Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Family Studies > Family Studies - part-time second-cycle studies

Family Studies - part-time second-cycle studies (WSR-NRN-N-2)

(in Polish: Nauki o rodzinie - studia II stopnia niestacjonarne)
second-cycle programmes
part-time programmes, 2 years
Language: Polish

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmujących zagadnienia odnoszące się do małżeństwa i rodziny z zakresu: pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa, prawa kanonicznego, medycyny, filozofii, antropologii, teologii oraz nauk o zdrowiu.

Wykładowcami naszego kierunku są specjaliści ze wszystkich wymienionych dziedzin, co daje kierunkowi nauki o rodzinie niezwykły wymiar interdyscyplinarności i zapewnia studentom szerokie przygotowanie do przyszłej roli zawodowej. Zatrudniamy najlepszych specjalistów pracy z rodziną – naukowców oraz praktyków.

 W programie studiów przewidziane są m.in. następujące przedmioty:

 • z pedagogiki: Rodzina w warunkach wielokulturowości; Równowaga pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym; Wychowanie dziecka w rodzinie;
 • z socjologii i ekonomii: Rodzina w różnych kulturach i religiach; Rodzina w kulturze polskiej; Zarządzanie budżetem domowym;
 • z psychologii: Psychologia miłości; Przemoc seksualna – sprawcy i ofiary; Konflikt w rodzinie;
 • z nauk o zdrowiu: Samowychowanie zdrowotne i profilaktyka; Rodzina wobec uzależnień; Metody rozpoznawania płodności;
 • z aksjologii i teologii: Teologia ciała; Kobiety w Biblii; Etyka życia seksualnego.

Tak szerokie spektrum wiedzy i umiejętności gwarantuje naszym absolwentom konkurencyjność na rynku pracy.

Na kierunku dostępne są moduły/specjalizacje:

Na kierunku dostępne są moduły/specjalizacje:

studia II stopnia: 1) mediacje i negocjacje, 2) coaching rodzinny, 3) duszpasterstwo rodzin.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w instytucjach publicznych:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • centra usług społecznych,
 • ośrodki adopcyjne,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • domy pomocy społecznej,
 • jednostki specjalistycznego poradnictwa, w tym w poradnie małżeńskie i rodzinne (jako doradca, konsultant),
 • ośrodki wsparcia (środowiskowe domy samopomocy, domy dla samotnych matek i kobiet w ciąży, itd.),
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego),
 • placówki wsparcia dziennego,
 • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Ponadto absolwenci kierunku nauki o rodzinie posiadają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz opiekuna osoby starszej i niesamodzielnej. Absolwenci studiów magisterskich nabywają kwalifikacji do wykonywania takich zawodów jak mediator (po wpisaniu na listę mediatorów), coach czy kurator społeczny.

Absolwenci obu poziomów studiów są poza tym przygotowani do pracy w organizacjach pozarządowych działających na rzecz rodziny oraz innych grup wymagających wsparcia.

Przyjmowanie dokumentów:

Termin 

Przyjmowanie dokumentów dla kandydatów na studia niestacjonarne w WSR odbywać się będzie w dniach (z wyjątkiem sobót i niedziel):

7 czerwca – 31 lipca br., 

1-3 sierpnia br., 

7 sierpnia br.,

14 sierpnia br.,

23-25 sierpnia br.,

29-31 sierpnia, 

1-25 września br.

Miejsce Wydział Studiów nad Rodziną,
ul. Wóycickiego 1/3
01-815 Warszawa
Bud. 23, pok. 214

Godziny 11:00 - 13:00.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

the possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

A graduate of Family Studies is qualified to work as an assistant of the family (Dz.U.2020.0.821 c.t.), senior specialist work with the family (Dz.U.2020.1876 c.t.), an employee of marriage and family counseling (advisor), social probation officer, mediator, employee in family prevention institutions and in care and educational institutions.

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competences for the field of Family Studies as approved by resolution No.37 / 2012 of 26th April 2012 on determining the effects of education for fields of study at the Faculty of Family Studies as amended by resolution No.111 / 2013 of the Senate of the UKSW of 27th June 2013.
The study plan and programme were defined by Resolution No. 26/2017 of the Council of the Faculty of Studies on the UKSW of 20th June 2017.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
sem - Seminar
sem_mgr - MA Seminar
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Nauki o rodzinie - I rokECTSlectclkonsemsem_mgrexam
Upbringing and caring for a child318zoc
Biomedical aspects of parenting218zoc
Diagnosis and assistance in child development problems318zoc
Migration and family support318zoc
Small social groups318e
Quantitative and qualitative methods in social research with elements of statistics524zoc
Family policy218e
Home budget management218zoc
Help with upbringing problems and relationship disorders with children318zoc
Demography110zoc
Health promotion and prevention of its disorders in the family and society218zoc
318e
e
Psychosocial aspects of negotiation and mediation318zoc
zoc
Master's seminar8301010 or 5zoc
Optional subjects in the field of cultural and religious sciences1318zoc
Optional subjects in the field of theological sciencesh2318zoc
Optional seminar in a foreign language3310zoc
Optional subject in the field of health sciences3318zoc
Optional subject in the field of ethics3212zoc
Total:57729017610

1 - Optional in winter semester 1 of 2: Femininity and masculinity in culture, Rituals in the family.

2 - Optional in winter semester 1 of 3: Woman's theology according to John Paul II, Preparation for marriage according to John Paul II's axiology, Seminar in English.

3 - Optional in summer semester.

(in Polish) Nauki o rodzinie - II rokECTSlectclkonsemsem_mgrexam
Upbringing and caring for a child318zoc
Biomedical aspects of parenting218zoc
Diagnosis and assistance in child development problems318zoc
Migration and family support318zoc
Family policy218e
Home budget management218zoc
Help with upbringing problems and relationship disorders with children318zoc
Demography110zoc
Health promotion and prevention of its disorders in the family and society218zoc
318e
e
Psychosocial aspects of negotiation and mediation318zoc
zoc
Facilitation - group problem solving318zoc
Master's seminar146010 or 5zoc
Optional subjects in the field of cultural and religious sciences1318zoc
Optional subjects in the field of theological sciencesh2318zoc
Optional seminar in a foreign language3318zoc
Optional subject in the field of health sciences3318zoc
Optional subject in the field of ethics3212zoc
Total:58545418460

1 - Optional in winter semester 1 of 2: Femininity and masculinity in culture, Rituals in the family.

2 - Optional in winter semester 1 of 3: Woman's theology according to John Paul II, Preparation for marriage according to John Paul II's axiology, Seminar in English.

3 - Optional in summer semester.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/