Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika specjalna > Pedagogika specjalna - studia I stopnia niestacjonarne

Pedagogika specjalna - studia I stopnia niestacjonarne (WNP-PSZ-N-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika specjalna zatwierdzone Uchwałą nr 155/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie nr 78/2016/2017 z dnia 31 maja 2017 roku z późn. zm.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
pr - Praktyka
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Pedagogika specjalna III rok Specjalność: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i TyflopedagogikaECTSwykćwkonprsemwarzal
Psychologia rozwojowa i osobowości415e
Psychologia rozwojowa i osobowości315zoc
Metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki28zoc
Psychologia kliniczna315e
Metodyka kształcenia zintegrowanego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim215zoc
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej215zoc
Podstawy diagnostyki psychopedagogicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi215zoc
Techniki brajlowskie II215zoc
Metodyka kształcenia zintegrowanego dzieci z dysfunkcją wzroku (II)215zoc
Metodyka nauczania orientacji przestrzennej osób z dysfunkcją wzroku222zoc
Metodyka pracy indywidualnej z dziećmi z dysfunkcją wzroku315zoc
Metodyka kształcenia zintegrowanego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym315zoc
Technologie wspomagające i adaptacja materiałów dydaktycznych w edukacji osób niewidomych i słabowidzących28zoc
Potrzeby rehabilitacyjne osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością18e
Gerontologia społeczna18zoc
Podstawy prawne w pedagogice specjalnej18zoc
Praktyka dyplomowa460 lub *zoc
Seminarium - pedagogika 3 rok - niestacjonarne1230
Warsztat pedagogiczny - pedagogika - 3 rok - niestacjonarne860
Razem:5938106683060

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/