Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo wewnętrzne > Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia niestacjonarne (WS-POZ-BW-N-2)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają być osobami dojrzałymi do podjęcia działalności zawodowej i publicznej,

zarówno pod względem profesjonalnym, jak i pod względem wzorowej postawy moralnej. Mają być osobami, które zachowując i

doceniając własną tożsamość, byłyby jednocześnie otwarte na świat i zmiany w nim zachodzące. Mają oni stanowić nowe elity

intelektualne narodu i państwa, być propagatorami nowych idei i wzorców życia społecznego, jednocześnie respektującymi wartości

humanistyczne, chrześcijańskie, patriotyczne i demokratyczne oraz być gotowymi do podjęcia odpowiedzialności za losy społeczeństwa i

państwa.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy obszarowo należącej do dziedziny nauk

społecznych, obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede

wszystkim na poznanie politycznych struktur organizacyjnych oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależności

podsystemów, w których funkcjonuje człowiek.

Wiedza z zakresu różnych dyscyplin naukowych (której głównym komponentem są nauki o polityce i administracji oraz nauki o

bezpieczeństwie, a także m.in. nauki prawne, nauki socjologiczne oraz historia) zapewnia wszechstronne przygotowanie do działania w

dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Absolwenci otrzymują także praktyczne przygotowanie w zakresie sporządzania analiz,

prognoz oraz przeprowadzania symulacji zdarzeń. Uczą się analizować systemy, procesy i zjawiska, identy fikować dysfunkcje i
zagrożenia oraz dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania.
Uzyskane w procesie kształcenia wiedza, umiejętności i kompetencje dają absolwentowi kwalifikacje umożliwiające staranie się o
zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo), a także w organizacjach gospodarczych.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych (politologia, prawo, socjologia, historia) oraz pogłebioną specjalistyczną wiedzę ukierunkowaną na problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Został wszechstronnie przygotowany do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Absolwent otrzymał praktyczne przygotowanie w zakresie sporządzania analiz, prognoz oraz przeprowadzania symulacji zdarzeń. Potrafi identyfikować zagrożenia oraz dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji kryzysowych strategie działania. Jest przygotowany teoretycznie do pracy w administracji publicznej, szczególnie w organach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w państwie, a także w organizacjach gospodarczych.

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 184/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 184/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Bezpieczeństwo wewnętrzne I rokECTSwykćwsemzal
Metodologia badań społecznych nad bezpieczeństwem524zoc
Postępowanie karne424e
Kryminalistyka - poziom zaawansowany424e
Percepcja zagrożeń społecznych312zoc
Historia instytucji państwowych do XIX wieku212zoc
Życie polityczne we współczesnej Polsce324e
Seminarium magisterskie412zoc
Metodologia badań społecznych nad bezpieczeństwem424e
Przestępczość gospodarcza312zoc
Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni212e
Moduł I: Bezpieczeństwo publiczne: Strategie komunikowania w sytuacjach zagrożeń624zoc
Moduł II: Bezpieczeństwo międzynarodowe: Nowa geopolityka XXI wieku624zoc
Historia instytucji państwowych w XIX i XX wieku224e
Translatorium: Język angielski312zoc
Seminarium magisterskie424zoc
Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu dyscyplin: nauki o polityce i administracji lub nauki o bezpieczeństwie1524zoc
Język polski akademicki2
Razem:602403636

1 - Wykaz przedmiotów corocznie podawany przez Dziekana

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rokECTSwykćwsemzal
Teorie społeczne w badaniach nad bezpieczeństwem424e
Szacowanie ryzyka312zoc
Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa312e
Strategie zapobiegania przestępczości312zoc
Moduł III: Bezpieczeństwo personalne: Uwarunkowania prawne i działalność instytucji państowwych w zakresie bezpieczeństwa jednostki524zoc
Translatorium: Język angielski312zoc
Seminarium magisterskie624zoc
Prognozowanie i symulacje w naukach społecznych824zoc
Negocjacje412zoc
Seminarium magisterskie1224e
Zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych 1624zoc
Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu dyscyplin: nauki o polityce i administracji lub nauki o bezpieczeństwie1724zoc
Razem:641446024

1 - Wykaz przedmiotów corocznie podawany przez Dziekana

Kwalifikacja:

Dokumentem wymaganym na studia I stopnia i jednolite magisterskie jest świadectwo dojrzałości (matura). Dokumentem wymaganym na studia II stopnia jest dyplom (licencjata / inżyniera / magistra).