Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia - studia I stopnia niestacjonarne - profil praktyczny

Ekonomia - studia I stopnia niestacjonarne - profil praktyczny (WSE-EKN-P-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku ekonomia jest zdobycie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw  mikro - i makro-ekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz umiejętnościwykorzystania narządzi warsztatu ekonomisty i finansisty, jak również doprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kierunek ekonomia prowadzony jest na profilu praktycznym. W związku z tym program dostosowany jest do aktualnych wymagań pracodawcówa oparty jest na fundamentach podstawowych zasad godności osoby ludzkiej, solidarności i pomocniczości.
Program rozszerzony jest o przedmioty z obszaru prawa, zarządzania oraz nauk społecznych, niezbędnychw pracy ekonomisty. Ze względu na praktyczny profil kierunku,na 4 semestrze przewidziano realizację praktykw wymiarze 720 godz.

Na kierunku dostępne są moduły specjalizacyjne:

  • Rachunkowość i zarządzanie finansami
  • Gospodarowanie zasobami organizacji.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach i innych instytucji społeczno-ekonomicznych – są przygotowani do podjęcia pracy w sektorze finansowym (bankach i innych instytucjach finansowych oraz ubezpieczeniowych), w administracji centralnej i lokalnej, w organizacjach non-profit o charakterze ekonomicznym bądź finansowym, a także w ośrodkach badawczych zajmujących się analizami i prognozami ekonomicznymi. Są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Czesne za rok wynosi 6000,00 zł.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Ekonomia studia I stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 125/2017 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2017 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 341/2017 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 11 grudnia 2017 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk3 - Wykład 3
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Ekonomia I rokECTSwykwyk3ćwkonlablek_nowlekprsemsemlizal
Mikroekonomia71616e
Zastosowanie matematyki w ekonomii71616e
Przedsiębiorczość316zoc
Podstawy prawa216zoc
Historia gospodarcza21616e
Technologie informacyjno-komunikacyjne31616zoc
Język angielski2161632zoc
Makroekonomia71616e
Statystyka opisowa6161616e
Podstawy zarządzania61616e
Podstawy rachunkowości61616e
Kompetencje menedżerskie31616zoc
Zamówienia publiczne316zoc
Podstawy teorii argumentacji516zoc
Język angielski4321632zoc
Język polski akademicki1
Razem:661441616048483264

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Ekonomia II rokECTSwykwyk3ćwkonlablek_nowlekprsemsemlizal
Ekonomia menedżerska616 lub 816e
Finanse publiczne61616e
Podstawy logistyki316zoc
Rynki finansowe61616e
Analiza finansowa416zoc
Ochrona własności intelektualnej18 lub 10zoc
Praktyki studenckie20600 lub 720zoc
Język angielski432 lub 1616zoc
Przedmioty do wyboru ekonomia niestacjonarna316zoc
Razem:5348483216
Ekonomia III rokECTSwykwyk3ćwkonlablek_nowlekprsemsemlizal
Seminarium81632zoc
Historia myśli ekonomicznej16e
Polityka innowacyjna przedsiębiorstwa16e
Przedmioty do wyboru ekonomia niestacjonarna11148zoc
Zajęcia specjalnościowe22416880zoc
Razem:43968801632

1 - Student wybiera 2 wykłady monograficzne w języku polskim i 1 po angielsku

2 - Student wybiera 1 z 2 modułów specjalnościowych: Rachunkowość i zarządzanie finansami, Gospodarowanie zasobami organizacji

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/