Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zarządzanie publiczne > Zarządzanie publiczne - studia I stopnia stacjonarne

Zarządzanie publiczne - studia I stopnia stacjonarne (WSE-ZP-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunkuzarządzanie publiczne  jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i szeregu umiejętności z zakresu różnych dyscyplin nauk społecznych. Ta nowatorska propozycja edukacyjna obejmuje bogatą ofertę przedmiotów z obszaru nauki o polityce i administracji (która jest dyscypliną wiodącą), nauki o zarządzaniu i jakości, a także ekonomii i finansów i nauk socjologicznych.

Program studiów na kierunku zarządzanie publiczne stanowi spójną wewnętrznie, zintegrowaną ścieżkę kształcenia, dzięki której zapoznajemy studentów i studentki z najnowszymi ujęciami zarządzania procesami, instytucjami i środkami publicznymi w wymiarach lokalnym, krajowym i europejskim. W toku studiów przekazujemy wiedzę i umiejętności niezbędne do rządzenia (governance) państwem w różnych jego obszarach; kształcąc w zakresie procesów tworzenia, realizacji, kontroli i ewaluacji polityk publicznych oraz specyfik funkcjonowania administracji publicznej na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim (w ramach struktur instytucjonalno-prawnych UE).

Ofertę zajęć obowiązkowych wzbogaciliśmy szeroką gamą zajęć do wyboru (aż 350 godzin), dzięki którym studenci i studentki mogą poszerzyć swoją wiedzę i nabyć specjalistyczne umiejętności zgodnie z własnymi oczekiwaniami.

Co wyjątkowe, rozbudowaliśmy także ofertę zajęciową tego kierunku w zakresie lingwistycznym, oferując dodatkowo tematyczne translatorium i kurs wystąpień publicznych w języku angielskim.

Aby lepiej przygotować naszych absolwentów do rynku pracy elementem studiów uczyniliśmy także studenckie praktyki zawodowe, które mogą być realizowane w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, w łącznym wymiarze 120 godzin.

Po ukończeniu studiów absolwenci i absolwentki tego kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w różnych instytucjach administracji centralnej i samorządowej, instytucjach zarządzających środkami publicznymi, spółkach skarbu państwa, spółkach komunalnych, instytucjach konsultingowych czy agencjach lobbystycznych, a także – dzięki pogłębionym kompetencjom językowym – w instytucjach europejskich i międzynarodowych. Ponadto, dzięki nabytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom nasi absolwenci mogą także świadczyć pracę w organizacjach pozarządowych, instytucjach sektora publicznego (w tym: kultury, zdrowia, opieki społecznej), pełnić funkcje doradców politycznych, konsultantów w przedsiębiorstwach i innych organizacjach biznesowych.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Zarządzanie publiczne studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 28/2021 Senatu UKSW z dnia 22 kwietnia 2021 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 28/2021 Senatu UKSW z dnia 22 kwietnia 2021 roku.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/