Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Family Studies > Family Studies - full-time second-cycle studies

Family Studies - full-time second-cycle studies (WSR-NR-N-2)

(in Polish: Nauki o rodzinie - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

 • Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmujących zagadnienia odnoszące się do małżeństwa i rodziny z zakresu: pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa, prawa kanonicznego, medycyny, filozofii, antropologii, teologii oraz nauk o zdrowiu.

Wykładowcami naszego kierunku są specjaliści ze wszystkich wymienionych dziedzin, co daje kierunkowi nauki o rodzinie niezwykły wymiar interdyscyplinarności i zapewnia studentom szerokie przygotowanie do przyszłej roli zawodowej. Zatrudniamy najlepszych specjalistów pracy z rodziną – naukowców oraz praktyków.

W programie studiów przewidziane są m.in. następujące przedmioty: 

 • z pedagogiki: Wychowanie dziecka w rodzinie; Migracje a wsparcie rodziny; Współczesne nurty i kierunki w wychowaniu; Coaching w pracy z rodzinami;
 • z socjologii i ekonomii: Współczesna rodzina polska; Zarządzanie budżetem domowym; Metody i techniki prowadzenia negocjacji i mediacji;Socjologia problemów rodzinnych i społecznych;
 • z psychologii: Psychologia miłościDiagnoza i terapia problemów w rodzinieKonflikt w rodzinie; Psychologia stosowana małżeństwa i rodziny; Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych – warsztaty; Trening asertywności;
 • z nauk o zdrowiu: Samowychowanie zdrowotne i profilaktykaRodzina wobec uzależnieńMetody rozpoznawania płodności;
 • z aksjologii i teologii: Teologia ciałaTeologia praktyczna małżeństwa i rodziny; Etyka w mediacjach i negocjacjach lubZagadnienia etyczne w pracy coacha rodzinnego. 

Pełen program studiów dostępny pod adresem: link do programu studiów.

Tak szerokie spektrum wiedzy i umiejętności gwarantuje naszym absolwentom konkurencyjność na rynku pracy. 

Na kierunku dostępne są moduły/specjalizacje:

studia II stopnia:

1) mediacje i negocjacje,

2) coaching rodzinny,

3) duszpasterstwo rodzin.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w instytucjach publicznych:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • centra usług społecznych,
 • ośrodki adopcyjne,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • domy pomocy społecznej,
 • jednostki specjalistycznego poradnictwa, w tym w poradnie małżeńskie i rodzinne (jako doradca, konsultant),
 • ośrodki wsparcia (środowiskowe domy samopomocy, domy dla samotnych matek i kobiet w ciąży, itd.),
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego),
 • placówki wsparcia dziennego,
 • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Ponadto absolwenci kierunku nauki o rodzinie posiadają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz opiekuna osoby starszej i niesamodzielnej. Absolwenci studiów magisterskich nabywają kwalifikacji do wykonywania takich zawodów jak mediator (po wpisaniu na listę mediatorów), coach czy kurator społeczny.

Absolwenci obu poziomów studiów są poza tym przygotowani do pracy w organizacjach pozarządowych działających na rzecz rodziny oraz innych grup wymagających wsparcia.

Miejsce składania dokumentów

Wydział Studiów nad Rodziną,
ul. Wóycickiego 1/3
01-815 Warszawa
Bud. 23, pok. 214

Na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego w Warszawie jest dostępny parking samochodowy.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

the possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

A graduate of Family Studies is qualified to work as an assistant of the family (Dz.U.2020.0.821 c.t.), senior specialist work with the family (Dz.U.2020.1876 c.t.), an employee of marriage and family counseling (advisor), social probation officer, mediator, employee in family prevention institutions and in care and educational institutions.

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competences for the field of Family Studies as approved by resolution No.37 / 2012 of 26th April 2012 on determining the effects of education for fields of study at the Faculty of Family Studies as amended by resolution No.111 / 2013 of the Senate of the UKSW of 27th June 2013.
The study plan and programme were defined by Resolution No. 26/2017 of the Council of the Faculty of Studies on the UKSW of 20th June 2017.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
sem - Seminar
sem_mgr - MA Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Nauki o rodzinie - I rokECTSlectclkonsemsem_mgrexam
Selected problems of pedagogical thought23030e
Upbringing and caring for a child330e
Pedagogy resocialization330e
Migration and family support330zoc
Applied psychology of marriage and family330zoc
Contemporary Polish Family330zoc
Biomedical aspects of parenting230zoc
Basics of Andragogy330zoc
Social prevention and addiction therapy330e
Diagnosis and assistance in child development problems330zoc
Contemporary trends and directions in education330e
Quantitative and qualitative methods in social research430zoc
Sociology of Family Problems and Social230zoc
Demography115zoc
230e
Health promotion in the family and society230zoc
Master seminar83030 or 5zoc
Optional subjects in the field of theological sciencesh1630-60e
Optional subject in the field of ethics2215zoc
Optional modul3230zoc
Academic Polish for foreigners4
Total:6015015024030

1 - Optional in the winter semester 2 lectures from 3 in Polish: Practical theology of marriage and family, Biblical foundations of theological atropology of love, Spirituality of family life or 1 lecture in English (30h, 6 ects).

2 - Optional in the winter semester 1 lecture from 2: Selected bioethical issues, the ethics of parenthood according to John Paul II's axiology.

3 - Choice of 1 of 2 modules: Mediation and Negotiations, Family Coaching.

4 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Nauki o rodzinie - II rokECTSlectclkonsemsem_mgrexam
30e
Conflicts in a family345zoc
Help with upbringing problems and attachment disorders with children330zoc
WSR-NR-D-PORO2
Fundamentals of computer statistics115zal
Selected legal issues concerning the family230zoc
Geriatric care in the family115zoc
The psychology of love330e
WSR-NR-D-PRN
WSR-NR-S-PRK
Adoption and the system of foster care230zoc
WSR-NR-2D20
Master seminar146030 or 5zoc
Optional seminar in a foreign language1315zoc
Optional subject in the field of health sciences1330zoc
Optional subjects in the field of theological sciencesh2330e
Optional subjects in the field of cultural and religious sciences3330zoc
Optional modul4169060zoc
Total:576013528560

1 - Optional in winter semester.

2 - Optional in the summer semester 1 lectures from 4: PTheology of a woman according to John Paul II, Preparation for marriage according to John Paul II, Church marriage law, Lecture in English.

3 - Optional in summer semester 1 of 2: Femininity and masculinity in culture, Rituals in the family.

4 - Choice of 1 of 2 modules: Mediation and Negotiations, Family Coaching.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/