Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia menedżerska > Ekonomia menedżerska - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Ekonomia menedżerska - studia drugiego stopnia niestacjonarne (WSE-EMN-N-2)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku ekonomia menedżerska jest poszerzenie wiedzy o funkcjonowaniu systemów gospodarczych i zarządzaniu przedsiębiorstwem, rozwinięcie kompetencji menedżerskich  oraz zgłębienie zaawansowanych narzędzi badawczych stosowanych w naukach społecznych.

Programkierunku ekonomia menedżerska zapewniazapoznanie się z narzędziami warsztatu ekonomisty i finansisty, poznania zasad funkcjonowania społeczeństwa, relacji między jednostkami oraz technik negocjacji. Opanowania umiejętności empirycznych zastosowań metod badawczych w ekonomii, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym orazwiedzy z obszarów prawa i zarządzania, niezbędnej w pracy ekonomisty.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach międzynarodowych, sektorze MŚP, organizacjach non-profit czy ośrodkach analitycznych.

Studia przygotowują do wykonywania pracy na stanowiskach kierowniczych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Czesne za rok wynosi 6000,00 zł.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Ekonomia studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 58/2020 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2020 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 58/2020 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2019 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Ekonomia menedżerska I rokECTSwykćwkonsemzal
Socjologia zarządzania216e
Zarządzenie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie216e
Zarządzanie strategiczne216e
Prawo gospodarcze216zoc
Biznes plan31616zoc
Zarządzanie finansami216zoc
Międzynarodowe organizacje gospodarcze216zoc
Metodologia badań naukowych416zoc
Metody i techniki negocjacji21616zoc
Zarządzanie jakością216e
Ekonomika przedsiębiorstw216zoc
Instytucje otoczenia biznesu216zoc
Ekonomia środowiska216zoc
Metody eksperymentalne w ekonomii416zoc
Marketing21616zoc
Seminarium magisterskie416zoc
Zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych 1516zoc
Wykład monograficzny z zakresu ekonomii 1316zoc
Wykład w języku angielskim 1416zoc
Język polski akademicki2
Razem:511444814416

1 - Wykaz przedmiotów corocznie podawany przez Dziekana

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/