Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filozofia > Filozofia - studia II stopnia stacjonarne

Filozofia - studia II stopnia stacjonarne (WF-FI-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

W Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW prowadzone są stacjonarne studia II stopnia (magisterskie - dwuletnie) na kierunku: Filozofia. Działalność dydaktyczno-naukowa prowadzona jest w 4 sekcjach: 1) metafizyka i historia filozofii; 2) filozofia nauki; 3) etyka więzi międzyludzkich; 4) filozofia kultury, religii i polityki. Dla studentów, którzy wyróżniają się zaangażowaniem i wybitnymi wynikami oraz wyrażają zainteresowanie przyszłą pracą naukową opracowana została Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych (AŚSF). Celem jej jest wprowadzanie studentów w arkana pracy naukowej, realizacja wspólnie z pracownikami naukowymi projektów badawczych, publikowanie prac naukowych.


WIEDZA
Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie podstaw wykształcenia filozoficznego (historii filozofii, logiki, ontologii/metafizyki/teorii bytu, epistemologii/teorii poznania, filozofii nauki oraz etyki). Stosownie do wybranej specjalności ma możliwość poznania konkretnych tradycji, koncepcji i szczegółowych zagadnień filozoficznych.


UMIEJĘTNOŚCI
Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w zakresie samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji tekstów filozoficznych, rozumienia i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także twórczego i krytycznego myślenia. Ma możliwość nabycia umiejętności prowadzenia samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych, tworzenia własnego obrazu świata oraz identyfikowania i analizowania problemów i wyzwań współczesności.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodach, które wymagają kreatywnego myślenia oraz do prowadzenia zajęć z etyki i edukacji filozoficznej w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Wyróżniający się absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podjęcia pracy badawczej w zakresie filozofii.
Instytut Filozofii w pełni wdrożył Europejski System Transferu Punktów (ECTS), a także podjął współpracę międzyuczelnianą w zakresie programów MOST i SOCRATES/ERASMUS.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest merytorycznie przygotowany do podjęcia pracy badawczej i dydaktycznej w instytucjach akademickich, do prowadzenia zajęć z propedeutyki filozofii i etyki w szkole - po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami lub do podjęcia pracy w innych instytucjach, wymagających kreatywnego i krytycznego myślenia.

Warunki przyjęcia

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku FILOZOFIA II stopnia zatwierdzone uchwałą nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26.04.2012 . Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 3/9/2013 Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z dnia 2013-09-12

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
konf - Konferencja
proj - Projekt
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Filozofia nauki II stopień I rokECTSwykćwkonfprojsemzal
Filozofia nauki z ćwiczeniami 15e
Filozofia nauki z ćwiczeniami 25e
Metodologia nauk filozoficznych 13e
Metodologia nauk filozoficznych 23e
Wszystkie seminaria magisterskie – stopień II116120
Wszystkie seminaria przedmiotowe - stopień II212120
Wszystkie wykłady monograficzne – stopień II316120 lub 90
Razem:60240

1 - należy wybrać seminarium magisterskie z własnej specjalności (modułu) a drugie dowolne ; praca magisterska powinna być pisana na seminarium magisterskim z własnego modułu

2 - należy wybrać jedno seminarium przedmiotowe z własnej specjalności (modułu) a drugie dowolne

3 - należy wybrać 4 wykłady monograficzne w j.polskim lub 2 wykłady monograficzne w j.polskim i 1 w j. obcym; co najmniej 2 wykłady powinny zostać wybrane z grupy wykładów monograficznych dla modułu

Filozofia nauki II stopień II rokECTSwykćwkonfprojsemzal
Pisanie pracy magisterskiej i egzamin magisterski22e
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych16
Wszystkie seminaria magisterskie – stopień II2868
Wszystkie translatoria z języka nowożytnego - stopień II3430
Wszystkie wykłady monograficzne – stopień II420150 lub 120
Razem:603068

1 - mogą być realizowane na pierwszym lub drugim roku

2 - wraz z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego (konsultacje) - konsultacje stanowią część seminarium magisterskiego, na którym pisana jest praca dyplomowa i są realizowane w 2 semestrze II roku studiów (ich zaliczenie jest wymagane do zaliczenia seminarium magisterskiego w 2 semstrze II roku studiów); seminarium magisterskie powinno być kontynuacją seminarium magisterskiego z własnego modułu z I roku

3 - mogą być realizowane na pierwszym lub drugim roku

4 - należy wybrać 5 wykładów monograficznych w j.polskim lub 3 wykłady monograficzne w j. polskim i 1 wykład monograficzny w j.obcym; co najmniej 2 wykłady monograficzne muszą być wybrane z grupy wykładów monograficznych dla modułu (specjalności)

