Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia polska > Filologia Polska - studia II stopnia niestacjonarne

Filologia Polska - studia II stopnia niestacjonarne (WH-FPZ-N-2)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia na kierunku filologia polska oferują wszechstronne wykształcenie, obejmujące wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Studia polonistyczne prowadzone w UKSW kształtują umiejętność pogłębionego interpretowania i konstruowania rozmaitego typu tekstów oraz rozumienia mechanizmów rządzących językiem i wszelkimi jego wytworami, co przygotowuje absolwentów do świadomego i czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Filologia polska, której podstawowym obszarem i przedmiotem badań jest język i wielostronnie widziane dzieło literackie, stanowi też źródło wiedzy o człowieku w świecie; dostarcza jedynej w swoim rodzaju inspiracji do dogłębnych i źródłowych refleksji o charakterze humanistycznym, pozwala rozpoznać i opisać różne wymiary tożsamości człowieka. Program kształcenia zawiera treści z zakresu wiedzy o literaturze i języku polskim, ujmowane w szerszym kontekście historycznym, filozoficznym i kulturowym; odwołuje się do najlepszych tradycji klasycznego wykształcenia humanistycznego, a zarazem dostarcza studentom nowoczesnych narzędzi pracy filologa i wskazuje możliwości ich wykorzystania w rzeczywistości XXI wieku.
Treści przedmiotów kierunkowych obejmują priorytetowe dla UKSW zagadnienia badawcze, zorientowane na personalistyczne i humanistyczne postrzeganie świata, w tym działalność kulturotwórczą (w dużym stopniu wyakcentowana zostaje artystyczna i estetyczna strona tej działalności w powiązaniu ze źródłowymi zagadnieniami filologii), dziedzictwo historyczne i kulturowe człowieka, tożsamość Polaka, dialog międzycywilizacyjny oraz język jako narzędzie komunikacji i nośnik kultury.

W ramach dwóch oferowanych na kierunku specjalizacji - nauczycielskiej oraz modułu edytorskiego - studenci filologii polskiej uzyskują wysokie kwalifikacje cenione na rynku pracy.

Studia polonistyczne mają bardzo wszechstronny charakter – dostarczają rzetelnej wiedzy humanistycznej oraz kształtują umiejętności ważne społecznie, a także przydatne w różnych sferach życia zawodowego – przygotowują do pracy w edukacji, wydawnictwach, mediach, biznesie, branży reklamowej i public relations, jak również w rozmaitych instytucjach kulturalnych i upowszechniających kulturę.
W toku studiów przekazuje się wiedzę, kształtuje się umiejętności i kompetencje społeczne odpowiadające współczesnym potrzebom społeczno-gospodarczym. Studia filologiczne uczą rozwiązywania złożonych problemów teoretycznych i praktycznych związanych z szeroko rozumianą komunikacją, obecną w różnych sferach działalności człowieka (edukacja, wydawnictwa, media, biznes, instytucje kultury itp.). Oferowane na polonistyce wykształcenie pozwala absolwentom sprostać ważnym współczesnym wyzwaniom życia społecznego – takim jak m.in. ekspansja kultury masowej, niski poziom czytelnictwa i rozumienia tekstów, różnorodne bariery w porozumiewaniu się, nieetyczna komunikacja, a w niektórych środowiskach – wielojęzyczność i związana z nią wielokulturowość. Studia polonistyczne stwarzają również warunki do budowania i przekazywania wiedzy o polskiej tożsamości narodowej oraz kompetencji umożliwiających dialog międzykulturowy.

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych, talentów i pasji nie tylko podczas zajęć, lecz także w ramach działalności Chóru UKSW, Teatru Akademickiego oraz studenckich kół naukowych i kół zainteresowań.
W ramach działalności różnych kół organizowane są studenckie konferencje naukowe, literackie i dialektologiczne wędrówki po Polsce, wspólne wyjazdy na festiwale filmowe itp.
Wszystkie podstawowe zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym miejscu – na wiślanej skarpie, w otoczeniu leśnego rezerwatu na Bielanach, wśród zabytkowych budynków dawnego kościoła i klasztoru kamedułów.

WIEDZA
Absolwent kierunku
- zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu językoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie;
- zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie;
- zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu wiedzy o dramacie oraz w pogłębiony sposób rozumie główne zjawiska i nurty obecne w teatrze współczesnym;
- zna na poziomie zaawansowanym kluczowe dzieła literatury europejskiej i światowej, w pogłębiony sposób rozumie jej związki z literaturą i kulturą polską;
- zna na poziomie rozszerzonym kanon literacki poszczególnych epok, główne kierunki analizy i interpretacji dzieł, w pogłębiony sposób rozumie ich konteksty kulturowe i powiązania między nimi, zna dorobek krytyczny im poświęcony;
- zna na poziomie rozszerzonym historię i zróżnicowanie dialektalne polszczyzny, a także dorobek naukowy dotyczący dziejów języka;
- w pogłębiony sposób zna metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego;
- zna na poziomie zaawansowanym normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej), oraz dobre praktyki życia akademickiego, rozumie społeczne uwarunkowania działalności filologa;
- w pogłębiony sposób rozumie złożoność i wielofunkcyjność języka, zna metody jego analizy, zna na poziomie zaawansowanym normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej;
- zna na poziomie zaawansowanym pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu literaturoznawczego;
- zna na poziomie zaawansowanym pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu językoznawczego.

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent kierunku
- potrafi pozyskiwać, krytycznie analizować, twórczo interpretować i syntetyzować  informacje;
- potrafi samodzielnie formułować i rozwiązywać problemy badawcze, przystosować istniejące metody i narzędzia badawcze do nowych problemów;
- potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację złożonego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego;
- potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę złożonych zjawisk językowych;
- potrafi opracować wyniki własnych badań zgodnie ze standardami naukowymi i zaprezentować je w postaci właściwej tekstom naukowym;
- potrafi planować i organizować swoją pracę badawczą, a także w ramach prac zbiorowych kierować innymi i planować działalność zespołu;
- potrafi posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz używać specjalistycznej terminologii;
- potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie;
- potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia językoznawczego, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia polska studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 160/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 160/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Dokumentem wymaganym na studia I stopnia i jednolite magisterskie jest świadectwo dojrzałości (matura). Dokumentem wymaganym na studia II stopnia jest dyplom (licencjata / inżyniera / magistra).