Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauki o rodzinie > Nauki o rodzinie - studia I stopnia niestacjonarne

Nauki o rodzinie - studia I stopnia niestacjonarne (WSR-NRN-N-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studenci kierunku nauki o rodzinie uczestniczą w wysokiej jakości procesie edukacji akademickiej. Program studiów opracowany został na podstawie diagnozy zapotrzebowania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i zawiera przedmioty kładące nacisk na aplikacyjny wymiar działań pracy z rodziną. W oparciu o szczegółową analizę rynku pracy wyznaczyliśmy studentom ścieżkę: asystentura rodziny i wsparcie. Dodatkowo nasi studenci mogą dokonać wyboru pomiędzy fakultatywnymi przedmiotami wśród sześciu nauk: pedagogiki rodziny, psychologii rodziny, socjologii rodziny, zdrowia rodziny, prawa rodzinnego i teologii rodziny. W ten sposób łączymy wysokie standardy naukowe (zajęcia są prowadzone przez naukowców z sześciu różnych dziedzin nauki) z umiejętnościami praktycznymi (interdyscyplinarny i aplikacyjny wymiar zajęć) oraz wysokim poziomem kreatywności studentów, którzy dokonują wyboru przedmiotów w trakcie studiów wedle swoich potrzeb i zainteresowań. Tak szerokie spektrum wiedzy i umiejętności gwarantuje naszym absolwentom konkurencyjność na rynku pracy. Nowatorstwo kierunku nauki o rodzinie opiera się na interdyscyplinarności i szerokiej ofercie ścieżek zawodowych dla naszych absolwentów. Zatrudniamy najlepszych specjalistów pracy z rodziną – naukowców oraz praktyków.


Absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się wspieraniem rodziny i dziecka jako:

 1. asystent rodziny,
 2. specjalista pracy z rodziną,
 3. pracownik instytucjonalnych form pieczy zastępczej: placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne,
 4. pracownik ośrodków adopcyjnych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2011 r., nr 149, poz. 887; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, Dz. U. nr 292, poz. 1720). Ponadto Absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej:
 5. regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 6. ośrodkach pomocy społecznej (miejskich i gminnych),
 7. powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 8. domach pomocy społecznej wszystkich typów,
 9. jednostkach specjalistycznego poradnictwa,
 10. ośrodkach interwencji kryzysowej,
 11. specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004, nr 64, poz. 593 z późn. zm.; Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. z 2010 r., nr 125, poz. 842).

  Absolwent kierunku „nauki o rodzinie” jest przygotowany do pracy jako:
 12. mediator  w mediacjach cywilnych, w tym mediacje rodzinne, w Ośrodkach Mediacyjnych (a zgodnie z ich regulacjami wewnętrznymi możliwe jest wpisanie na listę mediatorów),
 13. „stały mediator”, czyli osoba, która została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego (Art. 183 oraz Art. 436 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 1964 r., nr 43, poz. 296).
 14. kurator społeczny (Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r.)

  Absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy jako:
 15. nauczyciel przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie (Art. 9 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz. U. Nr 50, poz. 400, z późn. zm.).

  Absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w podmiotach ekonomii społecznej:
 16. Centrach Aktywności Lokalnej,
 17. Zakładach Aktywizacji Zawodowej,
 18. Centrach Integracji Społecznej,
 19. Klubach Integracji Społecznej (Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz. U. z 2003 r., Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.; Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651, z późn. zm.; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej,  Dz. U. 2012r., Nr 0, poz. 850).

  Ponadto absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w organizacjach pozarządowych (stowarzyszeniach, fundacjach) działających na rzecz rodziny i jej wsparcia oraz w hospicjach. (Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2010, nr 28, poz. 146).

