Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika - studia II stopnia stacjonarne

Pedagogika - studia II stopnia stacjonarne (WNP-PE-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Cel kształcenia

Celem kształcenia na kierunku pedagogika na UKSW jest zdobycie wiedzy z zakresu wychowania, opieki, wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz pracy resocjalizacyjnej, przygotowanie do pracy na stanowisku wychowawcy czy pedagoga.

Program studiów

Program studiów obejmuje poznanie i zrozumienie terminologii używanej w pedagogice oraz psychologii, specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, specyfiki rozwoju człowieka w różnych aspektach, specyfiki środowisk wychowawczych, założeń pomocy i wsparcia osób, funkcjonowania różnych instytucji oświatowych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych. Program studiów pozwala na wykorzystywanie i integrowanie wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, jak też pracy naukowo-badawczej. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają więc profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej.

Na kierunku Pedagogika studia II stopnia dostępne są moduły kształcenia: pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka oraz pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo - wychowawcza

Absolwent studiów II stopnia kierunku Pedagogika, modułu kształcenia: Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka, w toku kształcenia nabywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu:

  • metodyki pracy pedagoga szkolnego
  • pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych dzieci i młodzieży
  • diagnozy pedagogicznej
  • metodycznych podstaw terapii pedagogicznej
  • metodyki pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • wsparcia dziecka i rodziny
  • pomocy społecznej i interwencji kryzysowej

Absolwent wykorzystuje zdobytą wiedzę w takich obszarach działań jak:

orozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży

orozpoznawanie możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień

orozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu,

oorganizowanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

opodejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dotyczących dzieci i młodzieży,

oinicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

oudzielanie wsparcia rodzicom i nauczycielom w zakresie trudności uczniawystępujących w procesie nauczania, opieki i wychowania.

Absolwent posiada m.in. umiejętności dostrzegania i identyfikowania zaburzeń rozwojowych, zaburzeń zachowania uczniów,problemów w ich funkcjonowaniu, współtworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, przedszkola.

Absolwent potrafi podejmować działania związane z rozpoznawaniem trudności, niepowodzeń edukacyjnych uczniów, w szczególności dokonywać wstępnej diagnozy uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, rozpoznawać przyczyny utrudniające uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły czy placówki, współpracować z rodzicami uczniów oraz nauczycielami, a także innymi podmiotami i instytucjami, które podejmują działania dla dobra dziecka.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku pedagogika w ramach modułu kształcenia pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka posiada przygotowanie pedagogiczne i  kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych oraz stanowiska pedagoga w przedszkolach.

Absolwent nie ma kwalifikacji nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. 

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla kierunku Pedagogika II stopnia zatwierdzone Uchwałą nr 45/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 roku (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą), Uchwałą nr 39/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. (Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza).

Program studiów określono Uchwałą nr 77/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku pedagogika w roku akademickim 2017/2018.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
pr - Praktyka
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Pedagogika I rok Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawczaECTSwykćwkonprsemwarzal
Metodologia badań społecznych330e
Logika230zoc
Kluczowe zagadnienia z zakresu historii myśli pedagogicznej330e
Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej330e
Emisja głosu130zoc
Praktyka asystencka230zoc
Współczesne kierunki filozofii i etyki w wychowaniu230zoc
Psychologia rozwoju człowieka330e
Psychologia rozwoju człowieka115zoc
Teoria kształcenia330e
Podstawy prawne i organizacyjne oświaty115zoc
Pedagogika ogólna330e
Praktyka pedagogiczna460zoc
Współczesne koncepcje resocjalizacji230e
Współczesne tendencje w systemie opieki i wsparcia dziecka115zoc
Formy pracy resocjalizacyjnej230zoc
Trening komunikacji i mediacji130zoc
Pedagogika penitencjarna230zoc
Prawne podstawy resocjalizacji230zoc
Metodyka pracy kuratora sądowego230zoc
Zachowania problemowe - warsztat pracy z osobami w sytuacji kryzysowej115zoc
Warsztat wychowawcy placówek resocjalizacyjnych115zoc
Formy pracy opiekuńczo-wychowawczej230zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)560zoc
Seminarium magisterskie330zoc
Warsztat badawczy dla I roku Pedagogiki - studia II stopnia660zoc
Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim na poziomie B2+ - semestr zimowy215zoc
Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim na poziomie B2+ - semestr letni215zoc
Razem:6540516545903090

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/