Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Pozostałe studia > Teologia > Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna - studia jednolite magisterskie stacjonarne (WT-DNK-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Na kierunku teologia prowadzone są jednolite studia magisterskie, dzięki którym student zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Jest także zaznajamiany z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii, i społecznej, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Student jest przygotowywany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Student poznaje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, z umiejętnością posługiwania się słownictwem właściwym teologii.

Nasze studia przygotowują studenta do pracy w różnych kierunkach zawodowych. Jest on zdolny do podjęcia pracy:

 • w szkolnictwie w charakterze nauczyciela religii, w parafii zaś jako katecheta – po uzyskaniu uprawnień do nauczania religii i po ukończeniu specjalności nauczycielsko-katechetycznej
 • w instytucjach organizujących i animujących ruch pielgrzymkowy i turystyczny na terenie krajów biblijnych – po ukończeniu specjalności „turystyka krajów biblijnych”

a) Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych
 • zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej (zwłaszcza z zakresu filozofii) i społecznej, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego
 • ma wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii, zwłaszcza w zakresie nauk biblijnych, teologii systematycznej, historii Kościoła
 • ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu innych dyscyplin teologicznych
 • zna główne zasady działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, katechetycznej i charytatywnej Kościoła katolickiego, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego
 • zna proces i uwarunkowania rozwoju religijno-duchowego oraz jego zagrożenia
 • ma pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła katolickiego
 • ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teologii z innymi dziedzinami nauki, a zwłaszcza z naukami humanistycznymi, społecznymi i prawnymi
 • rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii
 • posiada wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej
 • rozumie interakcje pomiędzy wiarą a rozumem
 • ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania chrześcijańskich ruchów pielgrzymkowych oraz sposobu organizowania ruchu pielgrzymkowego
 • ma elementarną wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego

b) Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • analizuje, ocenia informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej podstawie formułuje krytyczne sądy z uwzględnieniem wiedzy teologicznej
 • formułuje problemy badawcze, dobiera metody i narzędzia służące ich rozwiązaniu
 • analizuje teksty filozoficzne, biblijne i teologiczne, dokonuje syntezy, przedstawiając oryginalne rozwiązanie złożonych problemów
 • interpretuje podstawowe źródła teologiczne z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych
 • samodzielne zdobywa wiedzę w sposób systematyczny i uporządkowany
 • integruje wiedzę z różnych subdyscyplin teologii
 • krytycznie analizuje i interpretuje różne poglądy teologiczne światopoglądy w celu określenia ich znaczenia i oddziaływania społecznego
 • merytorycznie argumentuje, prowadzi merytoryczną dyskusję na temat zagadnień teologicznych i życia Kościoła
 • formułuje opinię krytyczną o wytworach kultury na podstawie wiedzy teologicznej w różnych formach i w różnych mediach
 • interpretuje i wyjaśnia zjawiska społeczne
 • posługuje się normami, regułami etyczno-moralnymi w celu rozwiązania problemów
 • nawiązuje współpracę z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej i charytatywnej
 • twórczo włącza się z działalność ewangelizacyjną, pastoralną, katechetyczną
 • popularyzuje wiedzę o teologii oraz o wytworach kultury chrześcijańskiej
 • konstruuje i prawidłowo interpretuje przekazy komunikacyjne
 • organizuje i obsługuje ruch pielgrzymkowy

c) Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • ma świadomość własnej dojrzałości osobowej i nabytej wiedzy oraz umiejętności
 • rozumie potrzebę intelektualnej i duchowej formacji
 • współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role
 • ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumiem potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów
 • identyfikuje i rozstrzyga dylematy, zwłaszcza doktrynalne i etyczno-moralne
 • ma świadomość indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury i dziedzictwa chrześcijańskiego
 • uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami
 • jest kompetentnym przewodnikiem grup pielgrzymkowych i turystycznych po krajach biblijnych

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Posiada kwalifikacje merytoryczne wraz z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii we wszystkich typach szkół na mocy Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 31.05.2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN z 2016 r., poz. 21) § 1 pkt 2, § 2 pkt 1, a także Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r., poz. 131).

