Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Pre-school and early school education > Pre-school and early school education - part-time master studies

Pre-school and early school education - part-time master studies (WNP-PPWZ-N-MGR)

(in Polish: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne)
long-cycle programmes
part-time programmes, 5 years
Language: Polish
 • Celem kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest uzyskanie przez studentów  kwalifikacji nauczycielskich do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej. Student zdobędzie profesjonalne kompetencje zawodowe, które pozwolą mu  refleksyjnie, twórczo i efektywnie wspomagać rozwój indywidualny i społeczny dzieci oraz rozwijać własną osobowość i budować relacje wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia na etapie wczesnej edukacji dziecka.  Doświadczona kadra akademików dba o to, aby studenci uzyskali najnowszą wiedzę z pedagogiki i psychologii o rozwoju człowieka we wczesnym dzieciństwie. Pomaga także rozwinąć umiejętności posługiwania się innowacyjnymi metodami i formami prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym z wykorzystaniem współczesnych technologii cyfrowych.

  Program studiów jest  opracowany zgodnie ze standardami i wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki (rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz współczesną, najnowszą wiedzą z zakresu filozofii i etyki wychowania,  pedagogiki, psychologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, metodyki wspomagania rozwoju dziecka. Student ma możliwość wyboru  na IV roku studiów, jednego z dwóch modułów kształcenia: artystycznego lub ekologicznego. Niektóre zajęcia i praktyki studenckie odbywają są w Niepublicznym Przedszkolu UKSW na terenie kampusu i w wybranych szkołach podstawowych w Warszawie.

  • Program kształcenia umożliwia poznanie teorii i koncepcji dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania, rozwoju człowieka, zdobycia wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań społecznych, szczególnie w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, o strukturze i funkcjach systemu edukacji, o środowiskach wychowawczych przedszkola i szkoły. Student pozna złożone uwarunkowania psychologiczne, pedagogiczne, etyczne funkcjonowania uczestników w działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej.
  • Student nabywa umiejętności planowania i organizowania działalności wychowawczo-dydaktycznej i terapeutycznej, umiejętności posługiwania się narzędziami pedagogicznymi badania rozwoju dziecka, projektowania działań wspierających rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
  • Student zdobędzie kompetencje do uczenia się przez całe życie, myślenia krytycznego i prezentowania postawy refleksyjnej w pracy zawodowej i życiu społecznym. Jest przygotowany do odpowiedzialnego, profesjonalnego i etycznego pełnienia roli nauczyciela dzieci. Jest gotów do podejmowania wysiłku tworzenia środowiska uczenia się na rzecz kształtowania podmiotowego rozwoju dziecka w celu budowania świata opartego na poszanowaniu godności człowieka, wzajemnego szacunku, tolerancji i pokoju.

  Absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UKSW posiadają przygotowanie pedagogiczne i  kwalifikacje nauczycielskie do pracy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolu,  klasach zerowych i klasach I–III szkoły podstawowej, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1289).

  Perspektywy zawodowe

  Po ukończeniu kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UKSW można pracować m.in. w:

  • przedszkolach,
  •  szkołach podstawowych w klasach I -III,
  •  instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych zajmujących się pracą na rzecz edukacji i rozwoju dzieci od 3. do 10. roku życia.

Opłata za usługi edukacyjne wynosi 4200 zł za jeden rok studiów.

 • Student ma prawo do uiszczenia opłat za studia:
  • w jednej racie (3990 zł),
  • w dwóch ratach (2x2100 zł),
  • w czterech ratach (2x1103 zł, 2x1102 zł).

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Teaching standards

Learning outcomes for the field of Pre-school and early school education, master studies approved by Resolution No. 191/2019 of the Senate UKSW on 26th September 2019, amended by Resolution No. 205/2019 of the Senate UKSW on 23rd October 2019 of the Senate UKSW. The study program was established by Resolution No. 191/2019 of the Senate UKSW on 26th September 2019, amended by Resolution No. 205/2019 of the Senate UKSW on 23rd October 2019 of the Senate UKSW.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
lek - Modern language classes
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rokECTSlectclkonlek_nowlekexam
Culture and techniques of studying18zoc
Public speaking28zoc
315e
History of Educational Thought315e
315zoc
315e
Philosophical foundations of pedagogy28zoc
28zoc
315zoc
28zoc
28zoc
English43015zoc
315e
Ethics in the pedagogue's profession28zoc
315e
28zoc
315e
215zoc
28zoc
Children's rights in theory and practice28zoc
315e
315e
215zoc
Subject in the field of humanities - Modern history of Poland in literature and culture315zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:6015893243015

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II rokECTSlectclkonlek_nowlekexam
Intellectual property protection18zoc
315e
315e
315zoc
315zoc
WNP-PPWZ-PSC-MD
215zoc
Practical English phonetics215zoc
Elements of English syntax215zoc
315zoc
315e
English66015zoc
315e
315e
28zoc
38zoc
WNP-PPWZ-PSC-MD3
Early education315e
WNP-PPWZ-PWC-IG
315zoc
English-language children's literature415e
315zoc
Total:5813668456015

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/