Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Pozostałe studia > Teologia > Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Białystok)

Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Białystok) (WT-SBL-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 6-letnie
Język: polski

Kierunek studiów teologia w swoich założeniach charakteryzuje się zasadą interdyscyplinarności, koncentrującą się na tradycji teologicznej oraz przekazywaniu prawdy pojmowanej integralnie, a więc z uwzględnieniem jej ostatecznego źródła jakim jest Bóg. Społeczny aspekt dotyczy wysiłku zrozumienia miejsca człowieka we współczesnym świecie, zgodnie z wizją aktywnego udziału w życiu społecznym. W ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia podstawowym celem jest edukacja w zakresie teologii ogólnej. Ponieważ koniecznym przygotowaniem do studiów teologicznych jest znajomość szeroko rozumianej problematyki filozoficznej, całość toku studiów można podzielić na edukację filozoficzną i właściwą edukację teologiczną. Pierwsza z nich, która zasadniczo odbywa się podczas pierwszych dwóch lat studiów, ma na celu ukazanie studentowi poszczególnych zagadnień filozoficznych w ramach takich przedmiotów jak: historia filozofii, etyka, filozofia bytu czy ogólna metodologia nauk. Przyswojenie podstawowej wiedzy filozoficznej jest niezbędne do rzetelnego i krytycznego rozwijania myśli teologicznej podczas dalszych lat studiów.

Alumni wyższych seminariów duchownych, prowadzących sześcioletnie studia zgodnie z wymaganiami prawa kościelnego, na podstawie umów o współpracy z Wydziałem Teologicznym UKSW, w związku z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresy uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe ( Dz.U. 1999.63.727. z dnia 1999.07.30) osiągają dodatkowe efekty uczenia się wymagane do podjęcia posługi duchownego w Kościele Katolickim:

Wiedza

 • wykazuje pogłębioną wiedzę z zakresu teologii słowa Bożego i sakramentów
 • przedstawia uporządkowaną, szczegółową, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu teologii pastoralnej i teologii życia duchowego
 • prezentuje uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu liturgii i liturgiki, obrzędowości Kościoła i pobożności ludowej
 • omawia szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa kanonicznego
 • charakteryzuje szczegółowe zagadnienia z zakresu działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, ekumenicznej i charytatywnej Kościoła katolickiego

Umiejętności

 • wylicza ogólne i specjalistyczne zadania duszpasterskie Kościoła katolickiego i omawia sposób ich realizacji
 • przedstawia sposoby przekazywania i popularyzowania wiedzy teologicznej przez posługę duszpasterską i katechetyczną Kościoła katolickiego
 • omawia sposób właściwego sprawowania liturgii i obrzędów Kościoła katolickiego
 • prezentuje samodzielnie przygotowane homilie i inne wystąpienia związane z działalnością duszpasterską
 • podaje przykłady organizowania działalności duszpasterskiej, ekumenicznej, charytatywnej.

Kompetencje społeczne

 • uzasadnia konieczność podejmowania przez całe życie rozwoju osobistego religijno-duchowego i wspomagania innych w tym rozwoju
 • posiada umiejętność adekwatnego wykorzystania różnorodnych form komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej
 • dąży do konsekwentnego poszerzania swoich kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej, poprzez czytanie fachowej literatury, spotkania z ludźmi, uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach
 • posiada umiejętność krytycznego odnalezienia się w ogromie informacji z zakresu komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej oraz wyselekcjonowania informacji wartościowych
 • potrafi biegle nazwać i wskazać wydarzenia i procesy z zakresu komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej o znaczeniu lokalnym oraz światowym, jak również wskazać ich genezę, przebieg i polityczne konsekwencje

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii, i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Absolwent jest przygotowany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Posiada kwalifikacje merytoryczne wraz z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii we wszystkich typach szkół oraz przedszkolach na mocy Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 31.05.2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN z 2016 r., poz. 21) § 1 pkt 2, § 2 pkt 1, a także Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r., poz. 131).

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku teologia zatwierdzone uchwałą nr 112/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Program studiów określono Uchwałą nr 856-2012/2013 Rady Wydziału Teologicznego z dnia 30 września 2013 r. z późniejszymi zmianami.