Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna - studia jednolite magisterskie stacjonarne (WT-DNK-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Posiada kwalifikacje merytoryczne wraz z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii we wszystkich typach szkół oraz przedszkolach na mocy Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN 2019.9) § 1. pkt. 2, § 2 pkt. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Teologia studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 171/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 171/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
pm - Pracownia magisterska
pr - Praktyka
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zal - Zaliczenie
Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna IV rokECTSwykćwkonpmprzal
Teologia moralna życia społecznego330e
Teologia moralna życia społecznego230zal
Liturgika – sakramenty330e
Stary Testament - Psalmy i Księgi Mądrościowe330e
Nowy Testament - pisma Janowe i listy katolickie330e
Badania i realizacja projektów230zal
Omówienie praktyk i praktyki w szkole230zal
Biblia w katechezie31515kol
Prawo oświatowe230kol
Katolicka nauka społeczna230kol
Antropologia katechetyczna330e
Ekumenizm230kol
Teologia dogmatyczna - antropologia, eschatologia330e
Wykłady monograficzne1660e
Seminarium magisterskie21460e
Razem:5337510530

1 - wykaz wykładów monograficznych do wyboru podany na stronie Wydziału

2 - wykaz seminariów magisterskich do wyboru podany na stronie Wydziału

Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna V rokECTSwykćwkonpmprzal
Badania i realizacja projektów230zal
Ex universa theologia10*e
Praktyki6160zal
Wykłady specjalizacyjne460e
Wykłady fakultatywne1460e
Wykłady monograficzne2990e
Seminarium magisterskie31460e
Razem:4927030160

1 - wykaz wykładów fakultatywnych do wyboru podany na stronie Wydziału

2 - wykaz wykładów monograficznych do wyboru podany na stronie Wydziału

3 - wykaz seminariów magisterskich do wyboru podany na stronie Wydziału

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/