Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Pre-school and early school education > Pre-school and early school education - full-time master studies

Pre-school and early school education - full-time master studies (WNP-PPW-N-MGR)

(in Polish: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie stacjonarne)
long-cycle programmes
full-time programmes, 5 years
Language: Polish
 • Celem kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest uzyskanie przez studentów  kwalifikacji nauczycielskich do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej. Student zdobędzie profesjonalne kompetencje zawodowe, które pozwolą mu  refleksyjnie, twórczo i efektywnie wspomagać rozwój indywidualny i społeczny dzieci oraz rozwijać własną osobowość i budować relacje wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia na etapie wczesnej edukacji dziecka.  Doświadczona kadra akademików dba o to, aby studenci uzyskali najnowszą wiedzę z pedagogiki i psychologii o rozwoju człowieka we wczesnym dzieciństwie. Pomaga także rozwinąć umiejętności posługiwania się innowacyjnymi metodami i formami prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym z wykorzystaniem współczesnych technologii cyfrowych.

  Program studiów jest  opracowany zgodnie ze standardami i wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki (rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz współczesną, najnowszą wiedzą z zakresu filozofii i etyki wychowania,  pedagogiki, psychologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, metodyki wspomagania rozwoju dziecka. Student ma możliwość wyboru  na IV roku studiów, jednego z dwóch modułów kształcenia: artystycznego lub ekologicznego. Niektóre zajęcia i praktyki studenckie odbywają są w Niepublicznym Przedszkolu UKSW na terenie kampusu i w wybranych szkołach podstawowych w Warszawie.

  • Program kształcenia umożliwia poznanie teorii i koncepcji dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania, rozwoju człowieka, zdobycia wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań społecznych, szczególnie w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, o strukturze i funkcjach systemu edukacji, o środowiskach wychowawczych przedszkola i szkoły. Student pozna złożone uwarunkowania psychologiczne, pedagogiczne, etyczne funkcjonowania uczestników w działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej.
  • Student nabywa umiejętności planowania i organizowania działalności wychowawczo-dydaktycznej i terapeutycznej, umiejętności posługiwania się narzędziami pedagogicznymi badania rozwoju dziecka, projektowania działań wspierających rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
  • Student zdobędzie kompetencje do uczenia się przez całe życie, myślenia krytycznego i prezentowania postawy refleksyjnej w pracy zawodowej i życiu społecznym. Jest przygotowany do odpowiedzialnego, profesjonalnego i etycznego pełnienia roli nauczyciela dzieci. Jest gotów do podejmowania wysiłku tworzenia środowiska uczenia się na rzecz kształtowania podmiotowego rozwoju dziecka w celu budowania świata opartego na poszanowaniu godności człowieka, wzajemnego szacunku, tolerancji i pokoju.

  Absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UKSW posiadają przygotowanie pedagogiczne i  kwalifikacje nauczycielskie do pracy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolu,  klasach zerowych i klasach I–III szkoły podstawowej, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1289).

  Perspektywy zawodowe

  Po ukończeniu kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UKSW można pracować m.in. w:

  • przedszkolach,
  •  szkołach podstawowych w klasach I -III,
  •  instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych zajmujących się pracą na rzecz edukacji i rozwoju dzieci od 3. do 10. roku życia.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Teaching standards

Learning outcomes for the field of Pre-school and early school education, master studies approved by Resolution No. 191/2019 of the Senate UKSW on 26th September 2019, amended by Resolution No. 205/2019 of the Senate UKSW on 23rd October 2019 of the Senate UKSW. The study program was established by Resolution No. 191/2019 of the Senate UKSW on 26th September 2019, amended by Resolution No. 205/2019 of the Senate UKSW on 23rd October 2019 of the Senate UKSW.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rokECTSlectclkonlek_nowexam
Culture and techniques of study 115zoc
Public speaking215zoc
Terms and Pedagogical Classification. Introduction to Pedagogics.330zoc
History of Educational Thought330e
330zoc
Philosophical foundations of psychology330e
Philosophical foundation of education215zoc
Introduction to psychology215zoc
330zoc
215zoc
215zoc
The ethics in the pedagogue's profession330e
Ethics in the pedagogue's profession215zoc
Theoretical bases of education330e
Theoretical bases of education215zoc
Psychology of human development330e
230zoc
215zoc
Children's rights in theory and practice215zoc
General pedagogy 330e
Biomedical basis of development and education330e
460zoc
UKSW-PO-H-1560zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:603151804560

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II rokECTSlectclkonlek_nowexam
Intellectual property protection115zoc
General didactics330e
330e
330zoc
330zoc
WNP-PPW-PSC-MD330
English grammar230zoc
Practical English phonetics230zoc
Elements of English syntax230zoc
330zoc
Social Psychology330e
330e
Educational Psychology330e
215zoc
315zoc
WNP-PPW-PSC-MD15
Theory of early chilldhood education330e
WNP-PPW-PWC-EK
330zoc
English-language children's literature430e
330zoc
660e
Physical education060zoc
Total:5827018090120

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/