Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Mathematics > Postgraduate Studies of Mathematics

Postgraduate Studies of Mathematics (WM-P-PSM)

(in Polish: Studia Podyplomowe z Matematyki)
postgraduate studies
part-time programmes, 3 semesters
Language: Polish

REKRUTACJA NA ROK 2023/24

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2023

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

UKSW

ZAPISY

 do 10 października 2023 r.

JĘZYK WYKŁADOWY

Polski

OPIS STUDIÓW

Studia Podyplomowe z Matematyki; przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub ekonomicznych (II stopnia lub jednolitych magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent Studiów Podyplomowych z Matematyki uzyskuje kwalifikacje do nauczania matematyki jako kolejnego przedmiotu w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej.

Studia są prowadzone w systemie zaocznym w ciągu trzech semestrów w wymiarze 390 godzin (w tym 90 godzin praktyk).

Zajęcia odbywają się w wyznaczone weekendy (terminy są upubliczniane na początku roku akademickiego na stronie Wydziału WMP.

ZASADY KWALIFIKACJI

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich  w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub ekonomicznych oraz przygotowanie pedagogiczne.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa następujące dokumenty: 

  1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
  2.  dyplom ukończenia studiów wyższych,
  3. dokument potwierdzający uprawnienia pedagogiczne.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć (W TERMINIE REKRUTACJI NA STUDIA) w dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 21, pok. 113. Prosimy o dostarczanie dokumentów w terminach dyżuru dziekanatu.

Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych do 10 października 2023 r.

WYSOKOŚĆ CZESNEGO

1 900 PLN za 1 semestr.
nie ma możliwości rozłożenia opłaty semestralnej na raty

DODATKOWE INFORMACJE


Program nauczania opracowany jest zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.z 2021 r. poz. 890 oraz z 2022 r. poz. 1872

- Uchwałą Nr 135/20223 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych z Matematyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych.

Qualification awarded:

(in Polish) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/