Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Theology > Theology, specialization: teaching - catechetical

Theology, specialization: teaching - catechetical (WT-DNK-N-MGR)

(in Polish: Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna - studia jednolite magisterskie stacjonarne)
long-cycle programmes
full-time programmes, 5 years
Language: Polish

Na kierunku teologia prowadzone są jednolite studia magisterskie, dzięki którym student zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Jest także zaznajamiany z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii, i społecznej, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Student jest przygotowywany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Student poznaje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, z umiejętnością posługiwania się słownictwem właściwym teologii.

Nasze studia przygotowują studenta do pracy w różnych kierunkach zawodowych. Jest on zdolny do podjęcia pracy:

 • w szkolnictwie w charakterze nauczyciela religii, w parafii zaś jako katecheta – po uzyskaniu uprawnień do nauczania religii i po ukończeniu specjalności nauczycielsko-katechetycznej
 • w instytucjach organizujących i animujących ruch pielgrzymkowy i turystyczny na terenie krajów biblijnych – po ukończeniu specjalności „turystyka krajów biblijnych”

a) Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych
 • zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej (zwłaszcza z zakresu filozofii) i społecznej, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego
 • ma wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii, zwłaszcza w zakresie nauk biblijnych, teologii systematycznej, historii Kościoła
 • ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu innych dyscyplin teologicznych
 • zna główne zasady działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, katechetycznej i charytatywnej Kościoła katolickiego, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego
 • zna proces i uwarunkowania rozwoju religijno-duchowego oraz jego zagrożenia
 • ma pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła katolickiego
 • ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teologii z innymi dziedzinami nauki, a zwłaszcza z naukami humanistycznymi, społecznymi i prawnymi
 • rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii
 • posiada wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej
 • rozumie interakcje pomiędzy wiarą a rozumem
 • ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania chrześcijańskich ruchów pielgrzymkowych oraz sposobu organizowania ruchu pielgrzymkowego
 • ma elementarną wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego

b) Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • analizuje, ocenia informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej podstawie formułuje krytyczne sądy z uwzględnieniem wiedzy teologicznej
 • formułuje problemy badawcze, dobiera metody i narzędzia służące ich rozwiązaniu
 • analizuje teksty filozoficzne, biblijne i teologiczne, dokonuje syntezy, przedstawiając oryginalne rozwiązanie złożonych problemów
 • interpretuje podstawowe źródła teologiczne z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych
 • samodzielne zdobywa wiedzę w sposób systematyczny i uporządkowany
 • integruje wiedzę z różnych subdyscyplin teologii
 • krytycznie analizuje i interpretuje różne poglądy teologiczne światopoglądy w celu określenia ich znaczenia i oddziaływania społecznego
 • merytorycznie argumentuje, prowadzi merytoryczną dyskusję na temat zagadnień teologicznych i życia Kościoła
 • formułuje opinię krytyczną o wytworach kultury na podstawie wiedzy teologicznej w różnych formach i w różnych mediach
 • interpretuje i wyjaśnia zjawiska społeczne
 • posługuje się normami, regułami etyczno-moralnymi w celu rozwiązania problemów
 • nawiązuje współpracę z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej i charytatywnej
 • twórczo włącza się z działalność ewangelizacyjną, pastoralną, katechetyczną
 • popularyzuje wiedzę o teologii oraz o wytworach kultury chrześcijańskiej
 • konstruuje i prawidłowo interpretuje przekazy komunikacyjne
 • organizuje i obsługuje ruch pielgrzymkowy

c) Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • ma świadomość własnej dojrzałości osobowej i nabytej wiedzy oraz umiejętności
 • rozumie potrzebę intelektualnej i duchowej formacji
 • współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role
 • ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumiem potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów
 • identyfikuje i rozstrzyga dylematy, zwłaszcza doktrynalne i etyczno-moralne
 • ma świadomość indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury i dziedzictwa chrześcijańskiego
 • uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami
 • jest kompetentnym przewodnikiem grup pielgrzymkowych i turystycznych po krajach biblijnych

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

The graduate has a thorough knowledge of theology based on the Revelation and patristic sources; is familiar with the basics of the knowledge of humanities, especially philosophy and social sciences covering the canon of theological education . After receiving the permission to teach religion the graduate is able to work in education as a teacher of religion, and in a parish as a catechist. This person is qualified both in knowledge as well as in pedagogical preparation to teach religion in all types of schools under the Agreement between the Polish Episcopal Conference and the Minister of National Education of 05.31.2016 on the professional qualifications required of teachers of religion (Dz. Urz. MEN of 2016, pos. 21) § 1 point 2, § 2, point 1, and Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 17.01.2012 on educational standards in preparation for the teaching profession (Dz. U. of 2012, pos. 131).

