Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Education > Education - part-time first-cycle studies

Education - part-time first-cycle studies (WNP-PEZ-N-1)

(in Polish: Pedagogika - studia I stopnia niestacjonarne)
first-cycle programmes
part-time programmes, 3 years
Language: Polish

Na kierunku PEDAGOGIKA I stopnia Studentom oferowane jest kształcenie w zakresie dwóch ścieżek kształcenia. Po I roku studiów, które obejmują przedmioty mające na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych nauk filozoficzno-społecznych oraz wprowadzających w podstawy pedagogiki i psychologii Studenci wybierają ścieżkę kształcenia, na której będą mieli możliwość zdobycia kompetencji zawodowych w następujących specjalnościach:

Specjalność : Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Absolwent kierunku pedagogika studia I stopnia, moduł kształcenia - doradztwo edukacyjno - zawodowe po zakończeniu studiów zdobędzie:
Wiedzę:
z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, teorii wychowania, dydaktyki, andragogiki czy metodologii badań oraz metodyki i diagnostyki doradztwa edukacyjno - zawodowego, zawodoznawstwa i poradnictwa zawodowego, pedagogiki pracy, socjologii pracy i psychologii pracy oraz edukacji dorosłych, a także na temat systemu edukacji, rynku pracy i klasyfikacji zawodów.
Umiejętności:
obserwowania i interpretowania potrzeb jednostek w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjno – zawodowych, stosowania technik indywidualnego i grupowego doradztwa, podejmowania działań doradczych edukacyjno – zawodowych, prowadzenia zajęć dla różnych grup uczniów w tym zakresie, projektowania ścieżek edukacyjnych tak w ramach systemu edukacji szkolnej jak i pozaszkolnej, w zakresie komunikacji interpersonalnej, tak ważne w działalności doradcy zawodowego pracującego z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz współpracy z innymi osobami i podmiotami, pracy w zespole pełniąc różne role oraz organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego.
Kompetencje:
prowadzenia działalności doradczej edukacyjno – zawodowej zgodnie z założeniami metodyki pracy doradcy zawodowego, wyznaczania kierunków rozwoju i kształcenia jednostek, wskazując drogi edukacji i ścieżki kariery zawodowej, odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, postępowania zgodnie z zasadami etyki, współpracy z instytucjami rynku pracy, doradztwa edukacyjno – zawodowego, przedsiębiorstwami, instytucjami kształcenia, placówkami oświatowymi
Atuty kierunku/ specjalności:
Absolwenci posiadają przygotowanie pedagogiczne i są przygotowani do kontynuowania studiów II stopnia i kształcenia na studiach podyplomowych. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w połączeniu z praktykami dają profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności doradczej. Absolwent tego modułu kształcenia uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodne z jego specyfiką i niezbędne w praktyce. Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, jakie odbywa student w wybranych placówkach, wskazanych w regulaminie praktyk. Podstawowym założeniem praktyk jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością pedagogiczną w placówkach, instytucjach oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego. Istotnym bowiem jest nabycie umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką.
Uzyskane kwalifikacje /możliwości zatrudnienia:
- doradca zawodowy pracujący we wszystkich typach szkół oraz doradca zawodowy pracujący poza szkołami również w urzędach pracy, centrach i agencjach pośrednictwa pracy, a także w placówkach ZUS ds. orzecznictwa rentowo – socjalnego oraz prowadzenia prywatnej praktyki doradczej, głównie w charakterze indywidualnych porad zawodowych;
- w oświacie pozaszkolnej jako specjalista d/s szkoleń i upowszechniania oraz promocji edukacji dorosłych, w tym w zakładach pracy, a także w wielu podmiotach pozaszkolnego systemu kształcenia, m.in. w różnych stowarzyszeniach edukacyjnych, gospodarczych, społecznych, pomocy dla wielu grup społecznych, uniwersytetach trzeciego wieku, prywatnych firmach edukacyjnych. Studia przygotowują również do upowszechniania szeroko pojętej oświaty w różnych ośrodkach wypoczynkowych, leczniczo – sanatoryjnych oraz domach pobytu dziennego i stałego seniorów promując formy zdrowego stylu życia oraz spędzania czasu wolnego, w połączeniu z kultura i rozrywką, stosownie do wieku, zainteresowań i możliwości psychofizycznych i społecznych osób w różnym wieku.
Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
Absolwent kierunku pedagogika studia I stopnia, moduł kształcenia - pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo - wychowawcza po zakończeniu studiów zdobędzie:
Wiedzę:
z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, teorii wychowania, dydaktyki, andragogiki czy metodologii badań oraz metodyki pracy opiekuńczo - wychowawczej i resocjalizacyjnej, problemów społecznych, profilaktyki, pomocy i wsparcia, prewencji, wartości oraz podstaw prawnych działań resocjalizacyjnych i opiekuńczych.
Umiejętności:
projektowania i realizowania programów działań opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci i młodzieży oraz resocjalizacyjnych wobec osób zagrożonych nieprzystosowaniem lub nieprzystosowanych społecznie, dostrzegania problemów i potrzeb wychowanków w celu projektowania pomocy i wsparcia.
Kompetencje:
zgłębiania specyfiki pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej rzetelnego przygotowywania się do swojej pracy, projektowania i wykonywania działań pedagogicznych, postępowania zgodnie z dyrektywami metodycznymi w pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej, pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki wychowawczej w tym również wychowania resocjalizacyjnego, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia
Atuty kierunku/ specjalności:
Absolwenci posiadają przygotowanie pedagogiczne i są przygotowani do kontynuowania studiów II stopnia i kształcenia na studiach podyplomowych. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w połączeniu z praktykami dają profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej. Absolwent tego modułu kształcenia uzyskuje widzę, umiejętności i kompetencje zgodne z jego specyfiką i niezbędne w praktyce. Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, jakie odbywa student w wybranych placówkach, wskazanych w regulaminie praktyk. Podstawowym założeniem praktyk jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością pedagogiczną w placówkach, instytucjach oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego. Istotnym bowiem jest nabycie umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką.
Uzyskane kwalifikacje /możliwości zatrudnienia:
- w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (między innymi: placówki wsparcia dziennego, domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, ogniska, domy samotnej matki, domy pomocy społecznej, bursy, internaty, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem;
- w placówkach resocjalizacyjnych (między innymi: zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, policyjne izby dziecka, organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane są w sposób profesjonalny wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze resocjalizacyjnym).

