Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia - studia I stopnia niestacjonarne - profil praktyczny

Ekonomia - studia I stopnia niestacjonarne - profil praktyczny (WSE-EKN-P-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku ekonomia jest zdobycie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw  mikro - i makro-ekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz umiejętnościwykorzystania narządzi warsztatu ekonomisty i finansisty, jak również doprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kierunek ekonomia prowadzony jest na profilu praktycznym. W związku z tym program dostosowany jest do aktualnych wymagań pracodawcówa oparty jest na fundamentach podstawowych zasad godności osoby ludzkiej, solidarności i pomocniczości.
Program rozszerzony jest o przedmioty z obszaru prawa, zarządzania oraz nauk społecznych, niezbędnychw pracy ekonomisty. Ze względu na praktyczny profil kierunku,na 4 semestrze przewidziano realizację praktykw wymiarze 720 godz.

Na kierunku dostępne są moduły specjalizacyjne:

  • Rachunkowość i zarządzanie finansami
  • Gospodarowanie zasobami organizacji.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach i innych instytucji społeczno-ekonomicznych – są przygotowani do podjęcia pracy w sektorze finansowym (bankach i innych instytucjach finansowych oraz ubezpieczeniowych), w administracji centralnej i lokalnej, w organizacjach non-profit o charakterze ekonomicznym bądź finansowym, a także w ośrodkach badawczych zajmujących się analizami i prognozami ekonomicznymi. Są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Czesne za rok wynosi 6000,00 zł.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Ekonomia studia I stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 125/2017 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2017 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 341/2017 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 11 grudnia 2017 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Ekonomia I rokECTSwykćwkonlablekprsemlizal
Mikroekonomia71616e
Zastosowanie matematyki w ekonomii71616e
Przedsiębiorczość316zoc
Podstawy prawa216zoc
Historia gospodarcza216e
Technologie informacyjno-komunikacyjne31616zoc
Język angielski21616zoc
Makroekonomia71616e
Statystyka opisowa6161616e
Podstawy zarządzania61616e
Podstawy rachunkowości61616e
Kompetencje menedżerskie31616zoc
Zamówienia publiczne316zoc
Podstawy teorii argumentacji516zoc
Język angielski43216zoc
Język polski akademicki1
Razem:66144160484832

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Ekonomia III rokECTSwykćwkonlablekprsemlizal
Seminarium832zoc
Historia myśli ekonomicznej316e
Polityka innowacyjna przedsiębiorstwa316e
Przedmioty do wyboru ekonomia niestacjonarna11148zoc
Zajęcia specjalnościowe22416880zoc
Razem:499688032

1 - Student wybiera 2 wykłady monograficzne w języku polskim i 1 po angielsku

2 - Student wybiera 1 z 2 modułów specjalnościowych: Rachunkowość i zarządzanie finansami, Gospodarowanie zasobami organizacji

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/