Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Pozostałe studia > Teologia > Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Gdańsk)

Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Gdańsk) (WT-SGD-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 6-letnie
Język: polski

Kierunek studiów teologia w swoich założeniach charakteryzuje się zasadą interdyscyplinarności, koncentrującą się na tradycji teologicznej oraz przekazywaniu prawdy pojmowanej integralnie, a więc z uwzględnieniem jej ostatecznego źródła jakim jest Bóg. Społeczny aspekt dotyczy wysiłku zrozumienia miejsca człowieka we współczesnym świecie, zgodnie z wizją aktywnego udziału w życiu społecznym. W ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia podstawowym celem jest edukacja w zakresie teologii ogólnej. Ponieważ koniecznym przygotowaniem do studiów teologicznych jest znajomość szeroko rozumianej problematyki filozoficznej, całość toku studiów można podzielić na edukację filozoficzną i właściwą edukację teologiczną. Pierwsza z nich, która zasadniczo odbywa się podczas pierwszych dwóch lat studiów, ma na celu ukazanie studentowi poszczególnych zagadnień filozoficznych w ramach takich przedmiotów jak: historia filozofii, etyka, filozofia bytu czy ogólna metodologia nauk. Przyswojenie podstawowej wiedzy filozoficznej jest niezbędne do rzetelnego i krytycznego rozwijania myśli teologicznej podczas dalszych lat studiów.

Alumni wyższych seminariów duchownych, prowadzących sześcioletnie studia zgodnie z wymaganiami prawa kościelnego, na podstawie umów o współpracy z Wydziałem Teologicznym UKSW, w związku z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresy uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe ( Dz.U. 1999.63.727. z dnia 1999.07.30) osiągają dodatkowe efekty uczenia się wymagane do podjęcia posługi duchownego w Kościele Katolickim:

Wiedza

 • wykazuje pogłębioną wiedzę z zakresu teologii słowa Bożego i sakramentów
 • przedstawia uporządkowaną, szczegółową, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu teologii pastoralnej i teologii życia duchowego
 • prezentuje uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu liturgii i liturgiki, obrzędowości Kościoła i pobożności ludowej
 • omawia szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa kanonicznego
 • charakteryzuje szczegółowe zagadnienia z zakresu działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, ekumenicznej i charytatywnej Kościoła katolickiego

Umiejętności

 • wylicza ogólne i specjalistyczne zadania duszpasterskie Kościoła katolickiego i omawia sposób ich realizacji
 • przedstawia sposoby przekazywania i popularyzowania wiedzy teologicznej przez posługę duszpasterską i katechetyczną Kościoła katolickiego
 • omawia sposób właściwego sprawowania liturgii i obrzędów Kościoła katolickiego
 • prezentuje samodzielnie przygotowane homilie i inne wystąpienia związane z działalnością duszpasterską
 • podaje przykłady organizowania działalności duszpasterskiej, ekumenicznej, charytatywnej.

Kompetencje społeczne

 • uzasadnia konieczność podejmowania przez całe życie rozwoju osobistego religijno-duchowego i wspomagania innych w tym rozwoju
 • posiada umiejętność adekwatnego wykorzystania różnorodnych form komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej
 • dąży do konsekwentnego poszerzania swoich kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej, poprzez czytanie fachowej literatury, spotkania z ludźmi, uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach
 • posiada umiejętność krytycznego odnalezienia się w ogromie informacji z zakresu komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej oraz wyselekcjonowania informacji wartościowych
 • potrafi biegle nazwać i wskazać wydarzenia i procesy z zakresu komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej o znaczeniu lokalnym oraz światowym, jak również wskazać ich genezę, przebieg i polityczne konsekwencje

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii, i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Absolwent jest przygotowany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Posiada kwalifikacje merytoryczne wraz z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii we wszystkich typach szkół oraz przedszkolach na mocy Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 03.04.2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz.Urz.MEN.2019.9) § 1 pkt 2, § 2 pkt 1, a także Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r., poz. 131).

