Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kulturoznawstwo > Kulturoznawstwo - studia II stopnia niestacjonarne

Kulturoznawstwo - studia II stopnia niestacjonarne (WH-KUZ-N-2)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku kulturoznawstwo (II stopnia studiów niestacjonarnych) jest: 

 • zdobicie umiejętności świadomej recepcji kultury polskiej, europejskiej i światowej;
 • przygotowanie do realizowania własnych form aktywności społeczno-kulturalnych i upowszechnianie kultury;
 • zdobycie umiejętności interpretacji różnorodnych środowisk kulturowych;
 • nastawienie na przedsiębiorczość i innowacyjność w sektorze kultury.

Zdobycie wiedzy z zakresu: 

 • historii i teorii kultury, rozszerzone o tradycję dyscyplin tworzących podstawy dla teoretycznej refleksji o kulturze (m.in. socjologii, antropologii, filozofii);
 • teorii i historii kultury artystycznej;
 • nauki o komunikacji i mediach artystycznych i użytkowych;
 • ekonomicznych i prawnych uwarunkowań organizacji i zarządzania instytucjami kultury.

Na kierunku dostępne są moduły: 

 • Zarządzanie kulturą,
 • Komunikacja w biznesie.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w charakterze badacza kultury animatora i organizatora życia kulturalnego oraz menadżera w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, agencjach prasowych, reklamowych i PR-owych.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty na studia niestacjonarne będziemy przyjmować od 18 lipca w sali 310:

 • we wtorki w godz. 9.00-15.00,
 • środy w godz. 10.00-14.00,
 • czwartki w godz. 10.00-14.00.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Kulturoznawstwo, studia niestacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 66/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Plan i program studiów określono Uchwałą nr 56/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Kulturoznawstwo niestacjonarne II stopnia rok 1ECTSwykćwkonsemzal
Metodologia badań kulturoznawczych15zal
Ikony wyobraźni zbiorowej315zoc
Translatorium. Kultura w przekładzie15zal
Antropologia współczesności15zoc
Kanony kulturowe-wzory kulturowe15zal
Przemiany obyczajów w XX i XXI wieku15e
Tożsamość polska15zoc
Seminarium magisterskie15zal
Filozoficzne koncepcje kultury15e
Kanony kulturowe-wzory kulturowe15zoc
Translatorium. Kultura w przekładzie315zoc
Ikony wyobraźni zbiorowej315zoc
Antropologia codzienności15zoc
Podstawy dialogu i polilogu kultur15zoc
Metodologia badań kulturoznawczych15e
Seminarium magisterskie15zal
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)515zoc
Przedmioty specjalizacyjne dla II roku kulturoznawstwa945zoc
Język polski akademicki1
Razem:23451804530

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/