Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Education > Education - full-time first-cycle studies

Education - full-time first-cycle studies (WNP-PE-N-1)

(in Polish: Pedagogika - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Na kierunku PEDAGOGIKA I stopnia Studentom oferowane jest kształcenie w zakresie dwóch ścieżek kształcenia. Po I roku studiów, które obejmują przedmioty mające na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych nauk filozoficzno-społecznych oraz wprowadzających w podstawy pedagogiki i psychologii Studenci wybierają ścieżkę kształcenia, na której będą mieli możliwość zdobycia kompetencji zawodowych w następujących specjalnościach:

Specjalność:Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Absolwent kierunku pedagogika studia I stopnia, moduł kształcenia - doradztwo edukacyjno - zawodowe po zakończeniu studiów zdobędzie:
Wiedzę: z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, teorii wychowania, dydaktyki, andragogiki czy metodologii badań oraz metodyki i diagnostyki doradztwa edukacyjno - zawodowego, zawodoznawstwa i poradnictwa zawodowego, pedagogiki pracy, socjologii pracy i psychologii pracy oraz edukacji dorosłych, a także na temat systemu edukacji, rynku pracy i klasyfikacji zawodów.
Umiejętności: obserwowania i interpretowania potrzeb jednostek w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjno – zawodowych, stosowania technik indywidualnego i grupowego doradztwa, podejmowania działań doradczych edukacyjno – zawodowych, prowadzenia zajęć dla różnych grup uczniów w tym zakresie, projektowania ścieżek edukacyjnych tak w ramach systemu edukacji szkolnej jak i pozaszkolnej, w zakresie komunikacji interpersonalnej, tak ważne w działalności doradcy zawodowego pracującego z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz współpracy z innymi osobami i podmiotami, pracy w zespole pełniąc różne role oraz organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Kompetencje: prowadzenia działalności doradczej edukacyjno – zawodowej zgodnie z założeniami metodyki pracy doradcy zawodowego, wyznaczania kierunków rozwoju i kształcenia jednostek, wskazując drogi edukacji i ścieżki kariery zawodowej, odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, postępowania zgodnie z zasadami etyki, współpracy z instytucjami rynku pracy, doradztwa edukacyjno – zawodowego, przedsiębiorstwami, instytucjami kształcenia, placówkami oświatowymi.

Atuty kierunku/ specjalności: Absolwenci posiadają przygotowanie pedagogiczne i są przygotowani do kontynuowania studiów II stopnia i kształcenia na studiach podyplomowych. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w połączeniu z praktykami dają profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności doradczej. Absolwent tego modułu kształcenia uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodne z jego specyfiką i niezbędne w praktyce. Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, jakie odbywa student w wybranych placówkach, wskazanych w regulaminie praktyk. Podstawowym założeniem praktyk jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością pedagogiczną w placówkach, instytucjach oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego. Istotnym bowiem jest nabycie umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką.

Uzyskane kwalifikacje /możliwości zatrudnienia: - doradca zawodowy pracujący we wszystkich typach szkół oraz doradca zawodowy pracujący poza szkołami również w urzędach pracy, centrach i agencjach pośrednictwa pracy, a także w placówkach ZUS ds. orzecznictwa rentowo – socjalnego oraz prowadzenia prywatnej praktyki doradczej, głównie w charakterze indywidualnych porad zawodowych; - w oświacie pozaszkolnej jako specjalista d/s szkoleń i upowszechniania oraz promocji edukacji dorosłych, w tym w zakładach pracy, a także w wielu podmiotach pozaszkolnego systemu kształcenia, m.in. w różnych stowarzyszeniach edukacyjnych, gospodarczych, społecznych, pomocy dla wielu grup społecznych, uniwersytetach trzeciego wieku, prywatnych firmach edukacyjnych. Studia przygotowują również do upowszechniania szeroko pojętej oświaty w różnych ośrodkach wypoczynkowych, leczniczo – sanatoryjnych oraz domach pobytu dziennego i stałego seniorów promując formy zdrowego stylu życia oraz spędzania czasu wolnego, w połączeniu z kultura i rozrywką, stosownie do wieku, zainteresowań i możliwości psychofizycznych i społecznych osób w różnym wieku.

