Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika - studia II stopnia stacjonarne

Pedagogika - studia II stopnia stacjonarne (WNP-PE-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku pedagogika na UKSW jest zdobycie wiedzy z zakresu wychowania, opieki, wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz pracy resocjalizacyjnej.

Program studiów obejmuje poznanie i zrozumienie terminologii używanej w pedagogice oraz psychologii, specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, specyfiki rozwoju człowieka w różnych aspektach, specyfiki środowisk wychowawczych, założeń pomocy i wsparcia osób, funkcjonowania różnych instytucji oświatowych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych. Program studiów pozwala na wykorzystywanie i integrowanie wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, jak też pracy naukowo-badawczej. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają więc profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Pedagogika, modułu kształcenia: Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka, w toku kształcenia nabywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu:

  • metodyki pracy pedagoga szkolnego
  • pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych dzieci i młodzieży
  • diagnozy pedagogicznej
  • metodycznych podstaw terapii pedagogicznej
  • metodyki pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • wsparcia dziecka i rodziny
  • pomocy społecznej i interwencji kryzysowej

Absolwent wykorzystuje zdobytą wiedzę w takich obszarach działań jak:

orozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży

orozpoznawanie możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień

orozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu,

oorganizowanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

opodejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dotyczących dzieci i młodzieży,

oinicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

oudzielanie wsparcia rodzicom i nauczycielom w zakresie trudności uczniawystępujących w procesie nauczania, opieki i wychowania.

Absolwent posiada m.in. umiejętności dostrzegania i identyfikowania zaburzeń rozwojowych, zaburzeń zachowania uczniów,problemów w ich funkcjonowaniu, współtworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, przedszkola.

Absolwent potrafi podejmować działania związane z rozpoznawaniem trudności, niepowodzeń edukacyjnych uczniów, w szczególności dokonywać wstępnej diagnozy uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, rozpoznawać przyczyny utrudniające uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły czy placówki, współpracować z rodzicami uczniów oraz nauczycielami, a także innymi podmiotami i instytucjami, które podejmują działania dla dobra dziecka.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku pedagogika w ramach modułu kształcenia pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka posiada przygotowanie pedagogiczne i  kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych oraz stanowiska pedagoga w przedszkolach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1289.

Absolwent nie ma kwalifikacji nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla kierunku Pedagogika II stopnia zatwierdzone Uchwałą nr 45/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 roku (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą), Uchwałą nr 39/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. (Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza).

Program studiów określono Uchwałą nr 77/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku pedagogika w roku akademickim 2017/2018.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
pr - Praktyka
sem - Seminarium
szk - Szkolenie
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Pedagogika I rok Specjalność : Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaECTSwykćwkonprsemszkwarzal
Szkolenie biblioteczno-informacyjne0*zal
Metodologia badań społecznych230e
Logika230e
Wybrane problemy myśli pedagogicznej230e
Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej230e
Emisja głosu115zoc
Praktyka asystencka450zoc
Współczesne kierunki filozofii i etyki w wychowaniu230e
Psychologia rozwoju człowieka230e
Psychologia rozwoju człowieka115e
Teoria kształcenia215e
Podstawy prawne i organizacyjne oświaty215zoc
Pedagogika ogólna330e
Praktyka pedagogiczna650zoc
Współczesne koncepcje pedagogiki przedszkolnej230zoc
Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej230zoc
Koncepcje dziecka i dzieciństwa215zoc
Pedagogika szkolna330e
Edukacja matematyczna w przedszkolu115zoc
Metodyka edukacji informatycznej215zoc
Strategie edukacji polonistycznej w klasach I-III230zoc
Edukacja językowa w przedszkolu215zoc
Metodyka edukacji technicznej115zoc
Projektowanie edukacji matematycznej w klasach I-III230zoc
Konwersatorium w j. angielskim na poziomie B2+215zoc
Konwersatorium w j. angielskim na poziomie B2 +215zoc
Seminarium magisterskie530zoc
Seminarium magisterskie530zoc
Warsztat badawczy330zoc
Warsztat badawczy330zoc
Razem:70195902401006060
Pedagogika II rok Specjalność : Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaECTSwykćwkonprsemszkwarzal
Psychologia kliniczna230e
Psychologia kliniczna115zoc
Elementy statystyki dla pedagogów130zoc
Socjologia zmian społecznych230e
Pedeutologia230zoc
Andragogika330e
Edukacja ekologiczna115zoc
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, pierwsza pomoc przedmedyczna115zoc
Praktyka dyplomowa550 lub 60zoc
Antropologia kulturowa230e
Pedagogika porównawcza330e
Kultura fizyczna w przedszkolu i klasach I-III115zoc
Terapia pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym230e
Praca z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych230zoc
Organizacja pracy przedszkola i szkoły215zoc
Praca z dzieckiem zdolnym230zoc
Kultura żywego słowa115zoc
Strategie edukacji środowiskowej w przedszkolu i klasach I-III230zoc
Kultura muzyczna nauczyciela115zoc
Metodyka edukacji zintegrowanej w klasach I-III130zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)560zoc
Seminarium magisterskie530zoc
Seminarium magisterskie530zoc
Język polski akademicki1
Razem:5227013512060

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=30h

Pedagogika II rok Specjalność: Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dzieckaECTSwykćwkonprsemszkwarzal
Psychologia kliniczna230e
Psychologia kliniczna115zoc
Elementy statystyki dla pedagogów130zoc
Socjologia zmian społecznych230e
Pedeutologia230zoc
Andragogika330e
Edukacja ekologiczna115zoc
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, pierwsza pomoc przedmedyczna115zoc
Praktyka dyplomowa550 lub 60zoc
Antropologia kulturowa230e
Pedagogika porównawcza330e
Prawo rodzinne115zoc
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami zachowania i emocji330zoc
Metodyka współpracy pedagoga z rodzicami i nauczycielami115zoc
Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym115zoc
Diagnozowanie i orzecznictwo zaburzeń rozwoju uczniów i trudności szkolnych330zoc
Trening kreatywności115zoc
Współczesne zagrożenia w szkole i profilaktyka115zoc
Pomoc społeczna i interwencja kryzysowa115zoc
Edukacja medialna115zoc
System wsparcia dziecka i rodziny115zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)560zoc
Seminarium magisterskie530zoc
Seminarium magisterskie530zoc
Język polski akademicki1
Razem:522557516560

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=30h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/