Etyka więzi międzyludzkich II stopień I rokECTSwykćwkonfprojsemzal
Etyka życia społecznego z ćwiczeniami 15e
Etyka życia społecznego z ćwiczeniami 25e
Współczesne nurty filozofii prawa 13e
Współczesne nurty filozofii prawa 23e
Wszystkie seminaria magisterskie – stopień II116120
Wszystkie seminaria przedmiotowe - stopień II212120
Wszystkie wykłady monograficzne – stopień II316120 lub 90
Razem:60120120

1 - należy wybrać seminarium magisterskie z własnej specjalności (modułu) a drugie dowolne ; praca magisterska powinna być pisana na seminarium magisterskim z własnego modułu

2 - należy wybrać jedno seminarium przedmiotowe z własnej specjalności (modułu) a drugie dowolne

3 - należy wybrać 4 wykłady monograficzne w j.polskim lub 2 wykłady monograficzne w j.polskim i 1 w j. obcym; co najmniej 2 wykłady powinny zostać wybrane z grupy wykładów monograficznych dla modułu

Etyka więzi międzyludzkich II stopień II rokECTSwykćwkonfprojsemzal
Pisanie pracy magisterskiej i egzamin magisterski22e
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych16
Wszystkie seminaria magisterskie – stopień II2868
Wszystkie translatoria z języka nowożytnego - stopień II1430
Wszystkie wykłady monograficzne – stopień II320150 lub 120
Razem:603068

1 - mogą być realizowane na pierwszym lub drugim roku

2 - wraz z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego (konsultacje) - konsultacje stanowią część seminarium magisterskiego, na którym pisana jest praca dyplomowa i są realizowane w 2 semestrze II roku studiów (ich zaliczenie jest wymagane do zaliczenia seminarium magisterskiego w 2 semstrze II roku studiów); seminarium magisterskie powinno być kontynuacją seminarium magisterskiego z własnego modułu z I roku

3 - należy wybrać 5 wykładów monograficznych w j.polskim lub 3 wykłady monograficzne w j. polskim i 1 wykład monograficzny w j.obcym; co najmniej 2 wykłady monograficzne muszą być wybrane z grupy wykładów monograficznych dla modułu (specjalności)

Filozofia kultury, religii i polityki II stopień I rokECTSwykćwkonfprojsemzal
Filozofia polityki z ćwiczeniami 15e
Filozofia polityki z ćwiczeniami 25e
Filozoficzne przyczyny współczesnego ateizmu 13e
Filozoficzne przyczyny współczesnego ateizmu 23e
Wszystkie seminaria magisterskie – stopień II116120
Wszystkie seminaria przedmiotowe - stopień II212120
Wszystkie wykłady monograficzne – stopień II316120 lub 90
Razem:60120120

1 - należy wybrać seminarium magisterskie z własnej specjalności (modułu) a drugie dowolne ; praca magisterska powinna być pisana na seminarium magisterskim z własnego modułu

2 - należy wybrać jedno seminarium przedmiotowe z własnej specjalności (modułu) a drugie dowolne

3 - należy wybrać 4 wykłady monograficzne w j.polskim lub 2 wykłady monograficzne w j.polskim i 1 w j. obcym; co najmniej 2 wykłady powinny zostać wybrane z grupy wykładów monograficznych dla modułu

Filozofia kultury, religii i polityki II stopień II rokECTSwykćwkonfprojsemzal
Pisanie pracy magisterskiej i egzamin magisterski22e
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych16
Wszystkie seminaria magisterskie – stopień II2868
Wszystkie translatoria z języka nowożytnego - stopień II1430
Wszystkie wykłady monograficzne – stopień II320150 lub 120
Razem:603068

1 - mogą być realizowane na pierwszym lub drugim roku

2 - wraz z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego (konsultacje) - konsultacje stanowią część seminarium magisterskiego, na którym pisana jest praca dyplomowa i są realizowane w 2 semestrze II roku studiów (ich zaliczenie jest wymagane do zaliczenia seminarium magisterskiego w 2 semstrze II roku studiów); seminarium magisterskie powinno być kontynuacją seminarium magisterskiego z własnego modułu z I roku

3 - należy wybrać 5 wykładów monograficznych w j.polskim lub 3 wykłady monograficzne w j. polskim i 1 wykład monograficzny w j.obcym; co najmniej 2 wykłady monograficzne muszą być wybrane z grupy wykładów monograficznych dla modułu (specjalności)