Warunek utworzenia specjalności min. 20 osób

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
Absolwent kierunku pedagogika studia I stopnia, moduł kształcenia - pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo - wychowawcza po zakończeniu studiów zdobędzie:
Wiedzę: z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, teorii wychowania, dydaktyki, andragogiki czy metodologii badań oraz metodyki pracy opiekuńczo - wychowawczej i resocjalizacyjnej, problemów społecznych, profilaktyki, pomocy i wsparcia, prewencji, wartości oraz podstaw prawnych działań resocjalizacyjnych i opiekuńczych.
Umiejętności: projektowania i realizowania programów działań opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci i młodzieży oraz resocjalizacyjnych wobec osób zagrożonych nieprzystosowaniem lub nieprzystosowanych społecznie, dostrzegania problemów i potrzeb wychowanków w celu projektowania pomocy i wsparcia.
Kompetencje: zgłębiania specyfiki pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej rzetelnego przygotowywania się do swojej pracy, projektowania i wykonywania działań pedagogicznych, postępowania zgodnie z dyrektywami metodycznymi w pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej, pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki wychowawczej w tym również wychowania resocjalizacyjnego, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia

Atuty kierunku/ specjalności: Absolwenci posiadają przygotowanie pedagogiczne i są przygotowani do kontynuowania studiów II stopnia i kształcenia na studiach podyplomowych. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w połączeniu z praktykami dają profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej. Absolwent tego modułu kształcenia uzyskuje widzę, umiejętności i kompetencje zgodne z jego specyfiką i niezbędne w praktyce. Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, jakie odbywa student w wybranych placówkach, wskazanych w regulaminie praktyk. Podstawowym założeniem praktyk jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością pedagogiczną w placówkach, instytucjach oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego. Istotnym bowiem jest nabycie umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką.

Uzyskane kwalifikacje /możliwości zatrudnienia: - w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (między innymi: placówki wsparcia dziennego, domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, ogniska, domy samotnej matki, domy pomocy społecznej, bursy, internaty, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem; - w placówkach resocjalizacyjnych (między innymi: zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, policyjne izby dziecka, organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane są w sposób profesjonalny wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze resocjalizacyjnym).

Warunek utworzenia specjalności min. 20 osób

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

the possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Teaching standards

Knowledge, ability and competence learning outcomes for Pedagogy first degree studies were confirmed by University Senate 45/2013 resolution the 25th of April 2013 changing the Senate 39/2012 resolution the 26th April 2012 on specifying Faculty of Pedagogy majors learning effects.