Specjalność : Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Absolwent kierunku pedagogika studia I stopnia, moduł kształcenia - doradztwo edukacyjno - zawodowe po zakończeniu studiów zdobędzie:

Wiedzę:z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, teorii wychowania, dydaktyki, andragogiki czy metodologii badań oraz metodyki i diagnostyki doradztwa edukacyjno - zawodowego, zawodoznawstwa i poradnictwa zawodowego, pedagogiki pracy, socjologii pracy i psychologii pracy oraz edukacji dorosłych, a także na temat systemu edukacji, rynku pracy i klasyfikacji zawodów.
Umiejętności:obserwowania i interpretowania potrzeb jednostek w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjno – zawodowych, stosowania technik indywidualnego i grupowego doradztwa, podejmowania działań doradczych edukacyjno – zawodowych, prowadzenia zajęć dla różnych grup uczniów w tym zakresie, projektowania ścieżek edukacyjnych tak w ramach systemu edukacji szkolnej jak i pozaszkolnej, w zakresie komunikacji interpersonalnej, tak ważne w działalności doradcy zawodowego pracującego z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz współpracy z innymi osobami i podmiotami, pracy w zespole pełniąc różne role oraz organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego. Kompetencje:prowadzenia działalności doradczej edukacyjno – zawodowej zgodnie z założeniami metodyki pracy doradcy zawodowego, wyznaczania kierunków rozwoju i kształcenia jednostek, wskazując drogi edukacji i ścieżki kariery zawodowej, odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, postępowania zgodnie z zasadami etyki, współpracy z instytucjami rynku pracy, doradztwa edukacyjno – zawodowego, przedsiębiorstwami, instytucjami kształcenia, placówkami oświatowymi

