Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Canon Law > Canon Law- PhD School

Canon Law- PhD School (SzD-PK-DR)

(in Polish: Prawo kanoniczne - Szkoła Doktorska UKSW)
third-cycle programmes
full-time, 4 years
Language: Polish

Do rekrutacji mogą przystąpić kandydaci zamierzający prowadzić badania i odbywać kształcenie w dyscyplinie prawo kanoniczne

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w języku polskim. Na wniosek doktoranta Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może wydać zgodę na przeprowadzenie postępowania w innym języku (dotyczy cudzoziemców).

Do Szkoły Doktorskiej UKSW może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późń. zm.). 

W przypadku dyscyplin kościelnych – nauk teologicznych i prawa kanonicznego do postępowania rekrutacyjnego może zostać dopuszczona osoba posiadająca dodatkowo stopień licencjata kościelnego w rozumieniu przepisów prawa kościelnego lub osoba, która złoży oświadczenie o zobowiązaniu do uzyskania stopnia licencjata kościelnego w danej dyscyplinie do końca drugiego roku kształcenia.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/