Metafizyka i Historia Filozofii II stopień I rokECTSwykćwkonfprojsemzal
Filozoficzne koncepcje człowieka z ćwiczeniami 15e
Filozoficzne koncepcje człowieka z ćwiczeniami 25e
Współczesne problemy metafizyki i ontologii 13e
Współczesne problemy metafizyki i ontologii 23e
Wszystkie seminaria magisterskie – stopień II116120
Wszystkie seminaria przedmiotowe - stopień II212120
Wszystkie wykłady monograficzne – stopień II316120 lub 90
Razem:60120120

1 - pl}należy wybrać seminarium magisterskie z własnej specjalności (modułu) a drugie dowolne ; praca magisterska powinna być pisana na seminarium magisterskim z własnego modułu{/pl}

2 - należy wybrać jedno seminarium przedmiotowe z własnej specjalności (modułu) a drugie dowolne

3 - należy wybrać 4 wykłady monograficzne w j.polskim lub 2 wykłady monograficzne w j.polskim i 1 w j. obcym; co najmniej 2 wykłady powinny zostać wybrane z grupy wykładów monograficznych dla modułu

Metafizyka i Historia Filozofii II stopień II rokECTSwykćwkonfprojsemzal
Pisanie pracy magisterskiej i egzamin magisterski22e
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych16
Wszystkie seminaria magisterskie – stopień II2868
Wszystkie translatoria z języka nowożytnego - stopień II1430
Wszystkie wykłady monograficzne – stopień II320150 lub 120
Razem:603068

1 - mogą być realizowane na pierwszym lub drugim roku

2 - wraz z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego (konsultacje) - konsultacje stanowią część seminarium magisterskiego, na którym pisana jest praca dyplomowa i są realizowane w 2 semestrze II roku studiów (ich zaliczenie jest wymagane do zaliczenia seminarium magisterskiego w 2 semstrze II roku studiów); seminarium magisterskie powinno być kontynuacją seminarium magisterskiego z własnego modułu z I roku

3 - należy wybrać 5 wykładów monograficznych w j.polskim lub 3 wykłady monograficzne w j. polskim i 1 wykład monograficzny w j.obcym; co najmniej 2 wykłady monograficzne muszą być wybrane z grupy wykładów monograficznych dla modułu (specjalności)

Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych II stopień I rokECTSwykćwkonfprojsemzal
Aplikacja o dofinansowanie projektu badawczego3*zoc
Udział w konferencji naukowej z referatem - II stopień3*zoc
Przedmioty uzgodnione z opiekunem naukowym dla AŚSF - rok 1 - stopień II124
Zajęcia w językach obcych - Filozofia2830
Wszystkie seminaria magisterskie – stopień II3860
Wszystkie wykłady monograficzne w języku polskim860
Razem:549060

1 - do 30% ECTS (max. 8 ECTS) może być realizowane poza Instytutem Filozofii

2 - muszą być zrealizowane w Instytucie Filozofii

3 - uzgodnione z opiekunem naukowym; musi być zrealizowane w Instytucie Filozofii

Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych II stopień II rokECTSwykćwkonfprojsemzal
Przygotowanie tekstu naukowego do publikacji - II stopień6*zoc
Pisanie pracy magisterskiej i egzamin magisterski22e
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych16
Przedmioty uzgodnione z opiekunem naukowym dla AŚSF - rok 2 - stopień II212
Zajęcia w językach obcych - Filozofia3830
Wszystkie seminaria magisterskie – stopień II4860
Wszystkie translatoria z języka nowożytnego - stopień II1430
Razem:66303060

1 - mogą być zrealizowane na pierwszym lub drugim roku

2 - do 30% ECTS (max. 4 ECTS) może być realizowane poza Instytutem Filozofii

3 - muszą być zrealizowane w Instytucie Filozofii

4 - uzgodnione z opiekunem naukowym; musi być zrealizowane w Instytucie Filozofii

Kwalifikacja:

Studia stacjonarne drugiego stopnia sa przeznaczone dla osób posiadajacych dyplom licencjata,
magistra, inyniera lub równorzedny.

Studia stacjonarne drugiego stopnia sa przeznaczone dla osób posiadajacych dyplom licencjata,magistra, inyniera lub równorzedny.


Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:


W = s*20
gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.
Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kwalifikacja - studia równoległe:

UWAGA: Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na drugi kierunek studiów [dawniej: studia równoległe] i z przeniesienia [z innej uczelni, innego kierunku lub studiów niestacjonarnych], którzy chcą podjąć studia od I rokurejestrują się w systemie IRK> i przechodzą pełną procedurę rekrutacyjną zgodnie z harmonogramem rekrutacji!