Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauki o rodzinie > Nauki o rodzinie - studia I stopnia niestacjonarne

Nauki o rodzinie - studia I stopnia niestacjonarne (WSR-NRN-N-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku "nauki o rodzinie" jest zdobycie wiedzy z zakresu następujących obszarów: pedagogiki rodziny, psychologii rodziny, socjologii rodziny, zdrowia rodziny, prawa rodzinnego i teologii rodziny. Praca z rodziną i na rzecz rodziny wymaga wieloaspektowego przygotowania, dlatego niezwykły wymiar interdyscyplinarności kierunku zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie do roli zawodowej.

Na kierunku dostępne są moduły/specjalizacje:

studia I stopnia:

1) asystentura i wsparcie rodziny,

2) opieka nad osobą niesamodzielną i starszą.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w instytucjach publicznych:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • centra usług społecznych,
 • ośrodki adopcyjne,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • domy pomocy społecznej,
 • jednostki specjalistycznego poradnictwa, w tym w poradnie małżeńskie i rodzinne (jako doradca, konsultant),
 • ośrodki wsparcia (środowiskowe domy samopomocy, domy dla samotnych matek i kobiet w ciąży, itd.),
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego),
 • placówki wsparcia dziennego,
 • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Ponadto absolwenci kierunku nauki o rodzinie posiadają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz opiekuna osoby starszej i niesamodzielnej. Absolwenci studiów magisterskich nabywają kwalifikacji do wykonywania takich zawodów jak mediator (po wpisaniu na listę mediatorów), coach czy kurator społeczny.

Absolwenci obu poziomów studiów są poza tym przygotowani do pracy w organizacjach pozarządowych działających na rzecz rodziny oraz innych grup wymagających wsparcia.

Przyjmowanie dokumentów:

Termin od 4 lipca do 22 września lub do wyczerpania limitu miejsc, od poniedziałku do piątku

Miejsce Wydział Studiów nad Rodziną,
ul. Wóycickiego 1/3
01-815 Warszawa
Bud. 23, pok. 214

Godziny 11:00 - 14:00

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent Nauk o rodzinie posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w charakterze asystenta rodziny (Dz.U.2020.0.821 t.j.) oraz specjalisty pracy z rodziną (Dz.U.2020.1876 t.j.), pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych (doradca), kuratora społecznego, pracownika w agendach samorządowych oraz w instytucjach profilaktyki rodzinnej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Nauki o rodzinie zatwierdzone Uchwałą Nr 37/ 2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Studiów nad Rodziną zmienioną Uchwałą Nr 111/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013r.
Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 26/2017 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW z dnia 20 czerwca 2017r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Nauki o rodzinie - I rokECTSwykćwkonlek_nowprsemsemlizal
Wprowadzenie do psychologii318e
Wprowadzenie do pracy socjalnej110zoc
Metodologia badań psychologicznych212zoc
Sztuka komunikacji110zoc
Wybrane zagadnienia z prawa konstytucyjnego i administracyjnego212zoc
Ochrona własności intelektualnej115zoc
Metodologia badań ilościowych - projekt badawczy418zoc
Metodologia badań jakościowych - wywiad biograficzny418zoc
Historia myśli pedagogicznej318e
Rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze316zoc
Zagrożenia współczesnej rodziny212zoc
Ekonomia społeczno-rodzinna212e
Pierwsza pomoc przedmedyczna112zoc
Instytucjonalne wsparcie rodziny w systemie pomocy społecznej318zoc
Bezpieczeństwo grup pierwotnych318zoc
Poradnictwo seksuologiczne210zoc
Wszystkie przedmioty językowe436zoc
Praktyka zawodowa wizytująca120zoc
Przedmioty do wyboru z zakresu nauk socjologicznych16min, 28zoc
Przedmioty do wyboru z zakresu nauk teologicznych2416zoc
Język polski akademicki3
Razem:5263110723620

1 - Do wyboru w semestrze zimowym 2 z 3: Śmierć i umieranie w perspektywie społeczno kulturowej, Socjologia młodzieży, wykład w j. angielskim.

2 - Do wyboru w semestrze letnim 2 z 4: Święci małżonkowie w Kościele, Podstawy bioetyki, Kobiety w Piśmie Świętym, Kościół i sakramenty w życiu rodziny.

3 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Nauki o rodzinie - II rokECTSwykćwkonlek_nowprsemsemlizal
Wprowadzenie do psychologii318e
Wprowadzenie do pracy socjalnej110zoc
Metodologia badań psychologicznych212zoc
Sztuka komunikacji110zoc
Wybrane zagadnienia z prawa konstytucyjnego i administracyjnego212zoc
Ochrona własności intelektualnej115zoc
Metodyka pisania pracy dyplomowej310zoc
Historia myśli pedagogicznej318e
Rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze316zoc
Zagrożenia współczesnej rodziny212zoc
Ekonomia społeczno-rodzinna212e
Pierwsza pomoc przedmedyczna112zoc
Instytucjonalne wsparcie rodziny w systemie pomocy społecznej318zoc
Bezpieczeństwo grup pierwotnych318zoc
Poradnictwo seksuologiczne210zoc
Seminarium licencjackie6101010zoc
Wszystkie przedmioty językowe636e
Praktyka zawodowa specjalizacyjna580zoc
Przedmioty do wyboru z zakresu nauk socjologicznych16min, 28zoc
Przedmioty do wyboru z zakresu nauk teologicznych2416zoc
Razem:5963947236801010

1 - Do wyboru w semestrze zimowym 2 z 3: Śmierć i umieranie w perspektywie społeczno kulturowej, Socjologia młodzieży, wykład w j. angielskim.

2 - Do wyboru w semestrze letnim 2 z 4: Święci małżonkowie w Kościele, Podstawy bioetyki, Kobiety w Piśmie Świętym, Kościół i sakramenty w życiu rodziny.

Nauki o rodzinie - III rokECTSwykćwkonlek_nowprsemsemlizal
Wprowadzenie do psychologii318e
Wprowadzenie do pracy socjalnej110zoc
Metodologia badań psychologicznych212zoc
Sztuka komunikacji110zoc
Wybrane zagadnienia z prawa konstytucyjnego i administracyjnego212zoc
Ochrona własności intelektualnej115zoc
Metodyka pisania pracy dyplomowej310zoc
Historia myśli pedagogicznej318e
Rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze316zoc
Zagrożenia współczesnej rodziny212zoc
Ekonomia społeczno-rodzinna212e
Pierwsza pomoc przedmedyczna112zoc
Instytucjonalne wsparcie rodziny w systemie pomocy społecznej318zoc
Bezpieczeństwo grup pierwotnych318zoc
Poradnictwo seksuologiczne210zoc
Seminarium licencjackie14102010zoc
Przedmioty do wyboru z zakresu nauk socjologicznych16min, 28zoc
Przedmioty do wyboru z zakresu nauk teologicznych2416zoc
Razem:566394722010

1 - Do wyboru w semestrze zimowym 2 z 3: Śmierć i umieranie w perspektywie społeczno kulturowej, Socjologia młodzieży, wykład w j. angielskim.

2 - Do wyboru w semestrze letnim 2 z 4: Święci małżonkowie w Kościele, Podstawy bioetyki, Kobiety w Piśmie Świętym, Kościół i sakramenty w życiu rodziny.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/