Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Family Studies > Family Studies - part-time first-cycle studies

Family Studies - part-time first-cycle studies (WSR-NRN-N-1)

(in Polish: Nauki o rodzinie - studia I stopnia niestacjonarne)
first-cycle programmes
part-time programmes, 3 years
Language: Polish

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmujących zagadnienia odnoszące się do małżeństwa i rodziny z zakresu: pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa, prawa kanonicznego, medycyny, filozofii, antropologii, teologii oraz nauk o zdrowiu.

Wykładowcami naszego kierunku są specjaliści ze wszystkich wymienionych dziedzin, co daje kierunkowi nauki o rodzinie niezwykły wymiar interdyscyplinarności i zapewnia studentom szerokie przygotowanie do przyszłej roli zawodowej. Zatrudniamy najlepszych specjalistów pracy z rodziną – naukowców oraz praktyków.

W programie studiów przewidziane są m.in. następujące przedmioty:

 • z pedagogiki: Rodzina w warunkach wielokulturowości; Równowaga pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym; Wychowanie dziecka w rodzinie;
 • z socjologii i ekonomii: Rodzina w różnych kulturach i religiach; Rodzina w kulturze polskiej; Zarządzanie budżetem domowym;
 • z psychologii: Psychologia miłości; Przemoc seksualna – sprawcy i ofiary; Konflikt w rodzinie;
 • z nauk o zdrowiu: Samowychowanie zdrowotne i profilaktyka; Rodzina wobec uzależnień; Metody rozpoznawania płodności;
 • z aksjologii i teologii: Teologia ciała; Kobiety w Biblii; Etyka życia seksualnego.

Tak szerokie spektrum wiedzy i umiejętności gwarantuje naszym absolwentom konkurencyjność na rynku pracy.

Na kierunku dostępne są moduły/specjalizacje:

studia I stopnia:

1) asystentura i wsparcie rodziny,

2) opieka nad osobą niesamodzielną i starszą.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w instytucjach publicznych:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • centra usług społecznych,
 • ośrodki adopcyjne,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • domy pomocy społecznej,
 • jednostki specjalistycznego poradnictwa, w tym w poradnie małżeńskie i rodzinne (jako doradca, konsultant),
 • ośrodki wsparcia (środowiskowe domy samopomocy, domy dla samotnych matek i kobiet w ciąży, itd.),
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego),
 • placówki wsparcia dziennego,
 • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Ponadto absolwenci kierunku nauki o rodzinie posiadają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz opiekuna osoby starszej i niesamodzielnej. Absolwenci studiów magisterskich nabywają kwalifikacji do wykonywania takich zawodów jak mediator (po wpisaniu na listę mediatorów), coach czy kurator społeczny.

Absolwenci obu poziomów studiów są poza tym przygotowani do pracy w organizacjach pozarządowych działających na rzecz rodziny oraz innych grup wymagających wsparcia.

Przyjmowanie dokumentów:

Termin

Przyjmowanie dokumentów dla kandydatów na studia niestacjonarne w WSR odbywać się będzie w dniach (z wyjątkiem sobót i niedziel):

7 czerwca – 31 lipca br., 

1-3 sierpnia br., 

7 sierpnia br.,

14 sierpnia br.,

23-25 sierpnia br.,

29-31 sierpnia, 

1-25 września br. 

Miejsce Wydział Studiów nad Rodziną,
ul. Wóycickiego 1/3
01-815 Warszawa
Bud. 23, pok. 214

Godziny 11:00 - 13:00.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

A graduate of Family Studies is qualified to work as an assistant of the family (Dz.U.2020.0.821 c.t.), specialist work with the family (Dz.U.2020.1876 c.t.), an employee of marriage and family counseling (advisor), social probation officer, employee in family prevention institutions and in care and educational institutions.

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competences for the field of Family Studies as approved by resolution No.37 / 2012 of 26th April 2012 on determining the effects of education for fields of study at the Faculty of Family Studies as amended by resolution No.111 / 2013 of the Senate of the UKSW of 27th June 2013.
The study plan and programme were defined by Resolution No. 26/2017 of the Council of the Faculty of Studies on the UKSW of 20th June 2017.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
semli - BA Seminar
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Nauki o rodzinie - I rokECTSlectclkonlek_nowprsemsemliexam
Introduction to psychology18e
Introduction to social work110zoc
Methodology of psychological research212zoc
Art of communication110zoc
Selected Aspects of the Constitutional Law and Administrative Law212zoc
Intellectual property protection11515zoc
Quantitative research methods - development of a research project418zoc
Qualitative research methodology - biographical interview418zoc
History of Educational Thought318e
WSR-NRN-1-RZ
WSR-NRN-1ZR
Socio-family economy212e
First and Premedical Treatment12zoc
31818zoc
Safety of primary groups318zoc
Sexological counselling210zoc
436zoc
Visiting professional practice120
Optional subjects in the field of sociological sciences16min. 28zoc
Optional subjects in the field of theological sciencesh2416zoc
Academic Polish for foreigners3
Total:4363110773620

1 - Optional in winter semester 2 of 3: Death and dying in a socio-cultural perspective, Sociology of youth, lecture in English.

2 - Optional in summer semester 2 of 4: Holy Spouses in the Church, Fundamentals of Bioethics, Women in Scripture, the Church and the Sacraments in Family Life.

3 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Nauki o rodzinie - II rokECTSlectclkonlek_nowprsemsemliexam
Introduction to psychology18e
Introduction to social work110zoc
Methodology of psychological research212zoc
Art of communication110zoc
Selected Aspects of the Constitutional Law and Administrative Law212zoc
Intellectual property protection11515zoc
Methodology of scientific writing310zoc
History of Educational Thought318e
WSR-NRN-1-RZ
WSR-NRN-1ZR
Socio-family economy212e
First and Premedical Treatment12zoc
31818zoc
Safety of primary groups318zoc
Sexological counselling210zoc
Bachelor Seminar6101010 or 25 or 15zoc
636e
Visiting professional practice580zoc
Optional subjects in the field of sociological sciences16min. 28zoc
Optional subjects in the field of theological sciencesh2416zoc
Total:50639477368010

1 - Optional in winter semester 2 of 3: Death and dying in a socio-cultural perspective, Sociology of youth, lecture in English.

2 - Optional in summer semester 2 of 4: Holy Spouses in the Church, Fundamentals of Bioethics, Women in Scripture, the Church and the Sacraments in Family Life.

(in Polish) Nauki o rodzinie - III rokECTSlectclkonlek_nowprsemsemliexam
Introduction to psychology18e
Introduction to social work110zoc
Methodology of psychological research212zoc
Art of communication110zoc
Selected Aspects of the Constitutional Law and Administrative Law212zoc
Intellectual property protection11515zoc
Methodology of scientific writing310zoc
History of Educational Thought318e
WSR-NRN-1-RZ
WSR-NRN-1ZR
Socio-family economy212e
First and Premedical Treatment12zoc
31818zoc
Safety of primary groups318zoc
Sexological counselling210zoc
Bachelor Seminar14102010 or 25 or 15zoc
Optional subjects in the field of sociological sciences16min. 28zoc
Optional subjects in the field of theological sciencesh2416zoc
Total:4763947720

1 - Optional in winter semester 2 of 3: Death and dying in a socio-cultural perspective, Sociology of youth, lecture in English.

2 - Optional in summer semester 2 of 4: Holy Spouses in the Church, Fundamentals of Bioethics, Women in Scripture, the Church and the Sacraments in Family Life.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/