Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kulturoznawstwo > Kulturoznawstwo - studia II stopnia niestacjonarne

Kulturoznawstwo - studia II stopnia niestacjonarne (WH-KUZ-N-2)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Dokumenty od Kandydatów przyjmowane będą na kampusie przy ul. Dewajtis 5 od 14 lipca, w salach 310 i dziekanacie WNH , we wtorki, środy i czwartki,  w godzinach 9.00 - 14.00 

Celem kształcenia na kierunku kulturoznawstwo (II stopnia studiów niestacjonarnych) jest:

  • zdobicie umiejętności świadomej recepcji kultury polskiej, europejskiej i światowej;
  • przygotowanie do realizowania własnych form aktywności społeczno-kulturalnych i upowszechnianie kultury;
  • zdobycie umiejętności interpretacji różnorodnych środowisk kulturowych;
  • nastawienie na przedsiębiorczość i innowacyjność w sektorze kultury.

Zdobycie wiedzy z zakresu:

  • historii i teorii kultury, rozszerzone o tradycję dyscyplin tworzących podstawy dla teoretycznej refleksji o kulturze (m.in. socjologii, antropologii, filozofii);
  • teorii i historii kultury artystycznej;
  • nauki o komunikacji i mediach artystycznych i użytkowych;
  • ekonomicznych i prawnych uwarunkowań organizacji i zarządzania instytucjami kultury.

Na kierunku dostępne są moduły:

  • Zarządzanie kulturą,
  • Komunikacja w biznesie.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w charakterze badacza kultury animatora i organizatora życia kulturalnego oraz menadżera w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, agencjach prasowych, reklamowych i PR-owych.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Kulturoznawstwo, studia niestacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 66/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Plan i program studiów określono Uchwałą nr 56/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Kulturoznawstwo niestacjonarne II stopnia rok 1ECTSwykćwkonsemzal
Metodologia badań kulturoznawczych315zal
Ikony wyobraźni zbiorowej315zal
Translatorium. Kultura w przekładzie315zal
Antropologia współczesności315zoc
Kanony kulturowe-wzory kulturowe315zal
Przemiany obyczajów w XX i XXI wieku315e
Tożsamość polska315zoc
Seminarium magisterskie4,515zal
Metodologia badań kulturoznawczych315e
Podstawy dialogu i polilogu kultur315zoc
Antropologia codzienności315zoc
Kanony kulturowe-wzory kulturowe315zoc
Kompetencje miękkie w praktyce menedżera kultury315zoc
Filozoficzne koncepcje kultury315e
Ikony wyobraźni zbiorowej315zoc
Seminarium magisterskie4,515zal
Przemysły kultury w Polsce315zal
Zarządzanie wizerunkiem firmy315zoc
Pozyskiwanie środków315zoc
Język polski akademicki1
Razem:60301953030

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/