Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Mathematics > Postgraduate Studies of Mathematics

Postgraduate Studies of Mathematics (WM-P-PSM)

(in Polish: Studia Podyplomowe z Matematyki)
postgraduate studies
part-time programmes, 3 semesters
Language: Polish

REKRUTACJA NA ROK 2022/23

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2022

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

UKSW

ZAPISY

 Październik 2022

JĘZYK WYKŁADOWY

Polski

OPIS STUDIÓW

Studia Podyplomowe z Matematyki; przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni co najmniej pierwszego stopnia, posiadających dyplom w zakresie nauk ścisłych lub technicznych oraz przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent Studiów Podyplomowych z Matematyki uzyskuje kwalifikacje do nauczania matematyki jako kolejnego przedmiotu w szkole podstawowej, gdy posiada dyplom studiów pierwszego stopnia oraz kwalifikacje do nauczania matematyki jako kolejnego przedmiotu w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, gdy posiada co najmniej dyplom studiów stopnia drugiego.

Studia są prowadzone w systemie zaocznym w ciągu trzech semestrów w wymiarze 360 godzin, (zjazdy odbywają się w wybrane soboty).
Uczestnicy studiów są zobowiązani do przygotowania pracy dyplomowej, tj. opracowania materiału dydaktycznego obejmującego 10-20 stron formatu A4 (nie licząc strony tytułowej, spisu treści i literatury).
Ponadto program studiów przewiduje odbycie praktyki nauczycielskiej w wymiarze 60 godzin polegających na obserwowaniu i przeprowadzaniu lekcji matematyki w szkole (II, III lub IV etap edukacyjny).
Do ukończenia studiów wymagane jest uzyskanie 60 punktów ECTS.

Studia kończą się obrona pracy dyplomowej.

Zajęcia odbywają się w wyznaczone weekendy (terminy są upubliczniane na początku roku akademickiego na stronie www Wydziału, zakładka: Studia, pozycja: Podyplomowe).

ZASADY KWALIFIKACJI

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych o profilu ścisłym np. informatyka, matematyka, chemia lub fizyka, ewentualnie posiadanie dyplomu uczelni technicznej np. Politechniki. Wymagane też jest posiadanie przygotowania pedagogicznego, gdyż w trakcie studiów studenci odbywają praktyki w szkole.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie prowadzącym studia podyplomowe następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (jest to kwestionariusz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu studiów podyplomowych, do wglądu na http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/studia-podyplomowe);
  2. jedno zdjęcie;
  3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich). Przy zapisie konieczne jest przyniesienie oryginału dyplomu do wglądu.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć (W TERMINIE REKRUTACJI NA STUDIA) w dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 21, pok. 113. Prosimy o dostarczanie dokumentów w terminach dyżurów, które są określone na stronie: https://www.wmp.uksw.edu.pl/pl/node/35

Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych do 10 października 2021 r.

WYSOKOŚĆ CZESNEGO

2 000,00 PLN za 1 semestr.
nie ma możliwości rozłożenia opłaty semestralnej na raty

DODATKOWE INFORMACJE


Program nauczania opracowany jest zgodnie z:
- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

- Uchwała Nr 14/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz planowania zajęć dydaktycznych 

Qualification awarded:

(in Polish) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/