Studies plan and learning programme have been specified in 77/2016/2017 Faculty of Pedagogy Council resolution the 31st of May 2017, regarding the approval of the study program of the Pedagogy in the 2017/2018 academic year.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
wf - Physical education
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Pedagogika II rok Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającąECTSlectclkonlekprsemwfexam
Pedagogical Diagnosiszoc
Voice production115zoc
Pedagogical research methodology230e
The Methodology of Music Education in Kindergarten and in School115zoc
Methodology of Art Education in Kindergarten and in School230zoc
Methodology of the educative didactic work in the kindergarten330zoc
Basic of general didactics430e
Basics of general didactics (practical classes)330zoc
Christian pedagogy330e
The pre-school pedagogy330e
zoc
Assistant Internship350zoc
Social psychology3e
Early childhood education330e
Foundamentals of Knowledge of Literature and Languagezoc
Sociology of education/Education sociology (lecture)215e
Theoretical bases of education330e
Theoretical bases of education330zoc
360
Physical education260zoc
860zoc
660zoc
Total:582251503060506060
(in Polish) Pedagogika III rok Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającąECTSlectclkonlekprsemwfexam
Cultural Educationzoc
Educational and Cultural Inclusionzoc
Pedagogy of John Paul IIe
The Methodology of Educational Research with Elements of Statistics215zoc
Methodology of Physical and Health Education in Preschool and School115zoc
Methodology of Mathematical Education in Grades-IIIzoc
Methodology of Games and Activitieszoc
Methodology of Environmental Education in Grades I-III3zoc
Methodology of Revalidate Work with Physically Disabled and Chronically Ill3zoc
Methodology of Revalidate Work with Mentally Handicapped Peoplezoc
Methodology of Revalidate Work with the Deaf and Hard-of-Hearingzoc
Methodology of revalidation work with blind and sight-disabled people3zoc
Diploma Internship460zoc
Care Pedagogy3e
Planning, Organizing and Documenting the Educational-Teaching Work in Kindergartenzoc
Fundamentals of Mathematics15e
Developmental Psychology and Psychology of Personality330zoc
Developmental Psychology and Psychology of Personality430e
Total:26456060
(in Polish) Pedagogika II rok Specjalność: Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawicznaECTSlectclkonlekprsemwfexam
Vocational guidance in the school and non-school systems115zoc
Pedagogical research methodology230zoc
Methodology of working with adult peoplezoc
Vocational guidance methodologyzoc
Basis of human resource counseling415zoc
Basic of general didactics430e
Basics of general didactics (practical classes)330zoc
Fundamentals of adult education3e
Christian pedagogy330e
Social Pedagogy330e
Fundamentals of Psychology of Labour, Pathologies of Work and Professional Development of a Worker215zoc
Internship at Master Studies (second cycle)590zoc
Internship at Bachelor Studies (first cycle)zoc
Social psychology3e
Educational psychology2zoc
Labour Pedagogy with knowledge of Occupations4e
Sociology of education/Education sociology (lecture)215e
Theory Vocational Counselling3zoc
Theoretical bases of education330e
Theoretical bases of education330zoc
360zoc
Physical education260zoc
860zoc
660zoc
Total:69210754560906060
(in Polish) Pedagogika III rok Specjalność: Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawicznaECTSlectclkonlekprsemwfexam
Assertiveness and Coping with Stress4zoc
Health, Recreation and Leisure Consultancy4zoc
Diagnostic of occupational guidance – classes530e
Occupational counselling for disabled people – Tutorial3zoc
Vocational guidance in professional development of employees315zoc
Cultural Educationzoc
Social Gerontology4zoc
Pedagogy of John Paul IIzoc
The Methodology of Educational Research with Elements of Statistics215zoc
Care Pedagogy3e
Legal Bases of Education and Work430e
Internship at Doctoral Studies (third cycle)360zoc
Developmental Psychology and Psychology of Personality330zoc
Developmental Psychology and Psychology of Personality430e
Professional competencies of a vocational advisor and personnel consultant415zoc
Total:4690453060

Admission procedures - new maturity exam:

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

język polski  - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:
W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Admission procedures - old maturity exam:

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Admission procedures - International Baccalaureate:

Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

  • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
  • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.

Admission procedures - foreign diplomas:

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się 
o przyjęcie na określony kierunek studiów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie maturalnym

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 1 - 5

Skala 1 – 6

1

1

100

2

2

80

3

3

55

4

4

30

5

5 – 6

0

Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie

Poziom A
Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii

USA, Wielka Brytania

Irlandia

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Poziom HL Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

A, A+, A*

100

A1

100

A-

94

A2

94

B+

87

B1

88

B

80

B2

82

B-

75

B3

76

C+

67

C1

70

C

60

C2

64

C-

54

C3

58

D+

46

D1

52

D

40

D2

46

D-

33

D3

40

E

25

Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji

Ocena na świadectwie

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 5-2

Skala 5 -1

Skala literowa

Od 2010 r.

Od 2011 r.

5

5

MVG

A

100

B

85

4

4

VG

C

70

D

55

3

3

G

E

40

2

2-1

IG

F

0

Świadectwo maturalne uzyskane we Francji

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

20

100

19

94

18

87

17

80

16

74

15

67

14

60

13

54

12

46

11

40

10

33

Dla świadectw maturalnych z pozostałych krajów do obliczenia wyniku rekrutacyjnego stosuje się proporcję.

2. W przypadku, gdy przedmiotem wymaganym w rekrutacji na dany kierunek jest język polski, odpowiednikiem na świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą jest język ojczysty dla kraju wydania świadectwa.

Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel zawartych w ust. 1.

Exceptions from admission procedure:

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują Laureaci i Finaliści następujących Olimpiad:

I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym

II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP

Laureaci Olimpiady Filozoficznej

Finalisci i Laureaci Olimpiady Historycznej

Finalisci i Laureaci Olimpiady z Literatury i Języka Polskiego

Laureaci Olimpiady - Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.

Laureaci Olimpiady z Teologii Katolickiej

Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Finalisci i Laureaci Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Finaliści i Laureaci Olimpiady o Prawach Człowieka