Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium oo. Franciszkanów Łódź)

Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium oo. Franciszkanów Łódź) (WT-SLF-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 6-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii, i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Absolwent jest przygotowany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Posiada kwalifikacje merytoryczne wraz z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii we wszystkich typach szkół oraz przedszkolach na mocy Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 03.04.2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz.Urz.MEN.2019.9) § 1 pkt 2, § 2 pkt 1, a także Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r., poz. 131).

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Teologia, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 68/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 280-2014/2015 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 września 2015 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk_mon - Wykład monograficzny
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta1 - Lektorat języków starożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pr - Praktyka
prosem - Proseminarium
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
wf - Wychowanie fizyczne
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
m - Protokół mieszany
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Teologia ogólna 4 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrwfzal
Muzyka kościelna115zoc
Język łaciński23030kol
Liturgika215zoc
Język włoski230e
Język grecki215e
Wychowanie fizyczne030zal
Historia filozofii115zoc
Język włoski B2: egzamin23030 lub 2e
Pedagogika i dydaktyka230kol
Proseminarium21530zal
Historia Kościoła-Współczesność330e
Wstęp do Teologii11515kol
Metafizyka330e
Filozofia Boga215kol
Historia filozofii-Współczesność315e
Patrologia330e
Psychologia ogólna230e
Logika230e
Antropologia filozoficzna330e
Chór115zoc
Język niemiecki115 lub 3030m
Razem:403006015303030453030
Teologia ogólna 5 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrwfzal
Teologia fundamentalna230e
Katolicka nauka społeczna115zoc
Teologia fundamentalna115zoc
Teologia duchowości230kol
Teologia moralna fundamentalna230e
Muzyka kościelna115zoc
Język łaciński23030kol
Prawo kanoniczne-normy ogólne230e
Katolicka nauka społeczna115kol
Stary Testament-Księgi prorockie330e
Teologia dogmatyczna-Protologia330e
Liturgika215zoc
Teologia dogmatyczna-Trynitologia330e
Pedagogika230kol
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia315 lub 30kol
Nowy Testament - Dzieje Apostolskie, Św. Paweł230e
Teologia dogmatyczna-Chrystologia330e
Stary Testament - Księgi mądrościowe330e
Teologia przebitego boku Chrystusa115zoc
Teologia dogmatyczna-Pneumatologia330e
Liturgika115kol
Chór115zoc
Seminarium naukowe315zal
Seminarium-Teologia dogmatyczna, duchowość71515zoc
Nowy Testament-Ewangelie synoptyczne330e
Razem:57435156030303015
Teologia ogólna 6 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrwfzal
Teologia moralna fundamentalna230e
Teologia fundamentalna115zoc
Katolicka nauka społeczna115e
Prawo kanoniczne-Lud Boży230e
Teologia fundamentalna230e
Katolicka nauka społeczna115zoc
Teologia duchowości230e
Liturgika215zoc
Język łaciński230e
Muzyka kościelna115kol
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia215e
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia szczegółowa330e
Stary Testament-Księgi prorockie330e
Dydaktyka230zoc
Psychologia rozwojowa230e
Nowy Testament - Dzieje Apostolskie, Św. Paweł230e
Seminarium-Teologia dogmatyczna, duchowość71515zoc
Stary Testament-Psalmy330e
Nowy Testament-Ewangelie synoptyczne330e
Teologia dogmatyczna-Charytologia230e
Teologia dogmatyczna-Soteriologia330e
Seminarium naukowe715zal
Muzyka kościelna115zoc
Teologia przebitego boku Chrystusa115kol
Razem:574351560303015
Teologia ogólna 9 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrwfzal
Katechetyka115zoc
Teologia pastoralna230kol
Teologia pastoralna115zoc
Praktyka pedagogiczno-katechetyczna345 lub 30zoc
Homiletyka115zoc
Homiletyka215kol
Muzyka kościelna115zoc
Katechetyka215kol
Fonetyka pastoralna115zoc
Teologia moralna szczegółowa-Chrześcijanin w świecie230e
Prawo kanoniczne-Księgi III-V KPK230e
Liturgika115kol
Teologia biblijna230e
Teologia dogmatyczna-Protologia330e
Stary Testament-Księgi prorockie330e
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia315 lub 30kol
Teologia dogmatyczna-Trynitologia330e
Nowy Testament - Dzieje Apostolskie, Św. Paweł230e
Liturgika215zoc
Prawo kanoniczne-Sankcje i procesy230e
Stary Testament - Księgi mądrościowe330e
Nowy Testament-Ewangelie synoptyczne330e
Teologia dogmatyczna-Pneumatologia330e
Teologia przebitego boku Chrystusa115zoc
Katolicka nauka społeczna115kol
Teologia dogmatyczna-Chrystologia330e
Teologia moralna szczegółowa-Cnoty230e
Razem:554951575
Teologia ogólna 10 semestrECTSwykwyk_monćwkonlek_nowleklek_sta1lek_staprprosemsemsem_mgrwfzal
Homiletyka215kol
Katechetyka115zoc
Liturgika215zoc
Teologia pastoralna115zoc
Katechetyka215kol
Fonetyka pastoralna115zoc
Teologia pastoralna230kol
Homiletyka115zoc
Prawo kanoniczne-Małżeństwo230 lub 15e
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia215e
Stary Testament-Księgi prorockie330e
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia szczegółowa330e
Nowy Testament - Dzieje Apostolskie, Św. Paweł230e
Muzyka kościelna115kol
Teologia moralna szczegółowa-Chrześcijanin w świecie230e
Praktyka pedagogiczno-katechetyczna345 lub 30zoc
Teologia moralna szczegółowa - Sakramenty230e
Muzyka kościelna115zoc
Praktyka pedagogiczno-katechetyczna345 lub 30zoc
Teologia przebitego boku Chrystusa115kol
Franciszkanizm - część 2230e
Katolicka nauka społeczna115e
Prawo kanoniczne-Prawo zakonne215e
Nowy Testament-Ewangelie synoptyczne330e
Prawo wyznaniowe215e
Teologia dogmatyczna-Soteriologia330e
Stary Testament-Psalmy330e
Razem:534051590

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/