Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo wewnętrzne > Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia niestacjonarne (WS-POZ-BW-N-2)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają być osobami dojrzałymi do podjęcia działalności zawodowej i publicznej, zarówno pod względem profesjonalnym, jak i pod względem wzorowej postawy moralnej. Mają być osobami, które zachowując i doceniając własną tożsamość, byłyby jednocześnie otwarte na świat i zmiany w nim zachodzące. Mają oni stanowić nowe elity intelektualne narodu i państwa, być propagatorami nowych idei i wzorców życia społecznego, jednocześnie respektującymi wartości humanistyczne, chrześcijańskie, patriotyczne i demokratyczne oraz być gotowymi do podjęcia odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy obszarowo należącej do dziedziny nauk społecznych, obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede wszystkim na poznanie politycznych struktur organizacyjnych oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależności podsystemów, w których funkcjonuje człowiek.

Wiedza z zakresu różnych dyscyplin naukowych (której głównym komponentem są nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie, a także m.in. nauki prawne, nauki socjologiczne oraz historia) zapewnia wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Absolwenci otrzymują także praktyczne przygotowanie w zakresie sporządzania analiz, prognoz oraz przeprowadzania symulacji zdarzeń. Uczą się analizować systemy, procesy i zjawiska, identyfikować dysfunkcje i zagrożenia oraz dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania.

Uzyskane w procesie kształcenia wiedza, umiejętności i kompetencje dają absolwentowi kwalifikacje umożliwiające staranie się o zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo), a także w organizacjach gospodarczych.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych (politologia, prawo, socjologia, historia) oraz pogłebioną specjalistyczną wiedzę ukierunkowaną na problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Został wszechstronnie przygotowany do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Absolwent otrzymał praktyczne przygotowanie w zakresie sporządzania analiz, prognoz oraz przeprowadzania symulacji zdarzeń. Potrafi identyfikować zagrożenia oraz dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji kryzysowych strategie działania. Jest przygotowany teoretycznie do pracy w administracji publicznej, szczególnie w organach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w państwie, a także w organizacjach gospodarczych.

Warunki przyjęcia

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia zatwierdzone uchwałą nr 56/2016 Senatu UKSW z dnia 21 kwietnia 2016 r. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 139/16 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie
zatwierdzenia programu studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne II stopnia.

Kwalifikacja:

Dokumentem wymaganym na studia I stopnia i jednolite magisterskie jest świadectwo dojrzałości (matura). Dokumentem wymaganym na studia II stopnia jest dyplom (licencjata / inżyniera / magistra).