Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Family Studies > Family Studies - full-time first-cycle studies

Family Studies - full-time first-cycle studies (WSR-NR-N-1)

(in Polish: Nauki o rodzinie - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmujących zagadnienia odnoszące się do małżeństwa i rodziny z zakresu: pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa, prawa kanonicznego, medycyny, filozofii, antropologii, teologii oraz nauk o zdrowiu.

 Wykładowcami naszego kierunku są specjaliści ze wszystkich wymienionych dziedzin, co daje kierunkowi nauki o rodzinie niezwykły wymiar interdyscyplinarności i zapewnia studentom szerokie przygotowanie do przyszłej roli zawodowej. Zatrudniamy najlepszych specjalistów pracy z rodziną – naukowców oraz praktyków.

 W programie studiów przewidziane są m.in. następujące przedmioty:

 • z pedagogiki: Rodzina w warunkach wielokulturowości; Równowaga pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym; Wychowanie dziecka w rodzinie;
 • z socjologii i ekonomii: Rodzina w różnych kulturach i religiach; Rodzina w kulturze polskiej; Zarządzanie budżetem domowym;
 • z psychologii: Psychologia miłości; Przemoc seksualna – sprawcy i ofiary; Konflikt w rodzinie;
 • z nauk o zdrowiu: Samowychowanie zdrowotne i profilaktyka; Rodzina wobec uzależnień; Metody rozpoznawania płodności;
 • z aksjologii i teologii: Teologia ciała; Kobiety w Biblii; Etyka życia seksualnego.

Tak szerokie spektrum wiedzy i umiejętności gwarantuje naszym absolwentom konkurencyjność na rynku pracy.

Na kierunku dostępne są moduły/specjalizacje:

studia I stopnia:

1) asystentura i wsparcie rodziny,

2) opieka nad osobą niesamodzielną i starszą.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w instytucjach publicznych:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • centra usług społecznych,
 • ośrodki adopcyjne,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • domy pomocy społecznej,
 • jednostki specjalistycznego poradnictwa, w tym w poradnie małżeńskie i rodzinne (jako doradca, konsultant),
 • ośrodki wsparcia (środowiskowe domy samopomocy, domy dla samotnych matek i kobiet w ciąży, itd.),
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego),
 • placówki wsparcia dziennego,
 • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Ponadto absolwenci kierunku nauki o rodzinie posiadają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz opiekuna osoby starszej i niesamodzielnej. Absolwenci studiów magisterskich nabywają kwalifikacji do wykonywania takich zawodów jak mediator (po wpisaniu na listę mediatorów), coach czy kurator społeczny.

Absolwenci obu poziomów studiów są poza tym przygotowani do pracy w organizacjach pozarządowych działających na rzecz rodziny oraz innych grup wymagających wsparcia.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

A graduate of Family Studies is qualified to work as an assistant of the family (Dz.U.2020.0.821 c.t.), specialist work with the family (Dz.U.2020.1876 c.t.), an employee of marriage and family counseling (advisor), social probation officer, employee in family prevention institutions and in care and educational institutions.

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competences for the field of Family Studies as approved by resolution No.37 / 2012 of 26th April 2012 on determining the effects of education for fields of study at the Faculty of Family Studies as amended by resolution No.111 / 2013 of the Senate of the UKSW of 27th June 2013.
The study plan and programme were defined by Resolution No. 26/2017 of the Council of the Faculty of Studies on the UKSW of 20th June 2017.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lab - Laboratory
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Nauki o rodzinie - I rokECTSlectclkonlablek_nowprsemexam
Culture and techniques of study 115zoc
Terms and Pedagogical Classification. Introduction to Pedagogics330e
General pedagogy 30e
General Sociology330 or *15e
History of pedagogical thought33030zoc
Introduction to psychology30e
Art of communication115zoc
Axiological Basics of Education330zoc
Biomedical bases of developmnet of persons330e
Introduction to philosophy115e
Theology of the body330e
Pedagogy of the Family330zoc
Theoretical bases of education330e
Theoretical bases of education15zoc
Legal and organizational bases of education15zoc
Psychology of human development33030zoc
Social pedagogy330zoc
Introduction to social work115zoc
Introduction to Jurisprudence115zoc
Methodology of psychological research215zoc
Sociology of the Family30e
First and Premedical Treatment115zoc
Philosophical Anthropology330e
Information Technology and editing text230zoc
460zoc
Visiting professional practice130
Academic Polish for foreigners1
Total:4833075195306030

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/