Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Sociology > Sociology - full-time second-cycle studies

Sociology - full-time second-cycle studies (WS-SO-N-2)

(in Polish: Socjologia - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku socjologia jest zapewnienie studentom możliwości zdobycia wiedzy, kompetencji i umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, zgodnie z ideą integralnego rozwoju człowieka, umożliwiającą wzrastanie jednostki w harmonii ze społeczeństwem.

Cele kształcenia na studiach II stopnia urzeczywistniane są poprzez działalność badawczą i rozwojową realizowaną w ramach programu dydaktycznego i badawczego, bazując na systematycznie prowadzonych pracach twórczych, podejmowanych w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również znalezienia nowych zastosowań o charakterze praxis dla tej wiedzy. Studenci dwuletnich studiów II stopnia pogłębiają i rozszerzają swoją wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie zarówno ogólnym, jak też specjalistycznym, np. w dziedzinie analizy statystycznej danych sondażowych czy też analizy danych jakościowych (z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania – SPSS, Atlas), a także realizacji projektów badawczych. Zróżnicowanie programu nauczania pod względem praktycznych umiejętności uwidocznione jest w odrębnych ścieżkach kształcenia, sprofilowanych pod kątem możliwości rynkowych: Socjologia zarządzania i relacji interpersonalnych, Badania opinii publicznej, polityki i rynku, Socjologia ekonomiczno-menadżerska.

Ścieżki kształcenia

  • Socjologia zarządzania i relacji interpersonalnych, pozwala na przekazanie studentom wiedzy w zakresie socjologii ekonomicznej, socjologii i psychologii zarządzania, budowania relacji interpersonalnych, komunikacji społecznej, a także zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwenci uzyskają również przygotowanie w zakresie pisania wniosków grantowych, prowadzenia mediacji oraz metod i technik negocjacji. Socjologia zarządzania i relacji interpersonalnych umożliwia przygotowanie studentów do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i prywatnych, w których główny nacisk kładzie się na budowanie interakcji międzyludzkich. Studenci uzyskają przygotowanie do pracy w ośrodkach szkoleniowych, działach personalnych, także jako negocjatorzy i mediatorzy.
  • Socjologia ekonomiczno-menedżerska przygotowuje studentów do zajmowania stanowisk merytorycznych związanych z organizowaniem i kierowaniem w organizacjach biznesowych (produkcyjnych, usługowych, handlowych) i non-profit (administracji rządowej, samorządowej, organizacjach pozarządowych). Absolwenci tej ścieżki kształcenia otrzymują wiedzę w zakresie: identyfikowania szans i zagrożeń w otoczeniu organizacji, silnych i słabych stron w zakresie działalności własnej, zarządzania strategicznego i operacyjnego, prowadzenia negocjacji, podejmowania decyzji biznesowych i administracyjnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Badania opinii publicznej, polityki i rynku przygotowują studentów do samodzielnej realizacji badań społecznych. Absolwent specjalizacji otrzymuje wiedzę w zakresie projektowania badań jakościowych i ilościowych, dysponuje umiejętnościami korzystania z podstawowych technik badań terenowych oraz potrafi interpretować uzyskane wyniki. Podstawowe przygotowanie merytoryczne do profesji badacza rynku i opinii bazuje na przedmiotach wykładowych i ćwiczeniach z metodologii badań społecznych i marketingowych oraz analizy danych zastanych. Absolwenci zostają przygotowani do podjęcia pracy w firmach zajmujących się badaniami marketingowymi, agencjach reklamy, ośrodkach badania opinii publicznej, agencjach konsultingowych,działach kadr przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, w samorządach lokalnych i administracji państwowej.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes for the course Sociology second cycle approved pursuant to the resolution 89/2019 of the UKSW's Senate on 23rd May 2019. Programme of studies as defined by the Resolution number 89/2019 of the UKSW's Senate on 23rd May 2019.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
sem - Seminar
sem_mgr - MA Seminar
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Socjologia I rokECTSlectclkonsemsem_mgrexam
History of Philosophy330e
Methodology of Social Sciences330e
Statistical Analysis of Survey Data-Primary Level330zoc
Seminar exercises33030zoc
Implementation of a research project430zoc
Translation330zoc
Logic and methodology of sciences230e
Methodology of Social Sciences330zoc
Sociology of religion330e
Statistical analysis of survey data-advanced level330zoc
2105zoc
Seminar exercises33030zoc
330e
11830150
Total:561801601506560

1 - To choose from 1 of 3 modules: Public Opinion Research, Policy and Market, Sociology, Management and Interpersonal Relations, Economic and Managerial Sociology

(in Polish) Socjologia II rokECTSlectclkonsemsem_mgrexam
The Procedure of the Evaluation Research330zoc
Global social processes330e
330zoc
Social stratification330e
330zoc
146030zoc
1290e
11860120zoc
560zoc
Academic Polish for foreigners2
Total:64270601506030

1 - To choose from 1 of 3 modules (continuation): Public Opinion Research, Policy and Market, Sociology, Management and Interpersonal Relations, Economic and Managerial Sociology

2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/