Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Gdańsk)

Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Gdańsk) (WT-SGD-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 6-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii, i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Absolwent jest przygotowany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Posiada kwalifikacje merytoryczne wraz z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii we wszystkich typach szkół oraz przedszkolach na mocy Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN 2019.9) § 1. pkt. 2, § 2 pkt. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Teologia, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 68/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 280-2014/2015 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 września 2015 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk_mon - Wykład monograficzny
cw2 - Cwiczenia 2
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta1 - Lektorat języków starożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pr - Praktyka
prosem - Proseminarium
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
szk - Szkolenie
tra - Translatorium
wf - Wychowanie fizyczne
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
m - Protokół mieszany
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Teologia ogólna 1 semestrECTSwykwyk_moncw2ćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrszktrawfzal
Wychowanie fizyczne015zal
Muzyka kościelna1151515zoc
Historia Kościoła-Starożytność345e
Liturgika11515kol
Teologia duchowości330zoc
Wstęp do filozofii15 lub 30kol
Historia filozofii115zoc
Kultura języka polskiego23015kol
Historia biblijna315 lub 30kol
Kultura życia kapłańskiego115kol
Logika315 lub 30kol
Historia sztuki115kol
Historia filozofii-Starożytność330e
Psychologia ogólna15 lub 30e
Teoria poznania330 lub 15kol
Język łaciński23030kol
Szkolenie biblioteczno-informacyjne*zal
Metafizyka330e
Język angielski130kol
Język łaciński23030kol
Razem:33225601530606015
Teologia ogólna 3 semestrECTSwykwyk_moncw2ćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrszktrawfzal
Historia filozofii-Nowożytność330e
Język grecki23015 lub 30kol
Psychologia szczegółowa330e
Patrologia230e
Liturgika11515kol
Muzyka kościelna1151515zoc
Język angielski130kol
Filozofia polityki115kol
Antropologia filozoficzna460e
Teologia duchowości115kol
Historia Kościoła-Okres nowożytny230e
Wychowanie fizyczne015zal
Wstęp do Pisma Świętego115kol
Emisja głosu230kol
Misjologia115zoc
Język łaciński23030kol
Etyka filozoficzna330e
Razem:30300601530603015
Teologia ogólna 6 semestrECTSwykwyk_moncw2ćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrszktrawfzal
Teologia dogmatyczna-Objawienie -Wiara230e
Principia Konkordatu z 1993230kol
Muzyka kościelna115kol
Katechetyka fundamentalna115kol
Teologia moralna-fundamentalna230e
Nowy Testament-Pisma Pawłowe330e
Prawo kanoniczne230e
Religiologia345kol
Teologia duchowości215kol
Pismo Święte - Stary i Nowy Testament115kol
Stary Testament-Prorocy późniejsi330e
Liturgika11515kol
Dydaktyka230kol
Psychologia ogólna15 lub 30e
Język włoski B2: egzamin230 lub 2e
Język włoski230e
Teologia dogmatyczna-Trójca Święta230e
Język łaciński23030kol
Psychologia115zoc
Język angielski-egzamin B2230 lub 2e
Język łaciński23030kol
Kierownictwo duchowe115zoc
Pedagogika230kol
Język angielski230e
Seminarium naukowe-Katechetyka i pedagogika pastoralna71515zoc
Razem:5036030456060601515
Teologia ogólna 7 semestrECTSwykwyk_moncw2ćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrszktrawfzal
Psychologia315 lub 3030e
Nowy Testament-Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie330e
Liturgika1151515zoc
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna240zal
Język angielski13030m
Homiletyka fundamentalna115zoc
Teologia moralna-szczegółowa345e
Prawo Kanoniczne - Księgi II-VI KPK230e
Liturgika11515kol
Katechetyka materialna215 lub 30kol
Teologia pastoralna115kol
Seminarium naukowe15zal
Homiletyka115zoc
Teologia dogmatyczna-Chrystologia230e
Muzyka kościelna11515kol
Teologia dogmatyczna-Eklezjologia330e
Muzyka kościelna21515kol
Katolicka nauka społeczna30kol
Stary Testament-Prorocy późniejsi330e
Homiletyka fundamentalna11515zoc
Stary Testament-Księgi historyczne30e
Eucharystia w nauczaniu trzech papieży30kol
Nauczanie Jana Pawła II - encykliki30zoc
Katolicka nauka społeczna230kol
Seminarium naukowe-Katechetyka i pedagogika pastoralna71515zoc
Razem:423906015105153040301530
Teologia ogólna 8 semestrECTSwykwyk_moncw2ćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrszktrawfzal
Symbolika żywiołów i ciał niebieskich230kol
Teologia moralna-szczegółowa345e
Nowy Testament-Ewangelie synoptyczne i Dzieje apostolskie330e
Liturgika015zal
Homiletyka115zoc
Liturgika11515kol
Język angielski13030m
Teologia pastoralna115kol
Muzyka kościelna115kol
Stary Testament-Prorocy późniejsi330e
Prawo Kanoniczne - Księgi II-VI KPK230e
Katolicka nauka społeczna230kol
Praktyka katechetyczna220 lub 50 lub 60zoc
Homiletyka fundamentalna11515zoc
Psychologia ogólna15 lub 30e
Homiletyka fundamentalna115zoc
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia330e
Katechetyka materialna215 lub 30kol
Teologia dogmatyczna-Eschatologia330e
Psychologia115zoc
Teologia dogmatyczna15kol
Teologia dogmatyczna115e
Katechetyka materialna115zoc
Seminarium naukowe-Katechetyka i pedagogika pastoralna71515zoc
Razem:42330309030151530
Teologia VI rokECTSwykwyk_moncw2ćwkonlek_nowlek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrszktrawfzal
Kierownictwo duchowe15kol
Ekumenizm230 lub 15kol
Homiletyka formalna i szczegółowa230kol
Praktyka katechetyczna220 lub 50 lub 60zoc
Teologia biblijna330kol
Liturgika11515kol
Katechetyka230kol
Konserwacja zabytków115kol
Formy komunikacji werbalnej15kol
Prawo wyznaniowe15kol
Teologia moralna-Spowiednictwo360e
Liturgika11515kol
Homiletyka21515kol
Teologia rodziny15kol
Teologia pastoralna130kol
Muzyka kościelna115kol
Język angielski13030m
Razem:22270903030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/