Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Education > Education - full-time second-cycle studies

Education - full-time second-cycle studies (WNP-PE-N-2)

(in Polish: Pedagogika - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku pedagogika na UKSW jest zdobycie wiedzy z zakresu wychowania, opieki, wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz pracy resocjalizacyjnej.

Program studiów obejmuje poznanie i zrozumienie terminologii używanej w pedagogice oraz psychologii, specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, specyfiki rozwoju człowieka w różnych aspektach, specyfiki środowisk wychowawczych, założeń pomocy i wsparcia osób, funkcjonowania różnych instytucji oświatowych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych. Program studiów pozwala na wykorzystywanie i integrowanie wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, jak też pracy naukowo-badawczej. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają więc profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Pedagogika, modułu kształcenia: Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka, w toku kształcenia nabywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu:

  • metodyki pracy pedagoga szkolnego
  • pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych dzieci i młodzieży
  • diagnozy pedagogicznej
  • metodycznych podstaw terapii pedagogicznej
  • metodyki pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • wsparcia dziecka i rodziny
  • pomocy społecznej i interwencji kryzysowej

Absolwent wykorzystuje zdobytą wiedzę w takich obszarach działań jak:

orozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży

orozpoznawanie możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień

orozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu,

oorganizowanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

opodejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dotyczących dzieci i młodzieży,

oinicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

oudzielanie wsparcia rodzicom i nauczycielom w zakresie trudności uczniawystępujących w procesie nauczania, opieki i wychowania.

Absolwent posiada m.in. umiejętności dostrzegania i identyfikowania zaburzeń rozwojowych, zaburzeń zachowania uczniów,problemów w ich funkcjonowaniu, współtworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, przedszkola.

Absolwent potrafi podejmować działania związane z rozpoznawaniem trudności, niepowodzeń edukacyjnych uczniów, w szczególności dokonywać wstępnej diagnozy uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, rozpoznawać przyczyny utrudniające uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły czy placówki, współpracować z rodzicami uczniów oraz nauczycielami, a także innymi podmiotami i instytucjami, które podejmują działania dla dobra dziecka.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku pedagogika w ramach modułu kształcenia pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka posiada przygotowanie pedagogiczne i  kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych oraz stanowiska pedagoga w przedszkolach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1289.

Absolwent nie ma kwalifikacji nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Knowledge, ability and competence learning outcomes for Pedagogy second degree studies were confirmed by University Senate 45/2013 resolution the 25th of April 2013 (Preschool and Early Education with Inclusive Education), University Senate 39/2012 resolution the 26th of April 2013 (Pedagogy of Social Rehabilitation and Pedagogy of Care and Upbringing).

The study programme have been specified in 77/2016/2017 Faculty of Pedagogy Council resolution the 31st of May 2017, regarding the approval of the study program of the Pedagogy in the 2017/2018 academic year.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
pr - Practice
sem - Seminar
szk -
war - Workshops
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Pedagogika I rok Specjalność : Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaECTSlectclkonprsemszkwarexam
Library and information training0*zal
230e
Logic230e
Selected problems of pedagogical thought230e
Contemporary trends in special education230e
115zoc
450zoc
Contemporary directions of philosophy and ethics in education230e
Psychology of human development230e
Psychology of human development115e
Theory of education215e
215zoc
330e
650zoc
230zoc
Modern conceptions of early childhood and education230zoc
Concepts of child and childhood215zoc
330e
Mathematical education in kindergarten115zoc
Methodology of IT education215zoc
Strategies of Polish language education in grades 1-3230zoc
215zoc
Methodology of technical education115zoc
Designing mathematical education in early school education230zoc
215zoc
215zoc
530zoc
530zoc
330zoc
330zoc
Total:70195902401006060
(in Polish) Pedagogika II rok Specjalność : Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaECTSlectclkonprsemszkwarexam
230e
115zoc
Elements of statistics for teachers/educators130zoc
Sociology of Social Change230e
Pedeutology230zoc
Andragogy330e
Ecological education/Education for ecology (lecture)115zoc
Health education and health promotion, first aid115zoc
Diploma internship550 or 60zoc
Cultural anthropology230e
Comparative pedagogy330e
Physical Culture in Kindergarten and Classes 1-3 (Early Education)115zoc
Pedagogical therapy of a child in preschool and early school age230e
Working with children with different development and educational needs230zoc
Organization of the work of kindergarten and school215zoc
Working with a gifted child230zoc
Aesthetics of spoken word115zoc
Strategies of environmental education in kindergarten and classes 1-3230zoc
Developing teacher's musical culture awareness115zoc
Integrated education methodology in grades I-III130zoc
560zoc
530zoc
530zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:5227013512060

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=30h (1-2 sem.)

(in Polish) Pedagogika II rok Specjalność: Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dzieckaECTSlectclkonprsemszkwarexam
230e
115zoc
Elements of statistics for teachers/educators130zoc
Sociology of Social Change230e
Pedeutology230zoc
Andragogy330e
Ecological education/Education for ecology (lecture)115zoc
Health education and health promotion, first aid115zoc
Diploma internship550 or 60zoc
Cultural anthropology230e
Comparative pedagogy330e
Family law115zoc
330zoc
Methodology of the pedagogue's cooperation with parents and teachers115zoc
Methodology of working with a gifted child115zoc
330zoc
Creativity training115zoc
Contemporary threats at school and prevention115zoc
115zoc
115zoc
115zoc
560zoc
530zoc
530zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:522557516560

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=30h (1-2 sem.)

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/