Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Theology > Mariology (Warsaw)

Mariology (Warsaw) (WT-P-FW-M)

(in Polish: Mariologia)
postgraduate studies
part-time programmes, 2 years
Language: Polish

 REKRUTACJA NA ROK  2022/2023 (Tura V)

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2022 roku

Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 07 czerwca 2022 roku

Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 04.07.2022 roku

 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Wydział Teologiczny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 
ZAPISY

od 2022-06-07 00:00:00 do 2022-09-30 23:59:00

JĘZYK WYKŁADOWY

Polski

 

OPIS STUDIÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII (LICENCJAT KANONICZNY). Warunkiem podjęcia tych studiów jest posiadanie stopnia magistra teologii. Są to 3-letnie studia podyplomowe (6 semestrów) w trybie niestacjonarnym, kończące się kanonicznym egzaminem licencjackim z teologii w zakresie mariologii. W ramach studiów odbywają się wykłady i seminaria, przygotowujące także do pisania pracy doktorskiej. Po zakończeniu tych studiów absolwent będzie mógł podjąć dwusemestralny kurs teologiczny „ad lauream”, który upoważnia do otwarcia przewodu doktorskiego z tzw. „wolnej stopy”. Po napisaniu dysertacji doktorskiej i jej obronie absolwent uzyskuje stopień doktora teologii w zakresie mariologii.

PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII. Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium lub studia I stopnia - licencjat) z jakiejkolwiek dziedziny. Są to trzyletnie studia podyplomowe (6 semestrów) w trybie niestacjonarnym.

 

Szczegółowe informacje: www.kolbianum.franciszkanie.pl

 
ZASADY KWALIFIKACJI

 

Wymagane dokumenty:

1.kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK

2. dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu

3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr  - do wglądu

4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich

5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów

6. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

 
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej https://oferta.uksw.edu.pl oraz przesłanie kompletu dokumentów drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru)  do sekretariatu Wydziału Teologicznego (pok.48) do dnia 30.09.2021 roku.

 

 WYSOKOŚC CZESNEGO

 1800 zł/rok - PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII; 2 500 zł/rok - PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII (LICENCJAT KANONICZNY)

 

 DODATKOWE INFORMACJE

 Istnieje możliwość opłaty jednorazowo lub w 2 ratach. Część ww. czesnego – 600 zł, słuchacz wnosi na indywidualny numer konta w USOS-web, który student otrzyma po złożeniu wymaganych dokumentów i po immatrykulacji do systemu. Pozostałą kwotę słuchacz wnosi na konto Instytutu Kolbianum, podane na stronie internetowej: www.kolbianum.franciszkanie.pl w zakładce opłaty.

 

 KIEROWNIK PODYPLOMOWEGO STUDIUM MARIOLOGII

 O. dr Ireneusz Klimczyk

 Kontakt e-mail: iklimczyk@franciszkanie.pl

 
Obsługa administracyjna

 mgr Agnieszka Grobelska

Starszy Specjalista ds. Administracyjnych

ul. Dewajtis 5, pok. 48

01-815 Warszawa

Kontakt tel: 22 561 88 75

Kontakt e-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl

Qualification awarded:

(in Polish) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/