Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Education > Education - full-time first-cycle studies

Education - full-time first-cycle studies (WNP-PE-N-1)

(in Polish: Pedagogika - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Studia na kierunku pedagogika na UKSW to dobry wybór dla tych, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu wychowania, wspierać rozwój dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także pracować w zawodzie nauczyciela. 

Wykładowcy na kierunku pedagogika są tak doświadczonymi dydaktykami, jak i pasjonatami nauki, którzy chętnie dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem w przyjaznej atmosferze. Pod ich okiem studenci mogą zdobyć kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, umiejętności w zakresie profesjonalnej działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej oraz stawiania diagnozy. 

Szeroki wachlarz specjalizacji na tym kierunku pozwala wybrać ścieżkę kształcenia dopasowaną do zainteresowań studenta. Program studiów, oparty na historii oraz filozofii myśli pedagogicznej, jest uzupełniony przedmiotami z dziedzin psychologii, edukacji i wychowania.

Na terenie UKSW mieści się nowoczesne przedszkole, nad którym Wydział sprawuje merytoryczną opiekę. Studenci mogą tam odbyć praktyki studenckie i nabyć kompetencje zawodowe niezbędne w dalszej pracy. 

 Moduły

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza.

Wybór modułu deklaruje się podczas rejestracji w systemie IRK.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów licencjackich kierunku Pedagogika, modułu kształcenia: Doradztwo edukacyjno-zawodowe, jest przygotowany do pracy w charakterze doradcy zawodowego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz poza placówkami oświatowymi.

placówki doradztwa edukacyjno – zawodowego: 

 • doradca zawodowy w przedszkolu
 • doradca zawodowy w szkole podstawowej
 • doradca zawodowy w placówkach doradztwa zawodowego np.:
  • urzędy pracy
  • agencje pośrednictwa pracy
  • organizacje pozarządowe świadczące usługi doradcze
  • prywatne centra doradztwa zawodowego
  • prywatne agencje zatrudnienia
  • Ochotnicze Hufce Pracy
  • biura karier.

Absolwent studiów licencjackich kierunku Pedagogika, modułu kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, jest przygotowany do pracy w placówkach opieki oraz w placówkach resocjalizacyjnych.

placówki opiekuńczo – wychowawcze:

 • placówki wsparcia dziennego realizujące zadania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym
 • domy dziecka
 • świetlice szkolne
 • świetlice środowiskowe
 • ogniska TPD
 • bursy
 • internaty
 • fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

the possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Knowledge, ability and competence learning outcomes for Pedagogy first degree studies were confirmed by University Senate 45/2013 resolution the 25th of April 2013 changing the Senate 39/2012 resolution the 26th April 2012 on specifying Faculty of Pedagogy majors learning effects.

Studies plan and learning programme have been specified in 77/2016/2017 Faculty of Pedagogy Council resolution the 31st of May 2017, regarding the approval of the study program of the Pedagogy in the 2017/2018 academic year.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
szk -
war - Workshops
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Pedagogika II rok Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawczaECTSlectclkonlekprsemszkwarexam
230zoc
Special education330e
Special education230zoc
330e
General didactics215zoc
Social Psychology330e
Assistant internship450zoc
Intellectual property protection115zoc
Social pedagogy330e
330e
Psychology of eductaion115zoc
Statistics for educators230zoc
Teaching practice650 or 90zoc
Social pathology330e
215zoc
215zoc
Methodology of care and educational work330zoc
330e
Pedagogy rehabilitation230zoc
Methodology of rehabilitation work 330e
Methodology of rehabilitation work 330zoc
230zoc
660
Physical education060
530zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:69270210105605030

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=30h (1-2 sem.)

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/