prowadzone w UKSW kształtują umiejętność pogłębionego interpretowania i konstruowania rozmaitego typu tekstów oraz rozumienia mechanizmów rządzących językiem i wszelkimi jego wytworami, co przygotowuje absolwentów do świadomego i czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Filologia polska, której podstawowym obszarem i przedmiotem badań jest język i wielostronnie widziane dzieło literackie, stanowi też źródło wiedzy o człowieku w świecie; dostarcza jedynej w swoim rodzaju inspiracji do dogłębnych i źródłowych refleksji o charakterze humanistycznym, pozwala rozpoznać i opisać różne wymiary tożsamości człowieka. Program kształcenia zawiera treści z zakresu wiedzy o literaturze i języku polskim, ujmowane w szerszym kontekście historycznym, filozoficznym i kulturowym; odwołuje się do najlepszych tradycji klasycznego wykształcenia humanistycznego, a zarazem dostarcza studentom nowoczesnych narzędzi pracy filologa i wskazuje możliwości ich wykorzystania w rzeczywistości XXI wieku.

W ramach dwóch oferowanych na kierunku specjalizacji (nauczycielskiej oraz nauczanie języka polskiego jako obcego) oraz czterech modułów do wyboru (edytorskiego, komunikacyjnego, teatrologicznego i filmoznawczego) studenci filologii polskiej uzyskują wysokie kwalifikacje cenione na rynku pracy.

Systematycznie wzbogaca się ofertę form kształcenia. Obecnie program filologii polskiej jest realizowany na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia; uzupełnieniem oferty kształcenia są studia podyplomowe z zakresu logopedii, edytorstwa, typografii oraz wiedzy o teatrze.
Studia polonistyczne mają bardzo wszechstronny charakter – dostarczają rzetelnej wiedzy humanistycznej oraz kształtują umiejętności ważne społecznie, a także przydatne w różnych sferach życia zawodowego – przygotowują do pracy w edukacji, wydawnictwach, mediach, biznesie, branży reklamowej i public relations, jak również w rozmaitych instytucjach kulturalnych i upowszechniających kulturę.

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych, talentów i pasji nie tylko podczas zajęć, lecz także w ramach działalności Chóru UKSW, Teatru Akademickiego oraz studenckich kół naukowych i kół zainteresowań.
W ramach działalności różnych kół organizowane są studenckie konferencje naukowe, literackie i dialektologiczne wędrówki po Polsce, wspólne wyjazdy na festiwale filmowe itp.
Studenci mają też możliwość studiowania na innych uniwersytetach w Polsce w ramach programu MOST i za granicą w ramach programu  ERASMUS.
Wszystkie podstawowe zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym miejscu – na wiślanej skarpie, w otoczeniu leśnego rezerwatu na Bielanach, wśród zabytkowych budynków dawnego kościoła i klasztoru kamedułów.

WIEDZA
Absolwent kierunku
- zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu językoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie;
- zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie;
- zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze oraz w pogłębiony sposób rozumie główne zjawiska i nurty obecne w teatrze współczesnym;
- zna na poziomie zaawansowanym kluczowe dzieła literatury europejskiej i światowej, w pogłębiony sposób rozumie jej związki z literaturą i kulturą polską;
- zna na poziomie rozszerzonym kanon literacki poszczególnych epok, główne kierunki analizy i interpretacji dzieł, w pogłębiony sposób rozumie ich konteksty kulturowe i powiązania między nimi, zna dorobek krytyczny im poświęcony;
- zna na poziomie rozszerzonym historię i zróżnicowanie dialektalne polszczyzny, a także dorobek naukowy dotyczący dziejów języka;
- w pogłębiony sposób zna metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego;
- zna na poziomie zaawansowanym normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej), oraz dobre praktyki życia akademickiego, rozumie społeczne uwarunkowania działalności filologa;
- w pogłębiony sposób rozumie złożoność i wielofunkcyjność języka, zna metody jego analizy, zna na poziomie zaawansowanym normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej;
- zna na poziomie zaawansowanym pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem  wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego;
- zna na poziomie zaawansowanym pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem  wybranego modułu kształcenia językoznawczego.

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent kierunku
- potrafi wyszukiwać, krytycznie analizować, twórczo interpretować i syntetyzować informacje;
- potrafi samodzielnie formułować i rozwiązywać problemy badawcze, przystosować istniejące metody i narzędzia badawcze do nowych problemów;
- potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację złożonego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego;
- potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę złożonych zjawisk językowych;
- potrafi opracować wyniki własnych badań zgodnie ze standardami naukowymi i zaprezentować je w postaci właściwej tekstom naukowym;
- potrafi planować i organizować swoją pracę badawczą, a także w ramach prac zbiorowych kierować innymi i planować działalność zespołu;
- potrafi posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, używając specjalistycznej terminologii z zakresu literaturoznawstwa;
- potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie;
- potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia językoznawczego, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent kierunku
- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu;
- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy językoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu;
- jest gotów do przestrzegania i twórczego rozwijania zasad etyki zawodowej oraz do rozstrzygania dylematów zawodu filologa;
- jest gotów do aktywnego i świadomego inicjowania życia literackiego i naukowego oraz działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej;
- jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego przy planowaniu i działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego;
- jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia językoznawczego przy planowaniu działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku filologia polska zatwierdzone Uchwałą nr 66/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Plan studiów i program kształcenia określona Uchwałą nr 25/2/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dn. 11.05.2015 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Filologia polska I rokECTSwykćwzal
Literatura powszechnazoc
Dialektologiazoc
Komunikacja interpersonalnazoc
Metodologia badań nad językiemzoc
Metodologia badań nad językiem cz.1zal
Wprowadzenie do estetykizoc
Wprowadzenie do współczesności (Historia literatury polskiej XX wieku)zoc
Wybrane problemy metodologii badań literackiche
Wybrane problemy metodologii badań literackichzal
Literatura powszechnae
Seminarium magisterskiee
Seminarium magisterskiezal
Translatorium - język angielskizoc
Translatorium - język angielskizoc
Historia językae
Literatura powszechna1TODOTODOTODO
Przedmioty specjalizacyjne dla I roku filologii polskiej (studia II stopnia)1TODOTODOTODO
Wprowadzenie w tradycję1TODOTODOTODO
Razem:

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Kwalifikacja:

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20 
gdzie: W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.