Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Theology > Theology of the apostolate (Ołtarzew)

Theology of the apostolate (Ołtarzew) (WT-P-O-TA)

(in Polish: Teologia Apostolstwa)
postgraduate studies
part-time programmes, 2 years
Language: Polish

Celem podyplomowych studiów z teologii apostolstwa

 jest:

- pogłębiona refleksja teologiczna na nad naturą szeroko rozumianego apostolstwa, czyli zbawczego posłannictwa Kościoła. Refleksja ta obejmuje wszystkie traktaty teologiczne.

- przygotowanie do podjęcia we współczesnym świecie przez wszystkich członków ludu Bożego: duchownych i świeckich zadań ewangelizacyjnych, których celem jest kompetentne włączenie się w „głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa” i wprowadzenie wszystkich ludów i narodów w doświadczenie chrześcijańskie na miarę wyzwań trzeciego tysiąclecia.

- przygotowanie biblijne, teologiczne i duszpasterskie liderów (moderatorów, animatorów, a także członków ruchów i stowarzyszeń kościelnych oraz wspólnot parafialnych

- przygotowanie nauczycieli i wychowawców w szkołach: dotyczy to zdobycia wiedzy niezbędnej do awansu zawodowego nauczycieli religii/katechetów dzięki pogłębieniu ich wiedzy apostolsko-ewangelizacyjnej, a także przygotowanie kompetentnych wykładowców dla Seminariów, instytutów i innych wyższych Uczelni

- uzupełnienie apostolskiego aspektu wiedzy religijnej wykładowców w uczelniach kościelnych, zwłaszcza w seminariach duchownych i w ramach przygotowania diakonów stałych, a także w formacji osób konsekrowanych, w szczególności sióstr zakonnych

- pogłębienie społecznego nauczania Kościoła, z uwzględnieniem istotnych aspektów polityki, ekonomii, pracy, prawa i kultury, w tym wykorzystania środków społecznego przekazu

- pogłębienie wiedzy i duchowości, niezbędnej dla odnowy religijnej i budowania cywilizacji miłości w kontekście życia społeczno-politycznego, które jest integralną częścią posługi całego ludu Bożego na rzecz współczesnego świata

- przygotowanie do ewangelizacji rodzin, młodzieży, świata mediów i grup zawodowych

- pogłębienie wiedzy i duchowości apostolskiej osób duchownych, posługującym zwłaszcza osobom zagubionym na drogach życia i tworzącym kategorię osób poszukujących Boga.

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
- studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium lub studia I stopnia – licencjat zawodowy) z jakiejkolwiek dziedziny wiedzy

- zapraszamy moderatorów i animatorów oraz członków ruchów, bractw i stowarzyszeń kościelnych

- szczególnie zapraszamy świeckich wyznawców Chrystusa, a także osoby konsekrowane: siostry i braci, dla których jesteśmy w stanie zaoferować indywidualny program studiów

- propozycja studiów odnosi się ponadto do wykładowców i wychowawców zakonnych, zarówno zakonów żeńskich, jak i męskich, zwłaszcza tych, którzy w swoim charyzmacie mają duchowość apostolsko-ewangelizacyjną.

 

 Czas trwania i zwieńczenie studiów

- studia trwają trzy lata (6 semestrów)

- wszyscy studenci wieńczą studia otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

- zwieńczeniem studiów dla magistrów teologii jest licencjat kanoniczny (kościelny)

-Absolwenci studiów podyplomowych, którzy uzyskali licencjat kanoniczny, będą mogli podjąć dwusemestralny kurs teologiczny „ad lauream”, który uprawnia do otwarcia przewodu doktorskiego z tzw. „wolnej stopy”. Po wszczęciu przewodu oraz napisaniu dysertacji doktorskiej i jej obronie absolwent uzyskuje stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii apostolstwa lub życia konsekrowanego.

 

Miejsce zajęć dydaktycznych

- wykłady naukowe odbywają się w Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie (gmach Wyższego Seminarium Duchownego księży pallotynów).

Adres: ul. Kilińskiego 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 

ZASADY KWALIFIKACJI

Wymagane dokumenty:

 1.kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK

 2. dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu

 3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr  - do wglądu

 4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich

 5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów

 6. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie https://irk.uksw.edu.pl/ oraz złożenie osobiście kompletu dokumentów lub przesłanie  dokumentów drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru)  do sekretariatu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (pok.48) do 06 października 2023 roku na adres ul. Dewajtis 5, 01 - 815 Warszawa;

e-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl ; tel. (022) 561 88 75 [wew. 275]  (p.48).

* Dokumenty mozna składać osobiście w godz. 10.00-14.00 od pn.- śr. pok.48OPŁATA ZA STUDIA

Wysokość czesnego na subkonto WSD w Ołtarzewie: 2000 zł/rok

Opłata dla studentów III roku wraz z licencjatem kanonicznym: 2500 zł/rok

 

Opłata administracyjna na konto UKSW – 600 zł za rok

 
Strona internetowa: www.pallottianum.pl

 
Sekretariat Centrum Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

ul. Kilińskiego 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 tel. 724 618 845; 22/733 85 79. E-mail: m.kowalczyk@uksw.edu.pl

sekretariat@pallottianum.org

TERMINY ZJAZDÓW W ROKU 2023/2024

Sesje dydaktyczno-egzaminacyjne odbędą się w  terminach:
I sesja: 23-28  października 2023 r.  
II sesja: 5-10 lutego 2024 r.  
III sesja: 20-25 maja 2024 r.

Sesja egzaminacyjna:
IV sesja: 17-20 czerwca 2024 r.


 

 

 

Qualification awarded:

(in Polish) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/