Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Education > Education - full-time second-cycle studies

Education - full-time second-cycle studies (WNP-PE-N-2)

(in Polish: Pedagogika - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

Cel kształcenia

Celem kształcenia na kierunku pedagogika na UKSW jest zdobycie wiedzy z zakresu wychowania, opieki, wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz pracy resocjalizacyjnej, przygotowanie do pracy na stanowisku wychowawcy czy pedagoga.

Program studiów

Program studiów obejmuje poznanie i zrozumienie terminologii używanej w pedagogice oraz psychologii, specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, specyfiki rozwoju człowieka w różnych aspektach, specyfiki środowisk wychowawczych, założeń pomocy i wsparcia osób, funkcjonowania różnych instytucji oświatowych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych. Program studiów pozwala na wykorzystywanie i integrowanie wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, jak też pracy naukowo-badawczej. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają więc profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej.

Na kierunku Pedagogika studia II stopnia dostępne są moduły kształcenia: pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka oraz pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo - wychowawcza

Absolwent studiów II stopnia kierunku Pedagogika, modułu kształcenia: Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka, w toku kształcenia nabywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu:

  • metodyki pracy pedagoga szkolnego
  • pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych dzieci i młodzieży
  • diagnozy pedagogicznej
  • metodycznych podstaw terapii pedagogicznej
  • metodyki pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • wsparcia dziecka i rodziny
  • pomocy społecznej i interwencji kryzysowej

Absolwent wykorzystuje zdobytą wiedzę w takich obszarach działań jak:

orozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży

orozpoznawanie możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień

orozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu,

oorganizowanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

opodejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dotyczących dzieci i młodzieży,

oinicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

oudzielanie wsparcia rodzicom i nauczycielom w zakresie trudności uczniawystępujących w procesie nauczania, opieki i wychowania.

Absolwent posiada m.in. umiejętności dostrzegania i identyfikowania zaburzeń rozwojowych, zaburzeń zachowania uczniów,problemów w ich funkcjonowaniu, współtworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, przedszkola.

Absolwent potrafi podejmować działania związane z rozpoznawaniem trudności, niepowodzeń edukacyjnych uczniów, w szczególności dokonywać wstępnej diagnozy uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, rozpoznawać przyczyny utrudniające uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły czy placówki, współpracować z rodzicami uczniów oraz nauczycielami, a także innymi podmiotami i instytucjami, które podejmują działania dla dobra dziecka.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku pedagogika w ramach modułu kształcenia pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka posiada przygotowanie pedagogiczne i  kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych oraz stanowiska pedagoga w przedszkolach.

Absolwent nie ma kwalifikacji nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. 

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Knowledge, ability and competence learning outcomes for Pedagogy second degree studies were confirmed by University Senate 45/2013 resolution the 25th of April 2013 (Preschool and Early Education with Inclusive Education), University Senate 39/2012 resolution the 26th of April 2013 (Pedagogy of Social Rehabilitation and Pedagogy of Care and Upbringing).

The study programme have been specified in 77/2016/2017 Faculty of Pedagogy Council resolution the 31st of May 2017, regarding the approval of the study program of the Pedagogy in the 2017/2018 academic year.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
pr - Practice
sem - Seminar
war - Workshops
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Pedagogika I rok Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawczaECTSlectclkonprsemwarexam
330e
230zoc
Key issues in the history of pedagogical thought330e
330e
130zoc
230zoc
230zoc
330e
115zoc
330e
11515zoc
330e
460zoc
230e
115zoc
230zoc
130zoc
230zoc
230zoc
230zoc
115zoc
115zoc
Forms of care and educational work230zoc
560zoc
330zoc
660zoc
215zoc
215zoc
Total:6542016545903090

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/