Wiedza

Absolwent:

Wiedza
absolwent zna i rozumie:
zna elementarną terminologię używaną w naukach o rodzinie i rozumie jej źródła
ma podstawową wiedzę o miejscu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach w szczególności z pedagogiką
ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii, teologii katolickiej, katolickiej nauki społecznej i prawa kanonicznego; na bazie w/w zakresów rozumie interakcje pomiędzy rozumem a wiarą
ma podstawową wiedzę na temat małżeństwa i rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych a w szczególności na uwarunkowania pedagogiczne i psychologiczne
zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, teologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności na rzecz małżeństwa i rodziny
ma podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie psychosomatycznym, społecznym
posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych
ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia fizycznego, jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych; zna zasady ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego trybu życia
ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym w odniesieniu do życia małżeńsko-rodzinnego i społecznego
zna rodzaje więzi rodzinnych i społecznych, posiada elementarną wiedzę dotyczącą psychologicznych procesów i mechanizmów komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w małżeństwie i rodzinie, ich prawidłowości i zakłóceń
ma elementarną wiedzę o polityce społecznej, o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie, w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania
zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
ma podstawową wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności formułowaniu problemów badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych
ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, o normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności promałżeńskiej i prorodzinnej
ma elementarną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych w tym szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracy
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej
ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju, edukacji i ustawicznego rozwoju
zna podstawową terminologię z zakresu nauk o rodzinie w wybranym języku obcym
ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych oraz podstaw psychoterapii
ma wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego i ochrony ludzkiego życiaabsolwent zna i rozumie:
 • zna elementarną terminologię używaną w naukach o rodzinie i rozumie jej źródłama podstawową wiedzę o miejscu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach w szczególności z pedagogiką
 • ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii, teologii katolickiej, katolickiej nauki społecznej i prawa kanonicznego; na bazie w/w zakresów rozumie interakcje pomiędzy rozumem a wiarą
 • ma podstawową wiedzę na temat małżeństwa i rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych a w szczególności na uwarunkowania pedagogiczne i psychologiczne
 • zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, teologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności na rzecz małżeństwa i rodzinyma podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie psychosomatycznym, społecznym
 • posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowychma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia fizycznego, jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych; zna zasady ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego trybu życiama wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym w odniesieniu do życia małżeńsko-rodzinnego i społecznego
 • zna rodzaje więzi rodzinnych i społecznych, posiada elementarną wiedzę dotyczącą psychologicznych procesów i mechanizmów komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w małżeństwie i rodzinie, ich prawidłowości i zakłóceńma elementarną wiedzę o polityce społecznej, o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie, w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania
 • zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
 • ma podstawową wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesówma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności formułowaniu problemów badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczychma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, o normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności promałżeńskiej i prorodzinnejma elementarną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych w tym szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracy
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnejma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju, edukacji i ustawicznego rozwojuzna podstawową terminologię z zakresu nauk o rodzinie w wybranym języku obcym
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych oraz podstaw psychoterapii
 • ma wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego i ochrony ludzkiego życia

Umiejętności
absolwent:
 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
 • potrafi, pod kierunkiem opiekuna, po rozpoznawaniu sytuacji rodziny, proponować działania profilaktyczne i pomocowe
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
 • posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT)
 • potrafi posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych
 • posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi  porozumiewać się przy użyciu technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie
 • potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny
 • posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia projektów działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej
 • posiada umiejętność towarzyszenia rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji ochrony zdrowia, a szczególnie w zakresie prokreacji i rodzicielstwa m.in. poprzez nauczanie metod rozpoznawania płodności
 • posiada umiejętność rozpoznawania problemów psychicznych, społecznych i duchowych członków rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcjami, niepełnosprawnością, chorych i ich rodzin
 • posiada umiejętność analizy struktury i funkcji rodziny; rozpoznawania kryzysów w rodzinie, wspierania rodziny w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • posiada umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie
 • potrafi pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny
 • potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie
 • posiada umiejętności w zakresie promocji zdrowia oraz opieki zdrowotnej nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi
 • posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: − potrafi porozumiewać się w wybranym języku obcym, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersacje z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z naukami o rodzinie; − potrafi, na podstawie wyszukanych informacji, napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na tematy ogólne oraz związane z naukami o rodzinie; − potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając swój pogląd na dany temat.
 • potrafi projektować przebieg procesu dydaktycznego i poddać go krytycznej ocenie, mając na uwadze jego uwarunkowania związane z sytuacją edukacyjną. 
 • potrafi analizować własne działania dydaktyczne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji oraz podejmować działania o charakterze innowacji edukacyjnych
Kompetencje społeczne
absolwent:
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego)
 • posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
 • docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych
 • ma świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
 • ma świadomość roli pracy zespołowej w instytucjach zajmujących się służbą rodzinie; potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania; wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań na rzecz małżeństwa i rodziny
 • docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie; jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i wykazuje zdolność do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
 • rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła; potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne w wybranym języku obcym
 • odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki
 • Jest przygotowany do pełnienia roli asystenta rodzinnego, specjalisty pracy z rodziną, pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych, kuratora społecznego, pracownika w instytucjach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, nauczyciela wychowania do życia w rodzinie
 • zdaje sobie sprawę ze znaczenia projektu badań własnych dla opracowania rekomendacji na rzecz optymalizacji funkcjonowania środowiska rodzinnego.
 • jest wrażliwy na potrzeby przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. migrantów oraz osób niepełnosprawnych. 

