Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Culture Studies > Cultural Studies - full-time second cycle studies

Cultural Studies - full-time second cycle studies (WH-KU-N-2)

(in Polish: Kulturoznawstwo - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time, 2 years
Language: Polish

 Celem kształcenia na kierunku kulturoznawstwo (II stopnia studiów stacjonarnych) jest:

 • nabycie przez Studentów umiejętności niezbędnych do świadomego uczestnictwa w kulturze
 • przygotowanie do realizowania własnych form aktywności społeczno-kulturalnych i upowszechnianie kultury;
 • wykształcenie umiejętności percepcji różnorodnych środowisk kulturowych (polskiego, europejskiego, pozaeuropejskiego)
 • nastawienie na przedsiębiorczość i innowacyjność w sektorze kultury.


Zdobycie wiedzy z zakresu:

 • historii i teorii kultury, rozszerzone o tradycję dyscyplin tworzących podstawy dla teoretycznej refleksji o kulturze (m.in. socjologii, antropologii, filozofii);
 • teorii i historii kultury artystycznej;
 • nauki o komunikacji i mediach artystycznych i użytkowych;
 • ekonomicznych i prawnych uwarunkowań organizacji i zarządzania instytucjami kultury.

Na kierunku dostępne są moduły:

 • Media w kulturze,
 • Film i teatr,
 • Komunikacja w biznesie, 
 • Zarządzanie kulturą,
 • Tożsamość i komunikacja międzykulturowa,
 • Design.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w charakterze badacza kultury animatora i organizatora życia kulturalnego oraz menadżera w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach prasowych, reklamowych i PR-owych

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competences for the field of studies: Culture Studies, full-time programme as approved by the resolution of the UKSW Senate No.66/2015 of 22nd May 2015. The study plan and programme were defined by Resolution No. 53/2018 of the Council of the Faculty of Humanities of 14th May 2018.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Kulturoznawstwo II stopnia rok 1ECTSlectclkonsemexam
Methodology of Culture Studies' Research430zoc
Methodology of Cultural Studies21530 or 15zoc
Digital Culture33030zoc
Contemporary Anthropology2.53030zal
230zoc
MA Seminar330zal
Cultural Canons and Cultural Patterns23030zoc
Philosophical Concepts of Culture Part 133030zoc
Anthropology of Everyday Life2.53030zoc
Basics of Cultural Dialogue and Polylogue33030zoc
Custom Changes in the 20th and 21st Century430e
MA Seminar330zal
860zoc
18180zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:606022542060

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Kulturoznawstwo II stopnia rok 2ECTSlectclkonsemexam
Main Questions of Contemporary Aesthetics430e
Main Questions of Contemporary Aesthetics23030zoc
2.530zoc
2.530zoc
MA Seminar330zal
Philosophical Concepts of Culture Part 2430e
Interreligious Dialogue330zoc
Grand Writings of the World330zoc
330zoc
MA Seminar430zal
560zoc
660zoc
18180zoc
Total:601806033060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/