Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Biology > Biology - full-time second-cycle studies

Biology - full-time second-cycle studies (WB-BI-N-2)

(in Polish: Biologia - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku biologia jest zdobycie poszerzonej wiedzy z zakresu dyscyplin biologicznych. Absolwent, po wybraniu ścieżki kształcenia "Biologia środowiskowa i molekularna" nabędzie poszerzoną wiedzę na temat biologii środowiskowej, zagadnień związanych z bioróżnorodnością i zastosowań badań molekularnych w biologii środowiskowej. Po wyborze ścieżki kształcenia "Biologia człowieka" absolwent pogłębi wiedzę i umiejętności z zakresu biologii człowieka, w tym biodemografii, genetyki populacyjnej, metod badań człowieka żywego i materiałów kostnych.

Na kierunku dostępne są specjalizacje: biologia środowiskowa i molekularna oraz biologia człowieka.

Po ukończeniu studiów absolwent ścieżki kształcenia "Biologia środowiskowa i molekularna" może podjąć pracę w instytutach naukowo‐badawczych i uczelniach wyższych, urzędach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska, narodowym oraz wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, generalnej oraz regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, parkach narodowych i parkach krajobrazowych, firmach zajmujących się oceną oddziaływań przemysłu i inwestycji na środowisko przyrodnicze, firmach wykonujących waloryzacje przyrodnicze terenów przeznaczonych pod inwestycje, firmach świadczących usługi z zakresu monitoringu środowiska, instytucjach i firmach zajmujących się zielenią miejską, a także laboratoriach środowiskowych.

Absolwent ścieżki kształcenia "Biologia człowieka" może podjąć pracę w placówkach wzornictwa przemysłowego, jako specjalista w antropometrii przemysłowej, w placówkach zdrowia publicznego, żywności i żywienia oraz służby zdrowia, w laboratoriach policyjnych i pracowniach kryminalistycznych, w instytucjach zajmujących się wychowaniem fizycznym i sportem, jako specjalista w zakresie antropometrii sportowej, w muzeach archeologicznych badając szczątki kostne.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies for the second level studies in Biology as approved by the resolution of the UKSW Senate No. 94/2015 on 25th June 2015. Studies plan program was approved by Resolution of the Council of the Faculty of Biology and Environmental Scienes of UKSW No. 37/2018 on 4th June 2018 as amended.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
cw_ter -
kon - Conversatorium
lab - Laboratory
sem - Seminar
e - examination
kol - final test
zoc - graded credit
(in Polish) Biologia człowieka I rokECTSlectclcw_terkonlabsemexam
Bioethics230zoc
Planning and financing of research215zoc
English language for biologists - advanced level330zoc
Population human genetics230e
Population human genetics330zoc
Human genetics215e
Human genetics330zoc
Statistical methods in biology I230zoc
Life strategies of organisms215e
Life strategies of organisms215zoc
Research methods of living human215kol
Research methods of living human230zoc
230zoc
330zoc
Methods of research osteological430zoc
Anthropological and molecular methods in forensic examinations430zoc
Dyploma seminar I430zoc
Dyploma work I7120zoc
194545zoc
Academic Polish for foreigners2
Total:6018031512030

1 - TThe student chooses 3 subjects from the list announced annually by the Dean

2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Biologia człowieka II rokECTSlectclcw_terkonlabsemexam
Statistical methods in biology II330zoc
Environmental microbiology115e
Environmental microbiology345zoc
Toxicology215e
Toxicology230zoc
Molecular biology in the judiciary115e
Molecular biology in the judiciary330zoc
Paleobiology130zoc
Paleobiology115zoc
Paleobiology215zoc
Natura 2000 areas215zoc
Natura 2000 areas215zoc
Dyploma work II7120zoc
Dyploma work III10120e
575zoc
1157575zoc
Total:602252401515240

1 - TThe student chooses 5 subjects from the list announced annually by the Dean

Environmental and Molecular Biology first yearECTSlectclcw_terkonlabsemexam
Bioethics230zoc
Planning and financing of research215zoc
English language for biologists - advanced level330zoc
Population human genetics230e
Population human genetics330zoc
Human genetics215e
Human genetics330zoc
Statistical methods in biology I230zoc
Life strategies of organisms215e
Life strategies of organisms215zoc
Molecular methods in ecology and microbiology215zoc
Molecular methods in ecology and microbiology230zoc
Hydrobiology215e
Hydrobiology33030zoc
Ecology of the landscape215zoc
Ecology of the landscape215zoc
Biological invasions215zoc
Biological invasions230zoc
Dyploma seminar I430zoc
Dyploma work I7120zoc
194545zoc
Academic Polish for foreigners2
Total:6019530015030

1 - TThe student chooses 3 subjects from the list announced annually by the Dean

2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

Environmental and Molecular Biology second yearECTSlectclcw_terkonlabsemexam
Statistical methods in biology II330zoc
Environmental microbiology115e
Environmental microbiology345zoc
Toxicology215e
Toxicology230zoc
Molecular biology in the judiciary115e
Molecular biology in the judiciary330zoc
Paleobiology130zoc
Paleobiology115zoc
Paleobiology215zoc
Natura 2000 areas215zoc
Natura 2000 areas215zoc
Dyploma work II7120zoc
Dyploma work III10120e
560zoc
1157575zoc
Total:602102401515240

1 - TThe student chooses 5 subjects from the list announced annually by the Dean

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/