Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Człowiek w cyberprzestrzeni > Człowiek w cyberprzestrzeni - studia I stopnia stacjonarne

Człowiek w cyberprzestrzeni - studia I stopnia stacjonarne (WP-CWC-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Podstawowym celem kształcenia na kierunku człowiek w cyberprzestrzeni jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy, umiejętności oraz unikatowych kompetencji interdyscyplinarnych w dwóch obszarach - tj. naukach społecznych i naukach ścisłych, w szczególności w zakresie prawa, informatyki, socjologii oraz biznesu.  Orientować się będzie w szeroko rozumianej regulacji prawnej dotyczącej nowych technologii; będzie rozumieć procesy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego oraz posiadać umiejętności praktyczne posługiwania się narzędziami informatycznymi.

Absolwent będzie przygotowany do aktywnej współpracy w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się projektami z obszaru nowych technologii, zarówno w biznesie jak i administracji publicznej. Posiadać będzie kompetencje informatyczne w zakresie analizy i projektowania systemów informacyjnych, będzie rozumieć mechanizmy społeczne oraz socjologiczne związane ze specjalistyczną wiedzę i kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego, przetwarzaniem danych statystycznych z hurtowni danych, data mining, Big Data, technikami badawczymi, wykluczeniem cyfrowym, social media, SNA - Social network analysis, wirtualnymi relacjami interpersonalnymi, metodologią badań społecznych oraz marketing komercyjnym i politycznym w Internecie. W trakcie studiów zdobędzie specjalistyczną wiedzę związaną z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego, cyberbezpieczeństwem, prawem autorskim w społeczeństwie informacyjnym, prawnymi aspektami marketingu sieciowego i reklamy w środkach komunikacji elektronicznej.  Opanuje także podstawy:  prawa administracyjnego, cywilnego, karnego oraz handlowego. W ramach studiów studenci obok realizacji programu podstawowego z zakresu prawa, informatyki, socjologii oraz biznesu wybierają  jedną z dwóch ścieżek edukacyjnych prawno-biznesową lub informatyczno-techniczną ukierunkowane na zdobycie doświadczenia praktycznego i umiejętności uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się projektami z zakresu nowych technologii.

Na kierunku człowiek w cyberprzestrzeni działają moduły: podstawy matematyki, zarządzanie, informatyczny i procesy biznesowe. 

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni
zatwierdzone Uchwałą Nr 30/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów Człowiek w cyberprzestrzeni na Wydziale Prawa i Administracji oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Człowiek w cyberprzestrzeni. Program studiów określono Uchwałą nr 209/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r.zmieniająca Uchwałę nr 62/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni studia stacjonarne I stopnia

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
lab1 - Laboratorium 1
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Człowiek w cyberprzestrzeni I rokECTSwykćwkonlablab1lek_nowprsemwarzal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Zarys systemu prawa publicznego (prawo administracyjne)530e
Zarys systemu prawa publicznego (prawo karne - materialne i procesowe)530zoc
Podstawy prawne społeczeństwa informacyjnego530e
Podstawy prawne społeczeństwa informacyjnego530zoc
Wprowadzenie do informatyki (komputery, systemy operacyjne i sieci)115zoc
Wprowadzenie do informatyki (komputery, systemy operacyjne i sieci)21515zoc
Wprowadzenie do prawa315e
Wprowadzenie do metodologii badań naukowych215zoc
Zarys systemu prawa prywatnego (prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, postępowanie cywilne)660zoc
Poznanie prawa drogą elektroniczną oraz elektroniczne platformy usług administracji publicznej415zoc
Ochrona prywatności i prawo ochrony danych osobowych215e
Ochrona prywatności i prawo ochrony danych osobowych315zoc
Wprowadzenie do socjologii215e
Socjologia cyberprzestrzeni230e
Analiza statystyczna215e
Analiza statystyczna ze wspomaganiem IBM SPSS115zoc
Bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej215e
Wszystkie przedmioty językowe460
Konwersatoria do wyboru dla I roku I stopnia Człowiek w cyberprzestrzeni1430
Język polski akademicki2
Razem:612556075156030

1 - Do wyboru 1 konwersatorium z Modułu podstawy matematyki (Podstawy matematyki finansowej, Podstawy matematyki ubezpieczeniowej) i 1 konwersatorium z informatyki (Inżynieria oprogramowania lub Prywatność a bezpieczeństwo w Internecie)

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Człowiek w cyberprzestrzeni II rokECTSwykćwkonlablab1lek_nowprsemwarzal
Wprowadzenie do programowania315e
Matematyka wyborów i wybierania315zoc
Analiza dynamiczna w UML315e
Analiza dynamiczna w UML31515zoc
Zarządzanie projektami według metodyk Prince-2 i AGILE215zoc
Zagrożenia cyberprzestrzeni315e
Prawo karne komputerowe i ochrona cyberprzestrzeni415e
Media społecznościowe- ujęcie prawno-biznesowe315zoc
Social Media30e
Podstawy ekonomii315e
Marketing i reklama w Internecie315e
Zarządzanie w organizacji wirtualnej315e
Wszystkie przedmioty językowe660
Zajęcia Wychowania Fizycznego060
Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)560
Konwersatoria dla II roku I stopnia Człowiek w cyberprzestrzeni1430
Wykłady monograficzne dla II roku I stopnia Człowiek w cyberprzestrzeni430
Razem:5224090451560

1 - 2 konwersatoria do wyboru

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/