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Teologia studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 171/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 171/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk_mon - Wykład monograficzny
cw2 - Cwiczenia 2
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta1 - Lektorat języków starożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pr - Praktyka
prosem - Proseminarium
sem - Seminarium
szk - Szkolenie
tra - Translatorium
wf - Wychowanie fizyczne
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
m - Protokół mieszany
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Teologia ogólna 3 semestrECTSwykwyk_moncw2ćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemszktrawfzal
Historia filozofii-Nowożytność330e
Język grecki23015 lub 30kol
Psychologia szczegółowa330e
Patrologia230e
Liturgika11515kol
Muzyka kościelna11515zal
Język angielski130kol
Filozofia polityki115kol
Antropologia filozoficzna460e
Teologia duchowości115kol
Historia Kościoła-Okres nowożytny230e
Wychowanie fizyczne015zal
Wstęp do Pisma Św.115kol
Emisja głosu230kol
Misjologia115kol
Język łaciński23030kol
Etyka filozoficzna330e
Razem:30300451530603015
Teologia ogólna 6 semestrECTSwykwyk_moncw2ćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemszktrawfzal
Teologia dogmatyczna-Objawienie -Wiara230e
Principia Konkordatu z 1993230kol
Muzyka kościelna115kol
Katechetyka fundamentalna115kol
Teologia moralna-fundamentalna230e
Nowy Testament-Pisma Pawłowe330e
Prawo kanoniczne230e
Religiologia345kol
Teologia duchowości115kol
Pismo Święte - Stary i Nowy Testament115kol
Stary Testament-Prorocy późniejsi330e
Liturgika11515kol
Dydaktyka230kol
Psychologia ogólna215 lub 30e
Język włoski B2: egzamin230e
Język włoski230e
Teologia dogmatyczna-Trójca Święta330e
Język łaciński23030kol
Psychologia115zoc
Język angielski-egzamin B2230e
Język łaciński23030kol
Kierownictwo duchowe115zoc
Pedagogika230kol
Język angielski230e
Seminarium naukowe-Katechetyka i pedagogika pastoralna715zoc
Razem:523603045120606015
Teologia ogólna 7 semestrECTSwykwyk_moncw2ćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemszktrawfzal
Psychologia115zal
Nowy Testament-Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie330e
Liturgika11515zoc
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna240zal
Język angielski03030m
Homiletyka fundamentalna115zal
Teologia moralna-szczegółowa245e
Prawo Kanoniczne - Księgi II-VI KPK230e
Liturgika11515kol
Katechetyka materialna215 lub 30kol
Teologia pastoralna115kol
Seminarium naukowe415zal
Homiletyka115zal
Teologia dogmatyczna-Chrystologia330e
Muzyka kościelna115kol
Teologia dogmatyczna-Eklezjologia330e
Muzyka kościelna11515kol
Katolicka nauka społeczna230kol
Stary Testament-Prorocy późniejsi330e
Homiletyka fundamentalna11515zal
Stary Testament-Księgi historyczne330e
Eucharystia w nauczaniu trzech papieży230kol
Nauczanie Jana Pawła II - encykliki230zoc
Katolicka nauka społeczna230kol
Seminarium naukowe-Katechetyka i pedagogika pastoralna715zoc
Razem:513906015601530403030
Teologia ogólna 8 semestrECTSwykwyk_moncw2ćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemszktrawfzal
Symbolika żywiołów i ciał niebieskich230kol
Teologia moralna-szczegółowa245e
Nowy Testament-Ewangelie synoptyczne i Dzieje apostolskie330e
Liturgika115zoc
Homiletyka115kol
Liturgika11515kol
Język angielski03030m
Teologia pastoralna115kol
Muzyka kościelna115kol
Stary Testament-Prorocy późniejsi330e
Prawo Kanoniczne - Księgi II-VI KPK230e
Katolicka nauka społeczna230kol
Praktyka katechetyczna220 lub 50zal
Homiletyka fundamentalna11515zal
Psychologia ogólna215 lub 30e
Homiletyka fundamentalna115zal
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia330e
Katechetyka materialna215 lub 30kol
Teologia dogmatyczna-Eschatologia330e
Psychologia115zoc
Teologia dogmatyczna115kol
Teologia dogmatyczna115e
Katechetyka materialna115zoc
Seminarium naukowe-Katechetyka i pedagogika pastoralna715zoc
Razem:443303090301530
Teologia VI rokECTSwykwyk_moncw2ćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemszktrawfzal
Kierownictwo duchowe115kol
Ekumenizm230kol
Homiletyka formalna i szczegółowa230kol
Praktyka katechetyczna220 lub 50zal
Teologia biblijna330kol
Liturgika11515kol
Katechetyka230kol
Konserwacja zabytków115kol
Formy komunikacji werbalnej115kol
Prawo wyznaniowe115kol
Teologia moralna-Spowiednictwo360e
Liturgika11515kol
Homiletyka115kol
Teologia rodziny115kol
Teologia pastoralna130kol
Muzyka kościelna115kol
Język angielski03030m
Razem:24285903030