Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo wewnętrzne > Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia niestacjonarne (WS-POZ-BW-N-2)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunkubezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia jest zapewnienie studentom możliwości zdobycia rozszerzonej wiedzy obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, pozwalającej na pogłębione poznanie struktur organizacyjnych państwa oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależności podsystemów, w których funkcjonuje człowiek.

Na studiach II stopnia studenci nabywają wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych (której głównym komponentem są nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie). Absolwenci potrafią analizować systemy, procesy i zjawiska, identyfikować dysfunkcje i zagrożenia oraz dobierać odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania. Otrzymują także teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie opracowywania prognoz oraz symulacji. Dzięki temu uzyskują gruntowne i wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne obejmuje zajęcia obligatoryjne (w tym zajęcia zmienne w ramach trzech modułów: bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo międzynarodowe, współczesne systemy polityczne – zmiany i wyzwania) oraz zajęcia do wyboru. Oferta zajęć modułowych oraz zajęć do wyboru w danym roku akademickim determinowana jest przez zachodzące zmiany i tendencje widoczne w przestrzeni społeczno-politycznej). Ponadto studenci w ramach programu realizują translatorium z języka angielskiego oraz zajęcia z zakresu dziedziny nauk humanistycznych.

Po ukończeniu studiów absolwent może starać się o zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo), a także w organizacjach gospodarczych.

Czesne za rok wynosi 4 500,00 zł. 

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 56/2016 Senatu UKSW z dnia 21 kwietnia 2016 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Bezpieczeństwo wewnętrzne I rokECTSwykćwsemsem_mgrzal
Metodologia badań społecznych nad bezpieczeństwem24zoc
Postępowanie karne324e
Kryminalistyka - poziom zaawansowany324e
Percepcja zagrożeń społecznych312zoc
Historia instytucji państwowych do XIX wieku212zoc
Życie polityczne we współczesnej Polsce324e
Seminarium magisterskie41212zoc
Metodologia badań społecznych nad bezpieczeństwem24e
Przestępczość gospodarcza312zoc
Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni212e
Moduł I: Bezpieczeństwo publiczne: Strategie komunikowania w sytuacjach zagrożeń424zoc
Moduł II: Bezpieczeństwo międzynarodowe: Nowa geopolityka XXI wieku424zoc
Historia instytucji państwowych w XIX i XX wieku324e
Translatorium: Język angielski312zoc
Seminarium magisterskie42424zoc
Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu dyscyplin: nauki o polityce i administracji lub nauki o bezpieczeństwie1524zoc
Język polski akademicki2
Razem:46240363636

1 - Wykaz przedmiotów corocznie podawany przez Dziekana

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rokECTSwykćwsemsem_mgrzal
Teorie społeczne w badaniach nad bezpieczeństwem424e
Szacowanie ryzyka312zoc
Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa312e
Strategie zapobiegania przestępczości312zoc
Moduł III: Bezpieczeństwo personalne: Uwarunkowania prawne i działalność instytucji państowwych w zakresie bezpieczeństwa jednostki24zoc
Translatorium: Język angielski312zoc
Seminarium magisterskie42424zoc
Prognozowanie i symulacje w naukach społecznych524zoc
Negocjacje312zoc
Seminarium magisterskie10242424zoc
Zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych 1624zoc
Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu dyscyplin: nauki o polityce i administracji lub nauki o bezpieczeństwie1724zoc
Razem:51144604848

1 - Wykaz przedmiotów corocznie podawany przez Dziekana

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/