Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Public management > Public management - full-time first-cycle studies

Public management - full-time first-cycle studies (WSE-ZP-N-1)

(in Polish: Zarządzanie publiczne - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunkuzarządzanie publiczne  jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i szeregu umiejętności z zakresu różnych dyscyplin nauk społecznych. Ta nowatorska propozycja edukacyjna obejmuje bogatą ofertę przedmiotów z obszaru nauki o polityce i administracji (która jest dyscypliną wiodącą), nauki o zarządzaniu i jakości, a także ekonomii i finansów i nauk socjologicznych.

Program studiów na kierunku zarządzanie publiczne stanowi spójną wewnętrznie, zintegrowaną ścieżkę kształcenia, dzięki której zapoznajemy studentów i studentki z najnowszymi ujęciami zarządzania procesami, instytucjami i środkami publicznymi w wymiarach lokalnym, krajowym i europejskim. W toku studiów przekazujemy wiedzę i umiejętności niezbędne do rządzenia (governance) państwem w różnych jego obszarach; kształcąc w zakresie procesów tworzenia, realizacji, kontroli i ewaluacji polityk publicznych oraz specyfik funkcjonowania administracji publicznej na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim (w ramach struktur instytucjonalno-prawnych UE).

Ofertę zajęć obowiązkowych wzbogaciliśmy szeroką gamą zajęć do wyboru (aż 350 godzin), dzięki którym studenci i studentki mogą poszerzyć swoją wiedzę i nabyć specjalistyczne umiejętności zgodnie z własnymi oczekiwaniami.

Co wyjątkowe, rozbudowaliśmy także ofertę zajęciową tego kierunku w zakresie lingwistycznym, oferując dodatkowo tematyczne translatorium i kurs wystąpień publicznych w języku angielskim.

Aby lepiej przygotować naszych absolwentów do rynku pracy elementem studiów uczyniliśmy także studenckie praktyki zawodowe, które mogą być realizowane w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, w łącznym wymiarze 120 godzin.

Po ukończeniu studiów absolwenci i absolwentki tego kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w różnych instytucjach administracji centralnej i samorządowej, instytucjach zarządzających środkami publicznymi, spółkach skarbu państwa, spółkach komunalnych, instytucjach konsultingowych czy agencjach lobbystycznych, a także – dzięki pogłębionym kompetencjom językowym – w instytucjach europejskich i międzynarodowych. Ponadto, dzięki nabytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom nasi absolwenci mogą także świadczyć pracę w organizacjach pozarządowych, instytucjach sektora publicznego (w tym: kultury, zdrowia, opieki społecznej), pełnić funkcje doradców politycznych, konsultantów w przedsiębiorstwach i innych organizacjach biznesowych.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and post-graduate studies.

Teaching standards

Learning outcomes for the course Public management first cycle approved pursuant to the Resolution No 28/2021 of the UKSW's Senate on 22nd April 2021. Programme of studies as defined by the Resolution No 28/2021 of the UKSW's Senate on 22nd April 2021.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
szk - Training
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/