Atuty kierunku/ specjalności:Absolwenci posiadają przygotowanie pedagogiczne i są przygotowani do kontynuowania studiów II stopnia i kształcenia na studiach podyplomowych. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w połączeniu z praktykami dają profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności doradczej. Absolwent tego modułu kształcenia uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodne z jego specyfiką i niezbędne w praktyce. Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, jakie odbywa student w wybranych placówkach, wskazanych w regulaminie praktyk. Podstawowym założeniem praktyk jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością pedagogiczną w placówkach, instytucjach oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego. Istotnym bowiem jest nabycie umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką.
Uzyskane kwalifikacje /możliwości zatrudnienia:- doradca zawodowy pracujący we wszystkich typach szkół oraz doradca zawodowy pracujący poza szkołami również w urzędach pracy, centrach i agencjach pośrednictwa pracy, a także w placówkach ZUS ds. orzecznictwa rentowo – socjalnego oraz prowadzenia prywatnej praktyki doradczej, głównie w charakterze indywidualnych porad zawodowych;- w oświacie pozaszkolnej jako specjalista d/s szkoleń i upowszechniania oraz promocji edukacji dorosłych, w tym w zakładach pracy, a także w wielu podmiotach pozaszkolnego systemu kształcenia, m.in. w różnych stowarzyszeniach edukacyjnych, gospodarczych, społecznych, pomocy dla wielu grup społecznych, uniwersytetach trzeciego wieku, prywatnych firmach edukacyjnych. Studia przygotowują również do upowszechniania szeroko pojętej oświaty w różnych ośrodkach wypoczynkowych, leczniczo – sanatoryjnych oraz domach pobytu dziennego i stałego seniorów promując formy zdrowego stylu życia oraz spędzania czasu wolnego, w połączeniu z kultura i rozrywką, stosownie do wieku, zainteresowań i możliwości psychofizycznych i społecznych osób w różnym wieku.

Warunek utworzenia specjalności min. 20 osób

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

Absolwent kierunku pedagogika studia I stopnia, moduł kształcenia - pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo - wychowawcza po zakończeniu studiów zdobędzie:
Wiedzę: z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, teorii wychowania, dydaktyki, andragogiki czy metodologii badań oraz metodyki pracy opiekuńczo - wychowawczej i resocjalizacyjnej, problemów społecznych, profilaktyki, pomocy i wsparcia, prewencji, wartości oraz podstaw prawnych działań resocjalizacyjnych i opiekuńczych. 
Umiejętności:projektowania i realizowania programów działań opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci i młodzieży oraz resocjalizacyjnych wobec osób zagrożonych nieprzystosowaniem lub nieprzystosowanych społecznie, dostrzegania problemów i potrzeb wychowanków w celu projektowania pomocy i wsparcia.
Kompetencje:zgłębiania specyfiki pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej rzetelnego przygotowywania się do swojej pracy, projektowania i wykonywania działań pedagogicznych, postępowania zgodnie z dyrektywami metodycznymi w pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej, pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki wychowawczej w tym również wychowania resocjalizacyjnego, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia
Atuty kierunku/ specjalności:Absolwenci posiadają przygotowanie pedagogiczne i są przygotowani do kontynuowania studiów II stopnia i kształcenia na studiach podyplomowych. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w połączeniu z praktykami dają profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej. Absolwent tego modułu kształcenia uzyskuje widzę, umiejętności i kompetencje zgodne z jego specyfiką i niezbędne w praktyce. Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, jakie odbywa student w wybranych placówkach, wskazanych w regulaminie praktyk. Podstawowym założeniem praktyk jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością pedagogiczną w placówkach, instytucjach oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego. Istotnym bowiem jest nabycie umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką.

Uzyskane kwalifikacje /możliwości zatrudnienia:- w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (między innymi: placówki wsparcia dziennego, domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, ogniska, domy samotnej matki, domy pomocy społecznej, bursy, internaty, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem;- w placówkach resocjalizacyjnych (między innymi: zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, policyjne izby dziecka, organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane są w sposób profesjonalny wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze resocjalizacyjnym).