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku teologia zatwierdzone uchwałą nr 112/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Program studiów określono Uchwałą nr 856-2012/2013 Rady Wydziału Teologicznego z dnia 30 września 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk_mon - Wykład monograficzny
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna I rokECTSwykwyk_monćwkonlek_stasemzal
Aktualność dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiegozoc
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracyzal
Etyka230kol
Psychologia rozwojowa230kol
Psychologia ogólna23030kol
Wprowadzenie do Pisma św.330e
Historia myśli pedagogicznej330e
Historia myśli pedagogicznej330e
Logika21515kol
Pedagogika specjalnae
Pedagogika ogólna230kol
Psychologia rozwojowakol
Psychologia rozwojowakol
Geografia, archeologia i historia biblijnakol
Historia filozofii nowożytnej i współczesnej330e
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej330e
Język łacińskizal
Język łaciński130kol
Liturgika fundamentalna330e
Patrologia54515e
Technologia informacyjna230kol
Teoria poznania330e
Wprowadzenie w chrześcijaństwo330kol
Historia Kościoła w średniowieczu230kol
Historia Kościoła w starożytności230kol
Liturgika - fundamentalna, sakramenty330e
Wszystkie przedmioty językowe1TODOTODOTODO
Inne1TODOTODOTODO
Razem:49510603030

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna II rokECTSwykwyk_monćwkonlek_stasemzal
Antropologia katechetyczna330e
Biblia w katechezie21515kol
Historia myśli pedagogicznej330e
Katechetyka dorosłych3kol
Katechetyka fundamentalna33030e
Teologia moralna fundamentalnazal
Dydaktyka katechetyczna230kol
Emisja głosu230kol
Katecheza – liturgia – Kościół330kol
Język łaciński130kol
Język łacińskie
Stary Testament - księgi historyczne330e
Stary Testament - Pięcioksiąge
Teologia dogmatyczna - Bóg Jedyny, Trójca Święta, stworzenie330e
Nowy Testament - Ewangelie synoptycznee
Teologia fundamentalna330e
Teologia fundamentalna230kol
Teologia moralna fundamentalna43015e
Język łacińskizal
Język łacińskie
Propedeutyka pracy naukowejzal
Historia Kościoła w nowożytności230kol
Historia Kościoła we współczesności230kol
Wszystkie przedmioty językowe1TODOTODOTODO
Zajęcia Wychowania Fizycznego1TODOTODOTODO
Inne1TODOTODOTODO
Razem:41375603030

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna III rokECTSwykwyk_monćwkonlek_stasemzal
Katechetyka dorosłych3kol
Metodyka katechetyczna215 lub 30kol
Teologia dogmatyczna - sakramentologia330e
Katechetyka dzieci21515kol
Stary Testament – księgi prorockiee
Teologia dogmatyczna - chrystologia, soteriologia330e
Teologia dogmatyczna - sakramentologia230kol
Teologia pastoralna330e
Rok liturgiczny230kol
Inne1TODOTODOTODO
Razem:2016515

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna IV rokECTSwykwyk_monćwkonlek_stasemzal
Język hebrajski (biblijny)260kol
Dydaktyka katechetyczna730zal
Nowy Testament - pisma Janowe i listy katolickie330e
Ewangelia i Tradycja (okres patrystyczny)e
Geografia, topografia i historia krajów biblijnych (Syro-Palestyna)2kol
Philosophy of Science-Fictione
Kościół katolicki na świecie i w Polscekol
Cele, treści i zadania katechezy dorosłyche
Historical Jesuse
Deuterokanoniczne Księgi Starego Testamentu230kol
Teologia moralna życia społecznegoe
Liturgika – sakramenty330e
Język w katechezie330e
Antropologiczno-dogmatyczne aspekty pojednania i pokutye
Konwersatorium biblijnekol
Katecheza – liturgia – Kościół330kol
Recovering Israel's Theology in the New Testamente
Katecheta w służbie parafii i szkolekol
Stary Testament - Psalmy i Księgi Mądrościowe330e
Katechetyka dorosłych3kol
Egzegeza Mk 14e
Visual hermeneutics. Interpretation of the Gospel through arte
Prawo oświatowe230kol
Conscience in moral decisions makingkol
Mediatyzacja życia społecznegoe
Historia katechizmukol
Omówienie praktyk i praktyki w szkole230zal
Razem:351503030306030
Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna V rokECTSwykwyk_monćwkonlek_stasemzal
Dialog pastoralnye
Teoria i praktyka teologii pastoralneje
Pobożność ludowae
Antropologiczno-dogmatyczne aspekty pojednania i pokutye
Razem:

