Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Physics > Physics - full-time first-cycle studies

Physics - full-time first-cycle studies (WM-FI-N-1)

(in Polish: Fizyka - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent

 • ma wiedzę z zakresu algebry i analizy matematycznej na poziomie wymaganym do zrozumienia i opisania podstawowych zjawisk, procesów i modeli fizycznych,
 • zna istotę podstawowych zjawisk fizycznych występujących przyrodzie,
 • zna najważniejsze prawa głównych działów fizyki,
 • wie na czym polega metodyka badań eksperymentalnych,
 • wie na czym polega ścisły opis zjawisk fizycznych,
 • zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki fizyczne,
 • zna podstawowe zasady mechaniki kwantowej i ich zastosowanie do opisu struktury i właściwości atomów i cząsteczek,
 • zna główne metody pomiarowe z zakresu fizyki klasycznej,
 • zna podstawowe zasady termodynamiki fenomenologicznej,
 • zna właściwości różnych stanów materii oraz teorie stosowane do ich opisu,
 • zna podstawowe zasady BHP w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w laboratorium,
 • zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące własności przemysłowej, intelektualnej i przestrzegania prawa autorskiego,
 • ma wiedzę na temat zarządzania oraz zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • ma ogólna wiedzę w zakresie wybranych przedmiotów niezwiązanych bezpośrednio z charakterem odbywanych studiów.

Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent

 • posiada umiejętność rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych,
 • potrafi gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje,
 • posługuje się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych,
 • potrafi formułować problem oraz wykorzystywać metodykę badań fizycznych do jego rozwiązywania,
 • potrafi wykorzystywać formalizm mechaniki kwantowej do opisu zjawisk fizycznych,
 • potrafi przeprowadzić proste pomiary fizyczne,
 • potrafi interpretować i prezentować wyniki pomiarów,
 • potrafi opisać zjawiska i procesy na gruncie termodynamiki i fizyki statystycznej,
 • potrafi posługiwać się technologią informatyczną, w szczególności procesorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi, urządzeniami wprowadzania i gromadzenia danych, tematycznie ukierunkowanym Internetem,
 • potrafi planować pomiary i oceniać niepewność pomiarową,
 • potrafi korzystać z aparatury pomiarowej,
 • posługuje się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2,
 • potrafi przedstawiać w formie pisemnej i ustnej treści naukowe skierowane do fachowego odbiorcy,
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystać z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych,
 • potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania problemów z obszaru fizyki,
 • potrafi przekazywać w mowie i piśmie informacje oraz wyrażać swoje zdanie podając argumenty za i przeciw. Potrafi bronić swoich tez w dyskusji,
 • ma umiejętności w zakresie wybranych przedmiotów niezwiązanych bezpośrednio z charakterem odbywanych studiów.

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent

 • zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia,
 • formułuje pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania,
 • pracuje zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter,
 • rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; przestrzega zasad etyki zawodowej,
 • myśli i działa w sposób przedsiębiorczy,
 • potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizycznych,
 • dba o poziom sprawności fizycznej,
 • potrafi planować i zarządzać swoim czasem pracy,
 • przestrzega zasady etyki zawodowej

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Teaching standards

Learning outcomes for the course Physics first cycle approved pursuant to the resolution 153/2019 of the UKSW's Senate on 27th June 2019. Programme of studies as defined by the Resolution number 153/2019 of the UKSW's Senate on 27th June 2019.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lab - Laboratory
lek_now - Modern language classes
pok -
pr - Practice
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Fizyka 1 rokECTSlectclkonlablek_nowpokprexam
Culture and techniques of study 115zoc
Mathematical analysis I83060e
General physics 17306015e
General chemistry 166030e
Informatics lab23030zoc
Mathematical analysis II93060e
Linear algebra63030e
6306015e
Structural Programming in C83045e
460
330
Total:6027033015756030
(in Polish) Fizyka 2 rokECTSlectclkonlablek_nowpokprexam
Intellectual Property Law115zoc
General physics III7306015e
Probability and statistics63030e
I Physics laboratory I960zoc
Astronomy330e
Theoretical Mechanics53030e
115zoc
Mathematical analysis III53030e
General physics IV83060e
I Physics laboratory II460zoc
53030e
Professional practices4120zal
Physical education060
230
Total:6025531512015120
(in Polish) Fizyka 3 rokECTSlectclkonlablek_nowpokprexam
Introduction to thermodynamics and statistical physics53030e
Specialized lab. I660zal
Diploma seminar330zoc
Workshops basics of entrepreneurship115zoc
Specialized lab. II12120zal
Diploma seminar330zoc
Diploma workshop230zoc
Professional practices4120zal
24120120e
Total:60150255180120

