Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Pre-school and early school education > Pre-school and early school education - part-time master studies

Pre-school and early school education - part-time master studies (WNP-PPWZ-N-MGR)

(in Polish: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne)
long-cycle programmes
part-time programmes, 5 years
Language: Polish

Cel kierunku

Celem kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest uzyskanie przez studentówkwalifikacji nauczycielskich do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej.

Program studiów

Program studiów jestopracowany zgodnie ze standardami i wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki (rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz współczesną, najnowszą wiedzą z zakresu filozofii i etyki wychowania, pedagogiki, psychologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, metodyki wspomagania rozwoju dziecka. Student ma możliwość wyboru na IV roku studiów, jednego z dwóch modułów kształcenia: artystycznego lub ekologicznego. Niektóre zajęcia i praktyki studenckie odbywają są w Niepublicznym Przedszkolu UKSW na terenie kampusu i w wybranych szkołach podstawowych w Warszawie.

  • Program kształcenia umożliwia poznanie teorii i koncepcji dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania, rozwoju człowieka, zdobycia wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań społecznych, szczególnie w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, o strukturze i funkcjach systemu edukacji, o środowiskach wychowawczych przedszkola i szkoły. Student pozna złożone uwarunkowania psychologiczne, pedagogiczne, etyczne funkcjonowania uczestników w działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej.
  • Student nabywa umiejętności planowania i organizowania działalności wychowawczo-dydaktycznej i terapeutycznej, umiejętności posługiwania się narzędziami pedagogicznymi badania rozwoju dziecka, projektowania działań wspierających rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
  • Student zdobędzie kompetencje do uczenia się przez całe życie, myślenia krytycznego i prezentowania postawy refleksyjnej w pracy zawodowej i życiu społecznym. Jest przygotowany do odpowiedzialnego, profesjonalnego i etycznego pełnienia roli nauczyciela dzieci. Jest gotów do podejmowania wysiłku tworzenia środowiska uczenia się na rzecz kształtowania podmiotowego rozwoju dziecka w celu budowania świata opartego na poszanowaniu godności człowieka, wzajemnego szacunku, tolerancji i pokoju. 

Absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UKSW posiadają przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie do pracy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolu,klasach zerowych i klasach I–III szkoły podstawowej, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1289).

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UKSW można pracować na stanowisku nauczyciela m.in. w: przedszkolach, szkołach podstawowych w klasach I -III, oraz w  instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych zajmujących się pracą na rzecz edukacji i rozwoju dzieci.

Czesne

Opłata za usługi edukacyjne wynosi 5000 zł za jeden rok studiów.     

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Teaching standards

Learning outcomes for the long-time cycle master degree program in Pre-school and early school education approved by Resolution No. 191/2019 of the UKSW Senate on 26th September 2019.
The program of study for students who began their studies in the 2019/2020 academic year was established by Resolution No. 191/2019 of the UKSW Senate on 26th September 2019, as amended by Resolution No. 205/2019 of the UKSW Senate on 23rd October 2019, including the changes in the program for the fourth year of study established in the Appendix to Resolution No. 39/2022 of the UKSW Senate on 28th April 2022.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
lek - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rokECTSlectclkonlek_nowlekprsemexam
Culture and techniques of studying18zoc
Public speaking28zoc
Terms and Pedagogical Classification. Introduction to Pedagogics15e
History of Educational Thought15e
15zoc
15e
Philosophical foundations of pedagogy8zoc
8zoc
15zoc
Communication in the teaching profession8zoc
First aid8zoc
English43015zoc
15e
Ethics in the pedagogue's profession28zoc
15e
8zoc
15e
Psychology of human development15zoc
Elements of education law / Legal and organizational foundations of education28zoc
Children's rights in theory and practice28zoc
15e
15e
A subject in the field of humanities - Humanistic and vocational education in preparation for the work of a teacher15zoc
Subject in the field of humanities - Modern history of Poland in literature and culture15zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:1315893243015

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II rokECTSlectclkonlek_nowlekprsemexam
Intellectual property protection11515zoc
315e
415e
315zoc
315e
315e
Psychology of education and upbringing315e
Psychology of education and upbringing28zoc
415e
315zoc
Basic knowledge of language, literature and culture315zoc
38e
415e
630zoc
113023zoc
060zal
Total:561431216015
(in Polish) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna IV rok, moduł: ArtystycznyECTSlectclkonlek_nowlekprsemexam
Methodology of integrated education in kindergarten215zoc
Methodology of integrated education in school215zoc
The Rudiments of Physical Education in Kindergarten and School630zoc
Methodology of physical education in preschool and grades 1-3 of primary school630zoc
Basics of IT education315zoc
Methodology of IT education and the use of information and communication technology524zoc
Fundamentals of technology for early childhood education teachers315zoc
Methodology of Technical Education in Preschool and Grades 1-3415zoc
Organizational culture of kindergartens and schools28zoc
Hocus Focus Therapy315zoc
Plastic creative expression315zoc
Musical creative expression315zoc
Drama workshop in education526zoc
Art project in kindergarten and school515zoc
Textbooks and programs in kindergarten and school28zoc
Methods supporting the child's development315zoc
Media education with programming elements315zoc
Therapy for learning disabilities315zoc
Second-cycle internship in kindergarten250zoc
250zoc
Third-cycle internship in kindergarten255zoc
255zoc
215zoc
Total:732386821015
(in Polish) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna V rok, moduł: ArtystycznyECTSlectclkonlek_nowlekprsemexam
Educational diagnostics for early childhood teachers415e
Educational diagnostics for early childhood teachers315zoc
Methodology of working with children with special educational needs315zoc
Concepts of child and childhood315zoc
Professional preschool education teacher288zoc
Professional early childhood education teacher28zoc
Intercultural Education18zoc
Pedagogical seminar in English - Child and teacher in educational space515zoc
Elements of Speech Therapy315e
Observation of the child in teaching practice28zoc
Evaluation and grading in kindergarten and school28zoc
Pedagogy of creativity and play315zoc
Working with a gifted child315zoc
Organising personalized educational environment in school and kindergarten28zoc
Third-cycle internship in kindergarten255zoc
Continuous practice in an elementary school (third degree)255zoc
760e
Total:4930697711060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/