Teaching standards

Learning outcomes for the course theology approved pursuant to the resolution No. 112/2013 of the UKSW’s Senate of 27 June 2013. Programme of studies as defined by the Resolution No. 856-2012/2013 of the Council of the Faculty of Theology of 30 September 2013,as amended.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
wyk_mon - Monographic lecture
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_sta - Ancient language classes
sem - Seminar
e - examination
kol - final test
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna I rokECTSlectwyk_monclkonlek_stasemexam
The Topicality of the Heritage of Cardinal Stefan Wyszynskizoc
Training in occupational safety and health protectionzal
Ethics230kol
Developmental Psychology230kol
General Psychology23030kol
Introduction to the Holy Scripture330e
History of Pedagogical Thought330e
History of Pedagogical Thought330e
Logic21515kol
Special pedagogye
Pedagogy230kol
Developmental Psychologykol
Developmental Psychologykol
Biblical Geography, Archeology and Historykol
History of Modern and Contemporary Philosophy330e
History of Ancient and Medieval Philosophy330e
Latinzal
Latin language130kol
Introduction to liturgy330e
Patristics54515e
Information technology230kol
Epistemology330e
Introduction to Christianity330kol
Catholic Church history in the Middle Ages230kol
Catholic Church history in the Antiquity230kol
Fundamental Liturgy, the Sacraments.330e
1TODOTODOTODO
Other1TODOTODOTODO
Total:49510603030

1 - TODO

(in Polish) Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna II rokECTSlectwyk_monclkonlek_stasemexam
Catechetical Anthropology330e
Bible in the Catechesis21515kol
History of Pedagogical Thought330e
Catechetical teaching of adult people3kol
Catechetics fundamental33030e
Fundamental Moral Theologyzal
Catechetical Didactics230kol
Voice Emission230kol
Catechesis-liturgy-Church330kol
Latin language130kol
Latine
Old Testament - Historical Books330e
Old Testament - the Pentateuche
Dogmatic Theology (One God, Trinity, Creation)330e
The New Testament - the Synoptic Gospelse
Fundamental Theology IR330e
Fundamental Theology IIR230kol
Fundamental Moral Theology43015e
Latinzal
Latine
Introduction to the research and writing of Masters thesiszal
Church History in Modern Time230kol
History of the Church in Modern times230kol
1TODOTODOTODO
Physical education1TODOTODOTODO
Other1TODOTODOTODO
Total:41375603030

1 - TODO

(in Polish) Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna III rokECTSlectwyk_monclkonlek_stasemexam
Catechetical teaching of adult people3kol
Catechetical Methodology215 or 30kol
Sacramentology330e
Catechesis of Children21515kol
Old Testament - the Prophetic Bookse
Theology dogmatic: Christology, Soteriology330e
Sacramentology230kol
Pastoral Theology330e
Liturgical Year230kol
Other1TODOTODOTODO
Total:2016515

1 - TODO

(in Polish) Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna IV rokECTSlectwyk_monclkonlek_stasemexam
Biblical Hebrew260kol
Catechetical Teaching730zal
The Johannine Literature330e
e
Geography, Topography and History of the Bible Lands (Syro-Palestine)2kol
Philosophy of Science-Fictione
Catholic Church Worldwide and in Polandkol
e
Historical Jesuse
Deuterocanonical Books of the Old Testament230kol
Moral Theology of Social Lifee
Liturgy - the Sacraments330e
330e
Anthropological and dogmatic aspects of reconciliation and penancee
Bible seminarkol
Catechesis-liturgy-Church330kol
e
kol
Old Testament – Psalms and Wisdom Literature330e
Catechetical teaching of adult people3kol
Exegesis Mk 14e
Visual hermeneutics. Interpretation of the Gospel through arte
Educational Law230kol
kol
Mediatization of the social lifee
kol
Discussion practician and practice at school230zal
Total:351503030306030
(in Polish) Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna V rokECTSlectwyk_monclkonlek_stasemexam
Pastoral Dialoguee
Theory and practice of pastoral theologye
e
Anthropological and dogmatic aspects of reconciliation and penancee
Total:

