Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > Other studies > Theology > Theology - seminary in Ołtarzew

Theology - seminary in Ołtarzew (WT-SOP-N-MGR)

(in Polish: Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Ołtarzew))
long-cycle programmes
full-time programmes, 6 years
Language: Polish

Kierunek studiów teologia w swoich założeniach charakteryzuje się zasadą interdyscyplinarności, koncentrującą się na tradycji teologicznej oraz przekazywaniu prawdy pojmowanej integralnie, a więc z uwzględnieniem jej ostatecznego źródła jakim jest Bóg. Społeczny aspekt dotyczy wysiłku zrozumienia miejsca człowieka we współczesnym świecie, zgodnie z wizją aktywnego udziału w życiu społecznym. W ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia podstawowym celem jest edukacja w zakresie teologii ogólnej. Ponieważ koniecznym przygotowaniem do studiów teologicznych jest znajomość szeroko rozumianej problematyki filozoficznej, całość toku studiów można podzielić na edukację filozoficzną i właściwą edukację teologiczną. Pierwsza z nich, która zasadniczo odbywa się podczas pierwszych dwóch lat studiów, ma na celu ukazanie studentowi poszczególnych zagadnień filozoficznych w ramach takich przedmiotów jak: historia filozofii, etyka, filozofia bytu czy ogólna metodologia nauk. Przyswojenie podstawowej wiedzy filozoficznej jest niezbędne do rzetelnego i krytycznego rozwijania myśli teologicznej podczas dalszych lat studiów.

Alumni wyższych seminariów duchownych, prowadzących sześcioletnie studia zgodnie z wymaganiami prawa kościelnego, na podstawie umów o współpracy z Wydziałem Teologicznym UKSW, w związku z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresy uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe ( Dz.U. 1999.63.727. z dnia 1999.07.30) osiągają dodatkowe efekty uczenia się wymagane do podjęcia posługi duchownego w Kościele Katolickim:

Wiedza

 • wykazuje pogłębioną wiedzę z zakresu teologii słowa Bożego i sakramentów
 • przedstawia uporządkowaną, szczegółową, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu teologii pastoralnej i teologii życia duchowego
 • prezentuje uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu liturgii i liturgiki, obrzędowości Kościoła i pobożności ludowej
 • omawia szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa kanonicznego
 • charakteryzuje szczegółowe zagadnienia z zakresu działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, ekumenicznej i charytatywnej Kościoła katolickiego

Umiejętności

 • wylicza ogólne i specjalistyczne zadania duszpasterskie Kościoła katolickiego i omawia sposób ich realizacji
 • przedstawia sposoby przekazywania i popularyzowania wiedzy teologicznej przez posługę duszpasterską i katechetyczną Kościoła katolickiego
 • omawia sposób właściwego sprawowania liturgii i obrzędów Kościoła katolickiego
 • prezentuje samodzielnie przygotowane homilie i inne wystąpienia związane z działalnością duszpasterską
 • podaje przykłady organizowania działalności duszpasterskiej, ekumenicznej, charytatywnej.

Kompetencje społeczne

 • uzasadnia konieczność podejmowania przez całe życie rozwoju osobistego religijno-duchowego i wspomagania innych w tym rozwoju
 • posiada umiejętność adekwatnego wykorzystania różnorodnych form komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej
 • dąży do konsekwentnego poszerzania swoich kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej, poprzez czytanie fachowej literatury, spotkania z ludźmi, uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach
 • posiada umiejętność krytycznego odnalezienia się w ogromie informacji z zakresu komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej oraz wyselekcjonowania informacji wartościowych
 • potrafi biegle nazwać i wskazać wydarzenia i procesy z zakresu komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej o znaczeniu lokalnym oraz światowym, jak również wskazać ich genezę, przebieg i polityczne konsekwencje

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Professional status:

The graduate has a thorough knowledge of theology based on the Revelation and patristic sources; is familiar with the basics of the knowledge of humanities, especially philosophy and social sciences covering the canon of theological education . The graduate is prepared for pastoral work and to work in ecclesiastical and secular institutions and centers dealing with prevention and the provision of social, educational, and cultural services. This person is qualified both in knowledge as well as in pedagogical preparation to teach religion in all types of schools under the Agreement between the Polish Episcopal Conference and the Minister of National Education of 31.05.2016 on the professional qualifications required of teachers of religion (Dz. Urz. MEN of 2016, pos. 21) § 1 point 2, § 2, point 1, and Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 17.01.2012 on educational standards in preparation for the teaching profession (Dz. U. of 2012, pos. 131).

Teaching standards

Learning outcomes for the course theology approved pursuant to the resolution No. 112/2013 of the UKSW’s Senate of 27 June 2013. Programme of studies as defined by the Resolution No. 856-2012/2013 of the Council of the Faculty of Theology of 30 September 2013,as amended.