Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna - studia jednolite magisterskie stacjonarne (WT-DNK-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Posiada kwalifikacje merytoryczne wraz z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii we wszystkich typach szkół oraz przedszkolach na mocy Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN 2019.9) § 1. pkt. 2, § 2 pkt. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Teologia studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 171/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 171/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk_mon - Wykład monograficzny
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pm - Pracownia magisterska
sem - Seminarium
szk - Szkolenie
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna I rokECTSwykwyk_monćwkonleklek_stapmsemszkzal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Etyka230kol
Psychologia ogólna23030kol
Wprowadzenie do Pisma św.330e
Historia myśli pedagogicznej330e
Historia filozofii nowożytnej i współczesnej330e
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej330e
Język łaciński130kol
Liturgika fundamentalna330e
Patrologia54515e
Technologia informacyjna230kol
Wprowadzenie w chrześcijaństwo330kol
Historia Kościoła w średniowieczu230kol
Historia Kościoła w starożytności230kol
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Inne1TODOTODOTODO
Razem:3934545456030

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna III rokECTSwykwyk_monćwkonleklek_stapmsemszkzal
Metodyka katechetyczna230 lub 15kol
Teologia dogmatyczna - sakramentologia330e
Katechetyka dzieci21515kol
Teologia dogmatyczna - chrystologia, soteriologia330e
Teologia dogmatyczna - sakramentologia230kol
Teologia pastoralna330e
Rok liturgiczny215 lub 30kol
Inne1TODOTODOTODO
Razem:1713515

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna IV rokECTSwykwyk_monćwkonleklek_stapmsemszkzal
Inne1TODOTODOTODO
Omówienie praktyk i praktyki w szkole230zal
Teologia moralna życia społecznego230zal
Teologia moralna życia społecznego330e
Nowy Testament - pisma Janowe i listy katolickie330e
Liturgika – sakramenty330e
Stary Testament - Psalmy i Księgi Mądrościowe330e
Biblia w katechezie21515kol
Emisja głosu230kol
Nowa ewangelizacja wobec współczesnych wyzwań komunikacyjnych230kol
Szkolenie biblioteczno-informacyjne*zal
Prawo rodzinne530e
Popularyzacja nauki w mediach330e
Eklezjologia i prakseologia apologijna730zal
Ekumenizm230kol
Katolicka nauka społeczna230kol
Teologia dogmatyczna - antropologia, eschatologia330e
Dobry Pasterz, pojmany w Ogrójcu, daje życie swoim uczniiom (J 10, 1-18;18, 1-14)230kol
Teologia pastoralna i nauki pomocnicze730zal
Egzegeza Starego Testamentu730zal
Badania i realizacja projektów230zal
Nauczanie religii wobec zadań szkoły330e
Geneza Kościoła w perspektywie fundamentalnoteologicznej330e
Krytyka tekstu ST i NT330e
Razem:7128515013590

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna V rokECTSwykwyk_monćwkonleklek_stapmsemszkzal
Inne1TODOTODOTODO
Ex universa theologia10*e
Teologia życia mistycznego/Theology of mystical life730zal
Biblia w katechezie21515kol
Filologia,Historia Biblijna i Literatura Międzytestamentalna730zoc
Razem:26151560

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/