Kwalifikacja - nowa matura:

Wymagany przedmiotPrzelicznik dla poziomu
język polski - część pisemna podstawowy
albo rozszerzony
p1 = 0,15
p1 = 0,20
język obcy nowożytny - część pisemna podstawowy
albo rozszerzony
p2 = 0,08
p2 = 0,10
rozmowa kwalifikacyjnap3 = 0,50
przedmiot do wyboru* podstawowy
albo rozszerzony
p4 = 0,15
p4 = 0,20

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

Dla kierunku teologia zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje wiadomości o Piśmie św., wierze i historii Kościoła oraz moralności katolickiej.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1 * W1 + p2 * W2 + p3 * W3 + p4 * W4

gdzie:

 • W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
 • W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
 • W3 – punktacja otrzymana z rozmowy kwalifikacyjnej (wyrażona w skali 0-100),
 • W4 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
  • p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
  • p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
  • p3 – przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej,
  • p4 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Kwalifikacja - stara matura:

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,18

część ustna

p= 0,12

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,10

p3 = 0,05

rozmowa kwalifikacyjna

p= 0,50

przedmiot do wyboru: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p5 = 0,10

p5 = 0,05

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej:
wiadomości o Piśmie św., wierze i historii Kościoła oraz moralności katolickiej

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4+ p5W5

gdzie:

W1 - liczba punktów z języka polskiego (pisemnego) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W2 - liczba punktów z języka polskiego (ustnego) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W3 - liczba punktów z języka obcego (ustnego), bądź punktów za ocenę końcoworoczną, jeśli kandydat nie zdawał języka obcego (ustnego) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W4 – punktacja otrzymana z rozmowy kwalifikacyjnej (wyrażona w skali 0-100)
W5 - liczba punktów z przedmiotu do wyboru (pisemnego), bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej)
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej
p5 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Kwalifikacja - matura zagraniczna:

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się 
o przyjęcie na określony kierunek studiów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

                                  12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie maturalnym

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 1 - 5

Skala 1 – 6

1

1

100

2

2

80

3

3

55

4

4

30

5

5 – 6

0

Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie

Poziom A
Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii

USA, Wielka Brytania

Irlandia

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Poziom HL Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

A, A+, A*

100

A1

100

A-

94

A2

94

B+

87

B1

88

B

80

B2

82

B-

75

B3

76

C+

67

C1

70

C

60

C2

64

C-

54

C3

58

D+

46

D1

52

D

40

D2

46

D-

33

D3

40

E

25

Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji

Ocena na świadectwie

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 5-2

Skala 5 -1

Skala literowa

Od 2010 r.

Od 2011 r.

5

5

MVG

A

100

B

85

4

4

VG

C

70

D

55

3

3

G

E

40

2

2-1

IG

F

0

Świadectwo maturalne uzyskane we Francji

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

20

100

19

94

18

87

17

80

16

74

15

67

14

60

13

54

12

46

11

40

10

33

Dla świadectw maturalnych z pozostałych krajów do obliczenia wyniku rekrutacyjnego stosuje się proporcję.

2. W przypadku, gdy przedmiotem wymaganym w rekrutacji na dany kierunek jest język polski, odpowiednikiem na świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą jest język ojczysty dla kraju wydania świadectwa.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 • KONKURSÓW: „Myśli Jana Pawła II”, „Księga nad Księgami- recytujemy Biblię”- trzech laureatów, „Epoka Prymasa Tysiąclecia” - trzech laureatów; konkursu wiedzy biblijnej „Civitas Chrystiana”
 • OLIMPIAD: chemicznej, historycznej, literatury i jęz. polskiego, geograficznej i nautologicznej, jęz. niemieckiego, francuskiego, angielskiego, łacińskiego, fizycznej, matematycznej, teologii katolickiej, misyjnej olimpiady znajomości Afryki, wiedzy o rodzinie.