Wiedzaabsolwent zna i rozumie:zna elementarną terminologię używaną w naukach o rodzinie i rozumie jej źródłama podstawową wiedzę o miejscu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach w szczególności z pedagogikąma podstawową wiedzę z zakresu filozofii, teologii katolickiej, katolickiej nauki społecznej i prawa kanonicznego; na bazie w/w zakresów rozumie interakcje pomiędzy rozumem a wiarąma podstawową wiedzę na temat małżeństwa i rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych a w szczególności na uwarunkowania pedagogiczne i psychologicznezna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, teologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności na rzecz małżeństwa i rodzinyma podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie psychosomatycznym, społecznymposiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowychma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia fizycznego, jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych; zna zasady ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego trybu życiama wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym w odniesieniu do życia małżeńsko-rodzinnego i społecznegozna rodzaje więzi rodzinnych i społecznych, posiada elementarną wiedzę dotyczącą psychologicznych procesów i mechanizmów komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w małżeństwie i rodzinie, ich prawidłowości i zakłóceńma elementarną wiedzę o polityce społecznej, o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie, w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowaniazna podstawowe teorie dotyczące wychowania, ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzącychma podstawową wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesówma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności formułowaniu problemów badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczychma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, o normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności promałżeńskiej i prorodzinnejma elementarną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych w tym szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracyzna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnejma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju, edukacji i ustawicznego rozwojuzna podstawową terminologię z zakresu nauk o rodzinie w wybranym języku obcymma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych oraz podstaw psychoterapiima wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego i ochrony ludzkiego życiaabsolwent zna i rozumie:

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Wiedza zdobyta na kierunku nauki o rodzinie kwalifikuje absolwenta do podjęcia pracy w charakterze asystenta rodziny (Dz.U.2011, Nr 149, poz.887, art.12.1) oraz specjalisty pracy z rodziną (Dz.U.2004 Nr 47, poz.447), pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych (doradca), pracownika wymiaru sprawiedliwości (kurator społeczny), pracownika w agendach samorządowych oraz w instytucjach profilaktyki rodzinnej i w placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych. Absolwent potrafi udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym, a także przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz członkom ich rodzin. Jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku nauki o rodzinie zatwierdzone Uchwałą nr 111/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013r. (zmieniającą Uchwałę Nr 37/ 2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Studiów nad Rodziną w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Studiów nad Rodziną).

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
m - Protokół mieszany
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Kwalifikacja - matura zagraniczna:

Na podstawie uchwały nr 48/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczegółowe informacje na stronie http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/
Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie mogą być przyjęci kandydaciposiadający świadectwo maturalne uzyskane za granicą, które potwierdza, iż dana osoba ma prawodo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, albo też doświadectwa dołączone jest zaświadczenie wystawione przez polski konsulat, szkołę lub władzeoświatowe właściwego kraju, potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studiawyższe w kraju wystawienia świadectwa. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjęci kandydaci posiadający świadectwo maturalne uzyskane za granicą, które potwierdza, iż dana osoba ma prawodo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, albo też do świadectwa dołączone jest zaświadczenie wystawione przez polski konsulat, szkołę lub władze oświatowe właściwego kraju, potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia świadectwa.

Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjęci kandydaci posiadający świadectwo maturalne uzyskane za granicą, które potwierdza, iż dana osoba ma prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, albo też do świadectwa dołączone jest zaświadczenie wystawione przez polski konsulat, szkołę lub władze oświatowe właściwego kraju, potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia świadectwa.