Warunek utworzenia specjalności min. 20 osób

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

the possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Teaching standards

Knowledge, ability and competence learning outcomes for Pedagogy first degree studies were confirmed by University Senate 45/2013 resolution the 25th of April 2013 changing the Senate 39/2012 resolution the 26th April 2012 on specifying Faculty of Pedagogy majors learning effects.
Studies plan and learning program have been specified in 77/2016/2017 Faculty of Pedagogy Council resolution the 31st of May 2017, regarding the approval of the study program of the Pedagogy in the 2017/2018 academic year.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Pedagogika II rok Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającąECTSlectclkonlek_nowprsemexam
zoc
Voice productionzoc
Englishe
Literature for children and young people3zoc
Methodology of pedagogical research315zoc
The Methodology of Music Education in Kindergarten and in Schoolzoc
Methodology of Art Education in Kindergarten and in Schoolzoc
Methodology of the educative didactic work in the kindergartenzoc
Christian pedagogy315e
Basic of general didactics415e
Basic of general didactics315zoc
The pre-school pedagogye
Social Pedagogy315e
Teaching practicezal
Assistantt shipszal
Social Psychology3e
Educational psychology2zoc
EARLY CHILDHOOD EDUCATIONzoc
Sociology of education/Education sociology (lecture)28zoc
Theoretical bases of education315e
Theoretical bases of education315zoc
315
830
Total:4368304515
(in Polish) Pedagogika III rok Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającąECTSlectclkonlek_nowprsemexam
Cultural Educationzoc
zoc
The Methodology of Educational Research with Elements of Statistics28zoc
Methodology of Environmental Education in Grades I-III3zoc
Methodology of Physical and Health Education in Preschool and School18zoc
Methodology of Mathematical Education in Grades-III323zoc
zoc
zoc
Methodology of revalidation work with blind and sight-disabled people3zoc
Methodology of Revalidate Work with Mentally Handicapped People3zoc
Methodology of rehabilitation work with physically disable children and term sick people3zoc
Methodology of revalidation of deaf people and people with hearing impairement3zoc
zoc
Pedagogy of John Paul IIe
2zoc
Care Pedagogy315e
Graduation exercises460zoc
Developmental Psychology and Psychology of Personality415e
Developmental Psychology and Psychology of Personality315zoc
930
Total:4630546030

Admission procedures - new maturity exam:

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski  - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),

W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),

W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,

p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,

p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Admission procedures - old maturity exam:

posób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Admission procedures - International Baccalaureate:

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskają na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się, że poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu:

poziom

Poziom

SL/HL

podstawowy = SL (% pkt)

rozszerzony = HL (% pkt)

7

100

100

6

86

85

5

72

70

4

58

55

3

44

40

2

30

25

1

0

10

Przyjęcie kandydatów z dyplomem Matury Europejskiej EB, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z tabelą:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 - 10,00

100%

8,00 - 8, 95

90%

7,00 - 7,95

75%

6,00 - 6,95

60%

5,00 - 5,95

45%

4,00 - 4,95

30%

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB, albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze, ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej:

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Admission procedures - foreign diplomas:

Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. nową maturę, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym, pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata, zdającego w Polsce egzamin maturalny, do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów. Przeliczenie punktacji następuje według tabeli:

Skala ocen

4 stopniowa

5 stopniowa

6 stopniowa

7 stopniowa

25

20

16

14

50

40

32

28

75

60

49

42

100

80

66

57

100

83

71

100

85

100

Jeżeli wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przedstawione są w formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty rekrutacyjne, komisja rekrutacyjna organizuje rozmowę kompetencyjną. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na studia na danym wydziale.

Admission procedures - parallel studies:

Exceptions from admission procedure:

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują Laureaci i Finaliści następujących Olimpiad:

I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym

II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP

Laureaci Olimpiady Filozoficznej

Finalisci i Laureaci Olimpiady Historycznej

Finalisci i Laureaci Olimpiady z Literatury i Języka Polskiego

Laureaci Olimpiady - Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.

Laureaci Olimpiady z Teologii Katolickiej

Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Finalisci i Laureaci Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Finaliści i Laureaci Olimpiady o Prawach Człowieka