Admission procedures - new maturity exam:

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p1 = 0,1

albo rozszerzony      p1 = 0,2

-> dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych:matematyka (część pisemna)

-> dla matur 2005-09:
przedmiot do wyboru * (
część pisemna)

podstawowy             p2 = 0,4   

albo rozszerzony      p2 = 0,8

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu:: matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z matematyki (dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych) (część pisemna), lub przedmiotu do wyboru (dla matur 2005-09) (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p2 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Admission procedures - old maturity exam:

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,10

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,50

p4 = 0,30

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: matematyka, informatyka, fizyka, chemia.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne,
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne,
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Admission procedures - foreign diplomas:

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się 
o przyjęcie na określony kierunek studiów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie maturalnym

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 1 - 5

Skala 1 – 6

1

1

100

2

2

80

3

3

55

4

4

30

5

5 – 6

0

Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie

Poziom A
Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii

USA, Wielka Brytania

Irlandia

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Poziom HL Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

A, A+, A*

100

A1

100

A-

94

A2

94

B+

87

B1

88

B

80

B2

82

B-

75

B3

76

C+

67

C1

70

C

60

C2

64

C-

54

C3

58

D+

46

D1

52

D

40

D2

46

D-

33

D3

40

E

25

Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji

Ocena na świadectwie

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 5-2

Skala 5 -1

Skala literowa

Od 2010 r.

Od 2011 r.

5

5

MVG

A

100

B

85

4

4

VG

C

70

D

55

3

3

G

E

40

2

2-1

IG

F

0

Świadectwo maturalne uzyskane we Francji

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

20

100

19

94

18

87

17

80

16

74

15

67

14

60

13

54

12

46

11

40

10

33

Dla świadectw maturalnych z pozostałych krajów do obliczenia wyniku rekrutacyjnego stosuje się proporcję.

2. W przypadku, gdy przedmiotem wymaganym w rekrutacji na dany kierunek jest język polski, odpowiednikiem na świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą jest język ojczysty dla kraju wydania świadectwa.

Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel zawartych w ust. 1.

Exceptions from admission procedure:

Komisja rekrutacyjna będzie kwalifikować na studia z maksymalną liczbą punktów laureatów oraz finalistów następujących olimpiad stopnia centralnego 
 matematycznej,
 informatycznej,
 fizycznej,
 chemicznej,
 ekologicznej
 teologii katolickiej,
 astronomicznej,
 oraz
 zwycięzcę Praskiego Konkursu Matematycznego 
 osoby, które zajęły 3 pierwsze miejsca w konkursie Internetowa Przygoda z Matematyką.
Powyższe uprawnienia kandydat może wykorzystać tylko raz w okresie dwóch lat od roku uzyskania
matury, czyli w roku zdania matury albo w roku następnym.
Komisja rekrutacyjna będzie kwalifikować na studia z maksymalną liczbą punktów laureatów oraz finalistów następujących olimpiad stopnia centralnego 
 • matematycznej, 
 • informatycznej, 
 • fizycznej, 
 • chemicznej, 
 • ekologicznej 
 • teologii katolickiej, 
 • astronomicznej,  

oraz  

 • zwycięzcę Praskiego Konkursu Matematycznego,  
 • osoby, które zajęły 3 pierwsze miejsca w konkursie Internetowa Przygoda z Matematyką. 
Powyższe uprawnienia kandydat może wykorzystać tylko raz w okresie dwóch lat od roku uzyskania matury, czyli w roku zdania matury albo w roku następnym.