Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Philosophy > Philosophy - full-time second cycle studies

Philosophy - full-time second cycle studies (WF-FI-N-2)

(in Polish: Filozofia - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

W Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW prowadzone są stacjonarne studia II stopnia (magisterskie - dwuletnie) na kierunku: Filozofia.

Studia II stopnia dają możliwość poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu filozofii, w ramach realizacji jednego z czterech profili: 1) „Filozofia kultury, religii i polityki”; 2) „Etyka więzi międzyludzkich”; 3) „Philosophy and Culture of East-Central Europe. Experience and Thought” (profil w j. angielskim); 4) Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania dzięki wyborowi jednego z profili, w skład których wchodzą zajęcia obowiązkowe dostosowane do nich tematycznie (wykład wiodący z ćwiczeniami, wykład pomocniczy i seminarium tematyczne) oraz seminaria dyplomowe (magisterskie) i wykłady monograficzne. Oprócz tego wszyscy studenci realizują translatorium tekstów filozoficznych z języka nowożytnego i przedmioty ogólnouczelniane. Elementem programu studiów są także nieobowiązkowe praktyki zawodowe. Studenci mogą także odbyć przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uprawniające do nauki etyki i filozofii w szkole podstawowej i/lub ponadpodstawowej. Dla studentów, którzy wyróżniają się zaangażowaniem i wybitnymi wynikami oraz wyrażają zainteresowanie przyszłą pracą naukową opracowana została Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych (AŚSF). Celem jej jest wprowadzanie studentów w arkana pracy naukowej, realizacja wspólnie z pracownikami naukowymi projektów badawczych, publikowanie prac naukowych. Program AŚSF na II stopniu studiów zawiera dodatkowe elementy, takie jak: przedmioty uzgodnione z opiekunem naukowym, udział w konferencji naukowej z referatem, przygotowanie i złożenie aplikacji o uzyskanie zewnętrznego finansowania projektu badawczego oraz przygotowanie pod opieką wybranego pracownika IF tekstu naukowego do publikacji. Zasady kwalifikacji na AŚSF określają tryb przyjęcia studentów na II stopniu studiów oraz weryfikacji i rozliczenia dodatkowych wymagań.

WIEDZA Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie podstaw wykształcenia filozoficznego (historii filozofii, logiki, ontologii/metafizyki/teorii bytu, epistemologii/teorii poznania, filozofii nauki oraz etyki). Stosownie do wybranej specjalności ma możliwość poznania konkretnych tradycji, koncepcji i szczegółowych zagadnień filozoficznych.

UMIEJĘTNOŚCI Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w zakresie samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji tekstów filozoficznych, rozumienia i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także twórczego i krytycznego myślenia. Ma możliwość nabycia umiejętności prowadzenia samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych, tworzenia własnego obrazu świata oraz identyfikowania i analizowania problemów i wyzwań współczesności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodach, które wymagają kreatywnego myślenia oraz do prowadzenia zajęć z etyki i edukacji filozoficznej w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Wyróżniający się absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podjęcia pracy badawczej w zakresie filozofii. Instytut Filozofii w pełni wdrożył Europejski System Transferu Punktów (ECTS), a także podjął współpracę międzyuczelnianą w zakresie programów MOST i SOCRATES/ERASMUS.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej: www.wfch.uksw.edu.pl

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Professional status:

he graduate is content-related prepared for taking research and teaching work at university institutions, for teaching philosophy's introductions and ethics at schools. The graduate can work in another institutions, which require creative and critical thinking.

Teaching standards

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies for the second-cycle studies in Philosophy as approved by the resolution of the UKSW Senate No. 34/2012 of 26 April 2012. Studies plan program approved by Resolution of the Council of the Faculty of Christian Philosophy of UKSW No. 3/9/2013 of 12 September 2013 on establishing the program for the second-cycle full time studies in Philosophy.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
sem - Seminar
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Philosophy and Culture of East-Central Europe – Experience and Thought - 1st yearECTSlectclkonsemexam
1103030e
2103030e
31260e
444zoc
5430zoc
61260zoc
7860zoc
863030zoc
Total:661509430120

1 - Specific topics will be proposed every year/semester

2 - Specific topics will be proposed every year/semester

3 - Two different monographic lectures

4 - Activities involving visits to various cultural centers (museums, exhibitions, monuments, etc.)

5 - Reading, analysis and discussion of selected philosophical texts

6 - Seminar on a proposed topic

7 - Master’s degree seminar

8 - Other subjects to choose from general lectures/classes offered at university - 1st or 2nd year of study

(in Polish) Philosophy and Culture of East-Central Europe – Experience and Thought - 2nd yearECTSlectclkonsemexam
11260e
2430zoc
3430zoc
4864zoc
MA paper individual preparation and MA exam26e
563030zoc
Total:6090603064

1 - Two different monographic lectures

2 - Activities involving visits to various cultural centers (museums, exhibitions, monuments, etc.)

3 - Reading, analysis and discussion of selected philosophical texts

4 - Master’s degree seminar + 4 hours of individual consultations before MA exam

5 - Other subjects to choose from general lectures/classes offered at university - 1st or 2nd year of study

(in Polish) Etyka więzi międzyludzkich II stopień I rokECTSlectclkonsemexam
Ethics of Social Life 153030e
Ethics of Social Life 253030e
Contemporary Trends of the Philosophy of Law 13e
Contemporary Trends in Philosophy of Law 23e
16120
690
16120
Total:5418060210
(in Polish) Etyka więzi międzyludzkich II stopień II rokECTSlectclkonsemexam
660
890
430
20150
Total:3824090
(in Polish) Filozofia kultury, religii i polityki II stopień I rokECTSlectclkonsemexam
Philosophy of Politics 153030e
Philosophy of Politics 253030e
Philosophical Reasons of Modern Atheism 1330e
Philosophical Reasons of Modern Atheism 2330e
16120
1290
16120
Total:6024060210
(in Polish) Filozofia kultury, religii i polityki II stopień II rokECTSlectclkonsemexam
660
860
430
20150
Total:3824060

Admission procedures:

Studia stacjonarne drugiego stopnia sa przeznaczone dla osób posiadajacych dyplom licencjata,
magistra, inyniera lub równorzedny.

Studia stacjonarne drugiego stopnia sa przeznaczone dla osób posiadajacych dyplom licencjata,magistra, inyniera lub równorzedny.


Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:


W = s*20
gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.
Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne z dyplomem zagranicznym ukończenia studiów wyższych przystępują do rozmowy kompetencyjnej. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Rozmowę przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób.

Admission procedures - parallel studies:

UWAGA: Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na drugi kierunek studiów [dawniej: studia równoległe] i z przeniesienia [z innej uczelni, innego kierunku lub studiów niestacjonarnych], którzy chcą podjąć studia od I rokurejestrują się w systemie IRK> i przechodzą pełną procedurę rekrutacyjną zgodnie z harmonogramem rekrutacji!