Admission procedures - new maturity exam:

Wymagany przedmiotPrzelicznik dla poziomu
język polski - część pisemna podstawowy
albo rozszerzony
p1 = 0,15
p1 = 0,20
język obcy nowożytny - część pisemna podstawowy
albo rozszerzony
p2 = 0,08
p2 = 0,10
rozmowa kwalifikacyjnap3 = 0,50
przedmiot do wyboru* podstawowy
albo rozszerzony
p4 = 0,15
p4 = 0,20

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

Dla kierunku teologia zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje wiadomości o Piśmie św., wierze i historii Kościoła oraz moralności katolickiej.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1 * W1 + p2 * W2 + p3 * W3 + p4 * W4

gdzie:

 • W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
 • W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
 • W3 – punktacja otrzymana z rozmowy kwalifikacyjnej (wyrażona w skali 0-100),
 • W4 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
  • p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
  • p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
  • p3 – przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej,
  • p4 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Admission procedures - old maturity exam:

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,18

część ustna

p= 0,12

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,10

p3 = 0,05

rozmowa kwalifikacyjna

p= 0,50

przedmiot do wyboru: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p5 = 0,10

p5 = 0,05

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej:
wiadomości o Piśmie św., wierze i historii Kościoła oraz moralności katolickiej

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4+ p5W5

gdzie:

W1 - liczba punktów z języka polskiego (pisemnego) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W2 - liczba punktów z języka polskiego (ustnego) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W3 - liczba punktów z języka obcego (ustnego), bądź punktów za ocenę końcoworoczną, jeśli kandydat nie zdawał języka obcego (ustnego) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W4 – punktacja otrzymana z rozmowy kwalifikacyjnej (wyrażona w skali 0-100)
W5 - liczba punktów z przedmiotu do wyboru (pisemnego), bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej)
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej
p5 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Admission procedures - foreign diplomas:

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się 
o przyjęcie na określony kierunek studiów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

                                  12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie maturalnym

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 1 - 5

Skala 1 – 6

1

1

100

2

2

80

3

3

55

4

4

30

5

5 – 6

0

Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie

Poziom A
Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii

USA, Wielka Brytania

Irlandia

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Poziom HL Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

A, A+, A*

100

A1

100

A-

94

A2

94

B+

87

B1

88

B

80

B2

82

B-

75

B3

76

C+

67

C1

70

C

60

C2

64

C-

54

C3

58

D+

46

D1

52

D

40

D2

46

D-

33

D3

40

E

25

Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji

Ocena na świadectwie

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 5-2

Skala 5 -1

Skala literowa

Od 2010 r.

Od 2011 r.

5

5

MVG

A

100

B

85

4

4

VG

C

70

D

55

3

3

G

E

40

2

2-1

IG

F

0

Świadectwo maturalne uzyskane we Francji

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

20

100

19

94

18

87

17

80

16

74

15

67

14

60

13

54

12

46

11

40

10

33

Dla świadectw maturalnych z pozostałych krajów do obliczenia wyniku rekrutacyjnego stosuje się proporcję.

2. W przypadku, gdy przedmiotem wymaganym w rekrutacji na dany kierunek jest język polski, odpowiednikiem na świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą jest język ojczysty dla kraju wydania świadectwa.

Exceptions from admission procedure:

 • KONKURSÓW: „Myśli Jana Pawła II”, „Księga nad Księgami- recytujemy Biblię”- trzech laureatów, „Epoka Prymasa Tysiąclecia” - trzech laureatów; konkursu wiedzy biblijnej „Civitas Chrystiana”
 • OLIMPIAD: chemicznej, historycznej, literatury i jęz. polskiego, geograficznej i nautologicznej, jęz. niemieckiego, francuskiego, angielskiego, łacińskiego, fizycznej, matematycznej, teologii katolickiej, misyjnej olimpiady znajomości Afryki, wiedzy o rodzinie.