Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Public management > Public management - full-time first-cycle studies

Public management - full-time first-cycle studies (WSE-ZP-N-1)

(in Polish: Zarządzanie publiczne - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunkuzarządzanie publiczne  jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i szeregu umiejętności z zakresu różnych dyscyplin nauk społecznych. Ta nowatorska propozycja edukacyjna obejmuje bogatą ofertę przedmiotów z obszaru nauki o polityce i administracji (która jest dyscypliną wiodącą), nauki o zarządzaniu i jakości, a także ekonomii i finansów i nauk socjologicznych.

Program studiów na kierunku zarządzanie publiczne stanowi spójną wewnętrznie, zintegrowaną ścieżkę kształcenia, dzięki której zapoznajemy studentów i studentki z najnowszymi ujęciami zarządzania procesami, instytucjami i środkami publicznymi w wymiarach lokalnym, krajowym i europejskim. W toku studiów przekazujemy wiedzę i umiejętności niezbędne do rządzenia (governance) państwem w różnych jego obszarach; kształcąc w zakresie procesów tworzenia, realizacji, kontroli i ewaluacji polityk publicznych oraz specyfik funkcjonowania administracji publicznej na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim (w ramach struktur instytucjonalno-prawnych UE).

Ofertę zajęć obowiązkowych wzbogaciliśmy szeroką gamą zajęć do wyboru (aż 350 godzin), dzięki którym studenci i studentki mogą poszerzyć swoją wiedzę i nabyć specjalistyczne umiejętności zgodnie z własnymi oczekiwaniami.

Co wyjątkowe, rozbudowaliśmy także ofertę zajęciową tego kierunku w zakresie lingwistycznym, oferując dodatkowo tematyczne translatorium i kurs wystąpień publicznych w języku angielskim.

Aby lepiej przygotować naszych absolwentów do rynku pracy elementem studiów uczyniliśmy także studenckie praktyki zawodowe, które mogą być realizowane w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, w łącznym wymiarze 120 godzin.

Po ukończeniu studiów absolwenci i absolwentki tego kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w różnych instytucjach administracji centralnej i samorządowej, instytucjach zarządzających środkami publicznymi, spółkach skarbu państwa, spółkach komunalnych, instytucjach konsultingowych czy agencjach lobbystycznych, a także – dzięki pogłębionym kompetencjom językowym – w instytucjach europejskich i międzynarodowych. Ponadto, dzięki nabytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom nasi absolwenci mogą także świadczyć pracę w organizacjach pozarządowych, instytucjach sektora publicznego (w tym: kultury, zdrowia, opieki społecznej), pełnić funkcje doradców politycznych, konsultantów w przedsiębiorstwach i innych organizacjach biznesowych.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and post-graduate studies.

Teaching standards

Learning outcomes for the course Public management first cycle approved pursuant to the resolution 28/2021 of the UKSW's Senate on 22nd April 2021. Programme of studies as defined by the Resolution number 28/2021 of the UKSW's Senate on 22nd April 2021.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
szk -
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Zarządzanie publiczne I rokECTSlectclkonlek_nowszkexam
Training in occupational safety and health protection0*zal
Library and information training0*zal
Culture and techniques of study 115zoc
Intellectual property protection115zoc
330e
230zoc
330zoc
Organization science330e
330e
Descriptive statistics330zoc
230zoc
Management Theories230e
Social economy330e
330zoc
330e
330zoc
Social communication230zoc
215zoc
330e
460zoc
Physical education060zal
660zoc
83060zoc
Total:6040510516560

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/