Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filozofia > Filozofia - studia II stopnia stacjonarne

Filozofia - studia II stopnia stacjonarne (WF-FI-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

W Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW prowadzone są stacjonarne studia II stopnia (magisterskie - dwuletnie) na kierunku: Filozofia.

Studia II stopnia dają możliwość poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu filozofii, w ramach realizacji jednego z czterech profili: 1) „Filozofia kultury, religii i polityki”; 2) „Etyka więzi międzyludzkich”; 3) „Philosophy and Culture of East-Central Europe. Experience and Thought” (profil w j. angielskim); 4) Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania dzięki wyborowi jednego z profili, w skład których wchodzą zajęcia obowiązkowe dostosowane do nich tematycznie (wykład wiodący z ćwiczeniami, wykład pomocniczy i seminarium tematyczne) oraz seminaria dyplomowe (magisterskie) i wykłady monograficzne. Oprócz tego wszyscy studenci realizują translatorium tekstów filozoficznych z języka nowożytnego i przedmioty ogólnouczelniane. Elementem programu studiów są także nieobowiązkowe praktyki zawodowe. Studenci mogą także odbyć przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uprawniające do nauki etyki i filozofii w szkole podstawowej i/lub ponadpodstawowej. Dla studentów, którzy wyróżniają się zaangażowaniem i wybitnymi wynikami oraz wyrażają zainteresowanie przyszłą pracą naukową opracowana została Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych (AŚSF). Celem jej jest wprowadzanie studentów w arkana pracy naukowej, realizacja wspólnie z pracownikami naukowymi projektów badawczych, publikowanie prac naukowych. Program AŚSF na II stopniu studiów zawiera dodatkowe elementy, takie jak: przedmioty uzgodnione z opiekunem naukowym, udział w konferencji naukowej z referatem, przygotowanie i złożenie aplikacji o uzyskanie zewnętrznego finansowania projektu badawczego oraz przygotowanie pod opieką wybranego pracownika IF tekstu naukowego do publikacji. Zasady kwalifikacji na AŚSF określają tryb przyjęcia studentów na II stopniu studiów oraz weryfikacji i rozliczenia dodatkowych wymagań.

WIEDZA Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie podstaw wykształcenia filozoficznego (historii filozofii, logiki, ontologii/metafizyki/teorii bytu, epistemologii/teorii poznania, filozofii nauki oraz etyki). Stosownie do wybranej specjalności ma możliwość poznania konkretnych tradycji, koncepcji i szczegółowych zagadnień filozoficznych.

UMIEJĘTNOŚCI Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w zakresie samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji tekstów filozoficznych, rozumienia i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także twórczego i krytycznego myślenia. Ma możliwość nabycia umiejętności prowadzenia samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych, tworzenia własnego obrazu świata oraz identyfikowania i analizowania problemów i wyzwań współczesności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodach, które wymagają kreatywnego myślenia oraz do prowadzenia zajęć z etyki i edukacji filozoficznej w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Wyróżniający się absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podjęcia pracy badawczej w zakresie filozofii. Instytut Filozofii w pełni wdrożył Europejski System Transferu Punktów (ECTS), a także podjął współpracę międzyuczelnianą w zakresie programów MOST i SOCRATES/ERASMUS.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej: www.wfch.uksw.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest merytorycznie przygotowany do podjęcia pracy badawczej i dydaktycznej w instytucjach akademickich, do prowadzenia zajęć z propedeutyki filozofii i etyki w szkole - po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami lub do podjęcia pracy w innych instytucjach, wymagających kreatywnego i krytycznego myślenia.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku FILOZOFIA II stopnia zatwierdzone uchwałą nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26.04.2012 . Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 3/9/2013 Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z dnia 2013-09-12

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Philosophy and Culture of East-Central Europe – Experience and Thought - 1st yearECTSwykćwkonsemzal
Experience and thought of Central and Eastern Europe, part 1 (with classes)1103030e
Experience and thought of Central and Eastern Europe, part 2 (with classes)2103030e
Monographic lectures for PCE-CE31260e
Polish culture and thought444zoc
Texts analysis classes5430zoc
Thematic seminar61260zoc
MA Seminar7860zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych863030zoc
Razem:661509430120

1 - Specific topics will be proposed every year/semester

2 - Specific topics will be proposed every year/semester

3 - Two different monographic lectures

4 - Activities involving visits to various cultural centers (museums, exhibitions, monuments, etc.)

5 - Reading, analysis and discussion of selected philosophical texts

6 - Seminar on a proposed topic

7 - Master’s degree seminar

8 - Other subjects to choose from general lectures/classes offered at university - 1st or 2nd year of study

Philosophy and Culture of East-Central Europe – Experience and Thought - 2nd yearECTSwykćwkonsemzal
Monographic lectures for PCE-CE11260e
Polish culture and thought2430zoc
Texts analysis classes3430zoc
MA Seminar4864zoc
MA paper individual preparation and MA exam26e
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych563030zoc
Razem:6090603064

1 - Two different monographic lectures

2 - Activities involving visits to various cultural centers (museums, exhibitions, monuments, etc.)

3 - Reading, analysis and discussion of selected philosophical texts

4 - Master’s degree seminar + 4 hours of individual consultations before MA exam

5 - Other subjects to choose from general lectures/classes offered at university - 1st or 2nd year of study

Kwalifikacja:

Studia stacjonarne drugiego stopnia sa przeznaczone dla osób posiadajacych dyplom licencjata,
magistra, inyniera lub równorzedny.

Studia stacjonarne drugiego stopnia sa przeznaczone dla osób posiadajacych dyplom licencjata,magistra, inyniera lub równorzedny.


Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:


W = s*20
gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.
Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne z dyplomem zagranicznym ukończenia studiów wyższych przystępują do rozmowy kompetencyjnej. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Rozmowę przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób.

Kwalifikacja - studia równoległe:

UWAGA: Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na drugi kierunek studiów [dawniej: studia równoległe] i z przeniesienia [z innej uczelni, innego kierunku lub studiów niestacjonarnych], którzy chcą podjąć studia od I rokurejestrują się w systemie IRK> i przechodzą pełną procedurę rekrutacyjną zgodnie z harmonogramem rekrutacji!