Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Training courses: Third cycle for PhD Students > Training courses: Third cycle for PhD Students

Training courses: Third cycle for PhD Students (WK-KRS-D)

(in Polish: Kurs dokształcający: Trzeci cykl dla doktorantów)
courses
part-time, 2 semesters
Language: unknown

Celem rocznego kursu dokształcającego w ramach trzeciego cyklu studiów prawa kanonicznego jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego oraz przygotowanie pracy doktorskiej z tej dyscypliny. Kurs obejmuje łącznie 120 godzin zajęć zrealizowanych podczas 10 spotkań: 10 godzin łaciny kanonicznej; 10 godzin seminarium; 100 godzin wykładów specjalistycznych z prawa kanonicznego – 10 przedmiotów w wymiarze 10 godzin każdy.

Roczny kurs dokształcający skierowany jest doabsolwentów studiów magisterskich, którzy posiadają dyplom licencjata kościelnego z prawa kanonicznego.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW i odbywają się one w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. Dokładne informacje dotyczące terminów zajęć oraz sposobu ich prowadzenia (zdalnego lub stacjonarnego) zostaną podane we wrześniu br.

Opłata za kurs wynosi 3.200,00 zł, należy ją uiścić na podane konto bankowe jednorazowo. Uregulowanie należności powoduje wpisanie na listę uczestników Kursu. Kurs może być zawieszony w danym roku z powodu małej liczby uczestników.

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminów. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego, zgodne z wzorem UKSW oraz zaświadczenie zaliczenia trzeciego cyklu zgodnie z Konstytucją apostolską Papieża Franciszka, Veritatis gaudium z 27 grudnia 2017 r., art. 77-80, oraz Zarządzeniami Wykonawczymi Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej dla wiernej realizacji konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z 27 grudnia 2017 r., art. 60-63.

Wymagane dokumenty:

·      podanie o przyjęcie na kurs (kwestionariusz do pobrania z systemu oferta.uksw.edu.pl)

·      odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem

·      odpis dyplomu licencjata kościelnego z prawa kanonicznego

·      1 fotografia, jeśli nie została wgrana do systemu oferta.uksw.edu.pl

·      zgoda przełożonych w przypadku osób duchownych i życia konsekrowanego

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/