Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Pre-school and early school education > Pre-school and early school education - part-time master studies

Pre-school and early school education - part-time master studies (WNP-PPWZ-N-MGR)

(in Polish: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne)
long-cycle programmes
part-time programmes, 5 years
Language: Polish

Cel kierunku

Celem kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest uzyskanie przez studentówkwalifikacji nauczycielskich do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej.

Program studiów

Program studiów jestopracowany zgodnie ze standardami i wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki (rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz współczesną, najnowszą wiedzą z zakresu filozofii i etyki wychowania, pedagogiki, psychologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, metodyki wspomagania rozwoju dziecka. Student ma możliwość wyboru na IV roku studiów, jednego z dwóch modułów kształcenia: artystycznego lub ekologicznego. Niektóre zajęcia i praktyki studenckie odbywają są w Niepublicznym Przedszkolu UKSW na terenie kampusu i w wybranych szkołach podstawowych w Warszawie.

  • Program kształcenia umożliwia poznanie teorii i koncepcji dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania, rozwoju człowieka, zdobycia wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań społecznych, szczególnie w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, o strukturze i funkcjach systemu edukacji, o środowiskach wychowawczych przedszkola i szkoły. Student pozna złożone uwarunkowania psychologiczne, pedagogiczne, etyczne funkcjonowania uczestników w działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej.
  • Student nabywa umiejętności planowania i organizowania działalności wychowawczo-dydaktycznej i terapeutycznej, umiejętności posługiwania się narzędziami pedagogicznymi badania rozwoju dziecka, projektowania działań wspierających rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
  • Student zdobędzie kompetencje do uczenia się przez całe życie, myślenia krytycznego i prezentowania postawy refleksyjnej w pracy zawodowej i życiu społecznym. Jest przygotowany do odpowiedzialnego, profesjonalnego i etycznego pełnienia roli nauczyciela dzieci. Jest gotów do podejmowania wysiłku tworzenia środowiska uczenia się na rzecz kształtowania podmiotowego rozwoju dziecka w celu budowania świata opartego na poszanowaniu godności człowieka, wzajemnego szacunku, tolerancji i pokoju. 

Absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UKSW posiadają przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie do pracy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolu,klasach zerowych i klasach I–III szkoły podstawowej, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1289).

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UKSW można pracować na stanowisku nauczyciela m.in. w: przedszkolach, szkołach podstawowych w klasach I -III, oraz w  instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych zajmujących się pracą na rzecz edukacji i rozwoju dzieci.

Czesne

 Opłata za usługi edukacyjne wynosi 4200 zł za jeden rok studiów.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Teaching standards

Learning outcomes for the field of Pre-school and early school education, master studies approved by Resolution No. 191/2019 of the Senate UKSW on 26th September 2019, amended by Resolution No. 205/2019 of the Senate UKSW on 23rd October 2019 of the Senate UKSW. The study program was established by Resolution No. 191/2019 of the Senate UKSW on 26th September 2019, amended by Resolution No. 205/2019 of the Senate UKSW on 23rd October 2019 of the Senate UKSW.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
lek - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rokECTSlectclkonlek_nowlekprsemexam
Culture and techniques of studying18zoc
Public speaking28zoc
Terms and Pedagogical Classification. Introduction to Pedagogics15e
History of Educational Thought15e
15zoc
15e
Philosophical foundations of pedagogy8zoc
8zoc
15zoc
8zoc
8zoc
English43015zoc
15e
Ethics in the pedagogue's profession28zoc
15e
8zoc
15e
15zoc
28zoc
Children's rights in theory and practice28zoc
15e
15e
15zoc
Subject in the field of humanities - Modern history of Poland in literature and culture15zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:1315893243015

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II rokECTSlectclkonlek_nowlekprsemexam
Intellectual property protection11515zoc
315e
415e
315zoc
315e
315e
Psychology of education and upbringing315e
Psychology of education and upbringing28zoc
415e
315zoc
315zoc
38e
415e
630zoc
113023zoc
060zal
Total:561431216015
(in Polish) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna III rokECTSlectclkonlek_nowlekprsemexam
315e
28zoc
315zoc
215zoc
315zoc
Methodology of language education in kindergarten28zoc
28zoc
315zoc
315zoc
215zoc
315zoc
624zoc
315zoc
424zoc
315zoc
Methodology of art education in kindergarten and grades 1-3524zoc
-6zoc
112zoc
112zoc
624zoc
624zoc
830zoc
630zoc
Total:77382566030
(in Polish) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna IV rok, moduł: ArtystycznyECTSlectclkonlek_nowlekprsemexam
215zoc
215zoc
630zoc
630zoc
315zoc
524zoc
315zoc
415zoc
28zoc
315zoc
Plastic creative expression315zoc
315zoc
526zoc
Art project in kindergarten and school515zoc
28zoc
Methods supporting the child's development315zoc
315zoc
Therapy for learning disabilities315zoc
250zoc
250zoc
255zoc
255zoc
215zoc
Total:732386821015
(in Polish) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna V rok, moduł: ArtystycznyECTSlectclkonlek_nowlekprsemexam
415e
315zoc
315zoc
315zoc
28zoc
28zoc
Intercultural Education18zoc
515zoc
315e
28zoc
28zoc
315zoc
315zoc
28zoc
255zoc
255zoc
760e
Total:4930617711060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/