Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika - studia I stopnia niestacjonarne

Pedagogika - studia I stopnia niestacjonarne (WNP-PEZ-N-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku pedagogika na UKSW jest zdobycie wiedzy z zakresu wychowania, opieki, resocjalizacji oraz doradztwa edukacyjno - zawodowego.

Program studiów oparty jest na wiedzy z zakresu pedagogiki, w szczególności z zakresu wychowania, kształcenia, edukacji, rozwoju człowieka, środowisk wychowawczych, instytucji, metodyki wykonywania działań w różnych obszarach działalności pedagogicznej, ale również pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, filozofii, teorii wychowania, dydaktyki czy metodologii badań. Zawarta w programie studiów wiedza z zakresu pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin pozwala na analizowanie i interpretowanie problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, zawodowych oraz projektowanie i wykonywanie badań pedagogicznych.

Absolwent studiów licencjackich kierunku Pedagogika, modułu kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo - wychowawcza, nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • metodyki pracy opiekuńczo - wychowawczej i resocjalizacyjnej
 • metodyki pracy pedagoga szkolnego
 • problemów społecznych
 • wartości ważnych dla pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej
 • podstaw prawnych pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo - wychowawczej
 • projektowania i realizowania działań opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci i młodzieży
 • różnorodnych form pracy resocjalizacyjnej wobec osób zagrożonych nieprzystosowaniem lub nieprzystosowanych społecznie
 • prewencji, profilaktyki, pomocy i wsparcia dzieci i młodzieży.

Absolwent wykorzystuje zdobytą wiedzę do projektowania i prowadzenia działań opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci i młodzieży oraz resocjalizacyjnych wobec osób zagrożonych nieprzystosowaniem lub nieprzystosowanych społecznie.

Absolwent posiada umiejętności dostrzegania problemów i potrzeb wychowanków w celu projektowania pomocy i wsparcia dziecka i jego rodziny. Jest przygotowany do współtworzenia i realizacji programów wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych wobec podopiecznych. Potrafi współpracować z rodzicami wychowanków i podopiecznych.

 Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku pedagogika w ramach modułu kształcenia pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo - wychowawcza posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo - wychowawczych oraz w szkole podstawowej na stanowisku pedagoga szkolnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1289.

Opłata za usługi edukacyjne wynosi 4000 zł za jeden rok studiów.

 • Student ma prawo do uiszczenia opłat za studia:
  • w jednej racie (3800 zł),
  • w dwóch ratach (2x2000 zł),
  • w czterech ratach (4x1050 zł).

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla kierunku Pedagogika I stopnia zatwierdzone Uchwałą nr 45/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniającą Uchwałę nr 39/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Nauk Pedagogicznych.
Plan studiów i Program kształcenia określono Uchwałą nr 77/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku Pedagogika w roku akademickim 2017/2018.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Pedagogika II rok Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawczaECTSwykćwkonlek_nowlekprsemwarzal
Ochrona własności intelektualnej18zoc
Język obcy63015zoc
Metodologia badań pedagogicznych215zoc
Pedagogika specjalna315zoc
Dydaktyka ogólna315e
Dydaktyka ogólna28zoc
Psychologia społeczna315e
Pedagogika społeczna315e
Psychologia edukacji i wychowania8zoc
Psychologia edukacji i wychowania18zoc
Statystyka dla pedagogów215zoc
Patologia społeczna315e
Metodyka pracy pedagoga szkolnego28zoc
Wprowadzenie do wiedzy o rodzinie28zoc
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej315zoc
Pedagogika resocjalizacyjna315e
Pedagogika resocjalizacyjna215zoc
Metodyka pracy resocjalizacyjnej315e
Metodyka pracy resocjalizacyjnej315zoc
Aksjologia w wychowaniu resocjalizacyjnym i pracy opiekuńczo-wychowawczej215zoc
Praktyka asystencka45050zoc
Praktyka pedagogiczna650zoc
Język polski akademicki1
Razem:591211495315100

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=30h

Pedagogika III rok Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającąECTSwykćwkonlek_nowlekprsemwarzal
Psychologia rozwojowa i osobowości415e
Psychologia rozwojowa i osobowości - ćwiczenia315zoc
Metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki28zoc
Psychologia kliniczna315e
Pedagogika opiekuńcza315e
Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w klasach I-III315zoc
Metody aktywizujące w przedszkolu i szkole18zal
Język polski dla nauczycieli215zoc
Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i szkole18zoc
Metodyka edukacji fizycznej i zdrowotnej w przedszkolu i szkole18zoc
Przyroda i technika dla nauczycieli215zoc
Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i szkole215zoc
Diagnoza pedagogiczna i profilaktyka w szkole315zoc
Literatura dla dzieci28zoc
Emisja głosu28zoc
Terapia trudności w pisaniu i czytaniu115zoc
Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych28zoc
Metodyka pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole315zoc
Terapia trudności w uczeniu się matematyki115zoc
Praktyka dyplomowa460zoc
Warsztat pedagogiczny - pedagogika - 3 rok - niestacjonarne830zoc
Seminarium licencjackie dla 3 roku I stopnia (2019/2020)1230
Razem:654510883603030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/